Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

BTW-regeling
   
 

Naar aanleiding van wijzigingen in de BTW-regelgeving ontstond er onzekerheid over het feit of er op de financiering van de steunpunten nu wel of geen BTW moest worden betaald. De Vlaamse overheid richtte daarom een schrijven aan de FOD Financiën om verduidelijking. Uittreksels uit het antwoord:

“Uit artikel 43 en 44 van de beheersovereenkomst blijkt immers dat de onderzoeksresultaten en de verworven kennis eigendom worden van de initiator. De toelagen worden dan ook aangemerkt als werkingstoelagen die buiten de werkingssfeer van de btw vallen. In de relatie tussen de Vlaamse Gemeenschap en de steunpunten vinden naar aanleiding van de beheersovereenkomst geen belastbare handelingen plaats.”

De FOD Financiën merkte wel op dat wanneer het steunpunt onder bezwarende titel leveringen of diensten verricht (vb. de verkoop van publicaties), deze wel aan de BTW onderworpen zijn. Het feit dat deze ontvangsten opnieuw in het kader van het steunpunt worden gebruikt, speelt hierbij geen rol. Wel kan dit binnen het toepassingsgebied van een vrijstelling onder artikel 44 van het BTW-wetboek vallen(*), voor zover de voorwaarden zijn vervuld.

Voorts wordt opgemerkt dat wanneer het steunpunt voor de uitvoering van haar opdracht beroep doet op partners of derden die deze diensten onder bezwarende titel verstrekken, deze diensten aan de btw zijn onderworpen (ook indien deze diensten gefinancierd worden met de ontvangen toelagen).

 

* zoals bijvoorbeeld:

4° het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en -herscholing, en het verrichten van de nauw daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikte handboeken, door instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend of die aan dergelijke instellingen zijn toegevoegd of ervan afhangen; het geven door leerkrachten van lessen met betrekking tot school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of -herscholing;

9° de organisatie van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, van tentoonstellingen, concerten of conferenties alsook de leveringen van goederen die nauw samenhangen met deze diensten door instellingen erkend door de bevoegde overheid, mits de inkomsten die zij verkrijgen uit hun werkzaamheid uitsluitend gebruikt worden tot dekking van de kosten ervan

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen