Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > toegankelijkheidsverklaring

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring Dienstencentrum Welzijn / vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

 

Datum 24/5/2018

 

Het Agentschap Overheidspersoneel hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De uitvoering van het beleid en de taken van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel berust bij het Dienstencentrum Welzijn (DCW) dat deel uitmaakt van het Agentschap Overheidspersoneel.

Gelieve deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens als begunstigde van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij bewaren deze gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij verwerken jouw persoonsgegevens conform naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kun je ons contacteren?


De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor jouw persoonsgegevens is het Agentschap Overheidspersoneel van de Vlaamse overheid, gevestigd Havenlaan 88, bus 50, 1000 Brussel.

Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van AgO door te mailen naar karin.behaegel@kb.vlaanderen.be. Je kunt ook terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming met vragen, opmerkingen en suggesties omtrent privacy en om uw rechten uit te oefenen (zie verder).

 

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens


We verwerken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Je persoonsgegevens verzamelen en verwerken we als je gerechtigde of begunstigde bent van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Gerechtigden zijn personeelsleden in dienstactiviteit (zowel vast benoemden als contractuelen) en gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse overheid.
Begunstigden zijn gerechtigden en hun gezinsleden (partner en kinderen ten laste). Een volledige lijst van gerechtigde entiteiten, aangesloten agentschappen en andere begunstigden kan u terug vinden op onze website (http://www2.vlaanderen.be/socialedienst/dienstverlening/gerechtigden/gerechtigden.html)
De vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap werd op 20 december 1990 opgericht en dient beschouwd te worden als een instelling van Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang vervult.  Het maatschappelijk doel van de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap omvat het verschaffen onder elke passende vorm van materiële en niet-materiële hulp op individueel of collectief vlak aan zijn begunstigden, zonder enigerlei lidmaatschap van de vereniging of van een andere vereniging te mogen eisen. Bij besluit van 23 januari 1991 heeft de Vlaamse regering de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap erkend voor de uitvoering van de taken van de sociale dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 2007 werd vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap omgevormd tot vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel (decreet van 2 maart 2007 (BS van 30 maart 2007) en uitvoeringsbesluit van 27 april 2007 (BS van 19 juni 2007)).
Het beleid van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt gevoerd door de algemene vergadering, de raad van bestuur, voorbereid door diverse werkgroepen. De uitvoering van het beleid en de taken van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel berust bij het Dienstencentrum Welzijn (DCW) dat deel uitmaakt van het Agentschap Overheidspersoneel.
De persoonsgegevens die het DCW van jou verwerkt in functie van de uitvoering van het beleid en de taken van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel zijn nodig om een passende vorm van materiële en niet-materiële hulpverlening te kunnen aanbieden aan de gerechtigden en begunstigden van de vzw. Hiertoe moeten we jou kunnen identificeren als gerechtigde of begunstigde van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel en gebruiken we jouw gegevens voor een efficiënte en correcte behandeling van ingediende aanvragen om individuele en sociale dienstverlening. Daarnaast laten jouw gegevens een vlotte communicatie toe via gepersonaliseerde mailings of via individuele briefwisseling of email.


Hoe verzamelen we jouw gegevens?


Voor een vlotte dienstverlening is het belangrijk dat de informatie die we over jou hebben steeds actueel, volledig en correct is. Je persoonsgegevens worden op geregelde tijdstippen ingeladen uit het personeelssysteem Vlimpers. Indien jouw organisatie geen klant is bij Vlimpers levert jouw organisatie een bestand aan met de nodige informatie. In sommige gevallen worden jouw gegevens opgevraagd en overgenomen uit het Rijksregister (KB 04/12/2002). Ook kunnen jouw gegevens manueel aangepast worden door een medewerker van het DCW als blijkt dat jouw gegevens niet meer actueel, onvolledig of incorrect zijn. We beschikken over een eLoket waar je als gerechtigde zelf kan inloggen, een deel van je gegevens kan nakijken en sommige gegevens zelf rechtstreeks kan aanpassen.


Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?


We sommen hier op welke gegevens het DCW van jou verwerkt. Dit betreffen enerzijds gegevens die het DCW op een gestandaardiseerde manier verwerft en anderzijds gegevens die door jou meegedeeld worden in het kader van een specifieke vraag naar dienstverlening.

 

- Identificatiegegevens
- Rijksregisternummer
- Contactgegevens
- Nationaliteit
- Geslacht
- Geboortedatum
- Arbeidsrelatie
- Niveau en statuut
- Gezinsleden
- Kinderen ten laste
- Burgerlijke staat
- Pensioengegevens
- Handicap
- Bankrekeningnummer

 

De mate waarin je recht hebt op een tegemoetkoming is in sommige gevallen inkomensafhankelijk. Bij een aanvraag voor een tegemoetkoming wordt voor deze dienstverleningen aan jou gevraagd ons je gezamenlijk belastbaar inkomen mee te delen. Zo kunnen wij vaststellen in welke inkomensschijf je valt en een passende tegemoetkoming berekenen. Mogelijks kunnen bijkomende financiële bijzonderheden gevraagd worden om ons toe te laten de mate van tegemoetkoming te berekenen.

Daarnaast kunnen er ook gevoelige gegevens door ons verwerkt worden in het kader van een intakegesprek met een maatschappelijke assistent of voor het opstellen van een dossier met het oog op het bekomen van een lening of een bijstand. Deze gegevens worden niet op een geautomatiseerde manier opgevraagd. De nodige gegevens worden door jou persoonlijk aan je maatschappelijk assistent bezorgd.

Jouw rijksregisternummer wordt gebruikt bij het identiteits- en toegangsbeheer van ons eLoket zodat je op een veilige manier kan inloggen (Beraadslaging RR nr. 21/2013).

 

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?


Enkel de personeelsleden van het DCW hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Meer specifiek is de toegang van de personeelsleden tot de gegevens beperkt tot enkel die gegevens die relevant zijn voor de uitoefening van hun specifieke functie.
De personen die toegang hebben tot jouw gegevens zijn bovendien gebonden aan een strikte beroepsdiscretie en hebben een verklaring van vertrouwelijkheid ondertekend.

 

Delen we jouw persoonsgegevens mee aan anderen?


Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Voor bepaalde specifieke diensten doen we een beroep op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Deze derde partijen zijn eveneens gebonden door dezelfde normen zoals bepaald in de AVG.

Voor onze dienstverleningen Sintgeschenk en Vakantieopvang wordt beroep gedaan op de externe organisaties PlusPas en Top Vakanties. Daarnaast heeft vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams overheidspersoneel.

Elk jaar krijgen de kinderen (tot 12 jaar) van de personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid een Sintgeschenk. Je kan de geschenken aanvragen via het voordeelplatform PlusPas. Een maal per jaar worden de email adressen van gerechtigden met kinderen die recht hebben op een Sintgeschenk doorgegeven aan PlusPas zodat PlusPas de nodige informatie en vouchers naar de betreffende personen kan doormailen

Het DCW staat in voor het beheer van het raamcontract Vakantieopvang. In samenwerking met Top Vakantie organiseert het DCW tijdens de schoolvakanties opvang voor kinderen van personeelsleden van de Vlaamse overheid. Er is opvang in Brussel en op diverse locaties in Vlaanderen. Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening moet het kind ingeschreven worden op de website van Top Vakanties. Om het kind te kunnen identificeren als rechthebbend op de dienstverlening worden onderstaande gegevens doorgegeven aan Top Vakanties:

 

 • Naam personeelslid
 • Entiteit van het personeelslid
 • Naam van het kind
 • Geboortedatum van het kind

 


 

De vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams overheidspersoneel werd in 1992 opgericht met volgende doelstellingen:

 • Alle gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse Overheid in de gelegenheid stellen contacten te onderhouden met elkaar.
 • Activiteiten op te zetten van vormende, culturele en recreatieve aard
 • Alle initiatieven te nemen die het welzijn van de leden kunnen bevorderen.

 

De doelstellingen en activiteiten van de vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel en de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel liggen in het verlengde van elkaar en tussen beide organisaties bestaat een samenwerkingsovereenkomst.
Eenmaal per jaar worden de identiteitsgegevens van nieuw gepensioneerden doorgegeven aan de vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel zodat zij deze doelgroep de gelegenheid kan aanbieden lid te worden van de vzw.

 

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?


Je persoonsgegevens worden opgeslagen zolang je begunstigde bent van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. We bewaren je gegevens dus zolang je gebruikt kan maken van onze diensten. Daarna bewaren we je gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na sluiting van het dossier worden de dossiergegevens gedurende een termijn van 10 jaar bijgehouden (conform de archiefwet).

 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?


De Vlaamse overheid zorgt voor passende en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Wat zijn jouw rechten?


Als je gegevens worden verwerkt heb je heel wat rechten. Je kan de functionaris voor gegevensbescherming van AgO contacteren met het verzoek om:

 

 • Je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren en mogelijks wissen
 • Beperking of bezwaar aan te tekenen m.b.t. tot het verwerken of het doorgeven van jouw persoonsgegevens
 • Toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking van gevoelige gegevens voor zover van toepassing en slechts in de mate toestemming daartoe de enige rechtsgrond zou zijn (dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen).
 • De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven (‘recht op overdraagbaarheid’ in geval gegevensverwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst)
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Gegevensbeschermingsautoriteit, die in opvolging van de Privacycommissie wordt opgericht), indien je meent dat het Agentschap Overheidspersoneel niet in overeenstemming van de wetgeving rond gegevensbescherming heeft gehandeld.

 

In principe ontvang je binnen de 30 dagen schriftelijk een antwoord van de functionaris voor gegevensbescherming. Die informeert je ook binnen één maand na de ontvangst van het verzoek, over iedere weigering of beperking van het recht op inzage van de betreffende gegevens alsook van de redenen voor de weigering of beperking. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

 

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?


We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

 

Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

 

 

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98