Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > vakantiewerking > vakanties voor jongeren

Vakanties voor jongeren

 

Voor begunstigden van wie het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt, voorziet de sociale dienst voor 2018 een uniforme financiële tegemoetkoming voor jongeren die deelnemen aan een Geïntegreerde Werkperiode (GWP), jeugdvakantie en / of samen met hun ouders op vakantie gaan.

 

Begunstigden: actieve en gepensioneerde personeelsleden en echtgenoten of samenwonenden van voornoemde (ook overleden) personeelsleden van de gerechtige entiteiten van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.

 

Jongeren = inwonende kinderen van 0 tot en met 25 jaar (*) , zonder inkomen en nog ten laste (**) van hun ouders.

 

(*) De leeftijdsgrens geldt op het tijdstip van de vakantie.
In geval van 'verlengde minderjarigheid' is een afwijking op de leeftijdsgrens mogelijk mits een sociaal onderzoek door de regio maatschappelijk assistent(e) van de sociale dienst.

(**) Dit geldt zowel voor de gerechtigde ouder die het kind ten laste heeft, bij co-ouderschap als bij alimentatieplicht wanneer het personeelslid samen met het kind op reis gaat en / of de kosten voor een GWP of jeugdvakantie ten laste neemt.

 

Dit betekent dat voor een kind van gescheiden ouders, die beiden personeelslid zijn, elke gerechtigde ouder een tegemoetkoming kan aanvragen. De totale tegemoetkoming per kind en per referentiejaar is beperkt tot maximum 30 overnachtingen!


De sociale dienst verzoekt daarom gescheiden ouders die beiden personeelslid zijn vooraf onderling duidelijke afspraken te maken, wie welke tegemoetkoming voor welk kind zal aanvragen. De sociale dienst houdt zich het recht voor enkel de tegemoetkomingen uit te betalen die geen voorwerp zijn van een geschil of onenigheid tussen de ouders.

 

Welke vakanties komen in aanmerking?

Hoe wordt de kostprijs berekend?

Hoeveel bedraagt de mogelijke tegemoetkoming?

Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

Wie kan je contacteren voor meer informatie omtrent deze dienstverlening?

Welke vakanties komen in aanmerking?

 • Geïntegreerde werkperiode (GWP)
  Studiereizen, bos-, sneeuw-, zee- en plattelandsklassen, georganiseerd door de school.
 • Jeugdvakantie
  Vakanties in binnen- en buitenland, georganiseerd door Sport Vlaanderen, jeugdbewegingen, mutualiteiten, taal- en sportvakanties, vakantiekampen zonder overnachting, individuele reizen,...
 • Gezinsvakantie
  vakanties in binnen- of buitenland, de huur van een woning, appartement of chalet (ook van een particulier, vriend of kennis), het verblijf in een hotel of camping, de officiële formule "Zimmerfrei"...

 

Vakanties georganiseerd door andere sociale diensten , speelpleinwerking én kinderopvang komen niet in aanmerking !

 

Hoe wordt de kostprijs berekend

 

 • Indien bijvoorbeeld 6 personen in een vakantiewoning verblijven, wordt de totale kostprijs gedeeld door 6 voor het berekenen van de kostprijs van de vakantie per begunstigde. Enkel de kostprijs per gerechtigd kind komt in aanmerking voor een tegemoetkoming!
 • Ook bij vakanties voor een langere periode (bv. wereldreis, standplaats caravan op camping,...) is de tegemoetkoming beperkt tot maximum 30 overnachtingen en tot maximum 80% van de reële kostprijs van de vakantie (= de jaarkost in geval van standplaats caravan op camping) en dit per kind.

 

Tegemoetkoming

BBI (berekend belastbaar inkomen)
Bedrag tegemoetkoming per overnachting
tot 21.370 euro
22 euro
21.370,01 tot 25.570 euro
19 euro
25.570,01 tot 29.670 euro
16 euro
29.670,01 tot 33.760 euro
14 euro
33.760,01 tot 37.960 euro
12 euro
37.960,01 tot 42.060 euro
10 euro
42.060,01 tot 47.780 euro
9 euro
47.780,01 tot 52.500 euro
8 euro
52.500,01 tot 57.750 euro (*)
7 euro

 

(*) De sociale dienst maakt voorbehoud voor deze inkomenscategorie; de toekenning van een tegemoetkoming is afhankelijk van de budgettaire ruimte ná afsluiting van de vakantieactie op 31 januari 2018. Eind maart 2019 neemt de raad van bestuur een beslissing.

Personen met een BBI van meer dan 57.750 euro komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 

De totale tegemoetkoming per kind en per referentiejaar blijft beperkt tot maximum 30 overnachtingen en tot maximum 80% van de reële kostprijs! Dit geldt ook bij vakanties voor een langere periode bv. wereldreis, staplaats caravan op camping,...

 

De einddatum van de vakantie geldt als referentiejaar voor de berekening van de tegemoetkoming.

 

De tegemoetkoming voor een vakantie van het referentiejaar 2018 is gebaseerd op het gezamenlijk belastbaar inkomen (GBI)van het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016).

 

Voor samenwonenden moet het aanslagbiljet van beide partners worden voorgelegd.
De sociale dienst kan de begunstigde verzoeken een uittreksel uit het bevolkingsregister voor te leggen, als bewijs van samenstelling van het gezin. Voorbeeld aanslagbiljet gezin met twee loontrekkenden.

 

Voor gerechtigden met een inkomen uit zelfstandige arbeid wordt de berekening van het belastbaar gezinsinkomen bepaald volgens de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën).

 

Personeelsleden die het gevraagde aanslagbiljet niet kunnen voorleggen (bv. geen beroepsinkomsten), krijgen een tegemoetkoming per overnachting gelijk aan deze die geldt voor een BBI tot 21.370 euro. In dit geval is een attest vereist van de FOD Financiën.

 

Begunstigden met kinderen ten laste genieten per kind vermeld op het gevraagde aanslagbiljet een fiscale aftrek van 1.000 euro op het gezamenlijk belastbaar inkomen. Deze aftrek wordt verhoogd met 1.000 euro extra per gehandicapt kind vermeld op het gevraagde aanslagbiljet.

 

Wat bij wijziging van de gezinssituatie?

 • bij overlijden wordt enkel nog rekening gehouden met het belastbaar inkomen van de overlevende
 • bij echtscheiding vóór de begindatum van de vakantie wordt enkel nog rekening gehouden met het belastbaar inkomen van de aanvrager
 • bij huwelijk of samenwonen vóór de vakantieperiode wordt het belastbaar inkomen van beide partners samengevoegd

 

Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

Online via het e-loket van de sociale dienst


Een tegemoetkoming vakanties voor jongeren waarvan de einddatum in 2018 valt (Reglementering 2018), kan enkel online worden aangevraagd via het e-loket van de sociale dienst
=>
klik hier als u uw tegemoetkoming online wil aanvragen
Bij registratie via het e-loket moeten normaal geen bewijsstukken meer worden bezorgd aan de sociale dienst, behalve bij een automatische selectie van uw online registratie voor steekproefsgewijze controle of in uitzonderlijke gevallen bv. bijzonder laag gezamenlijk belastbaar inkomen.

Je bewaart zelf je bewijsstukken gedurende 10 jaar (wettelijke bewaartermijn)

 


Handleiding voor het online indienen van uw aanvraag via het e-loket

 

 

Uiterste indiendatum

 

Een tegemoetkoming voor een vakantie met referentiejaar 2018 moet worden ingediend uiterlijk op 31 januari 2019 Laattijdige aanvragen worden geweigerd.

Voorbeeld:

Einddatum vakantie
Referentiejaar (criteria)
Uiterste indiendatum
31 december 2017
2017
31 januari 2018
1 januari 2018
2018
31 januari 2019

 

 

Contactpersonen:

Steven Van den Steen

Kern 2B

02 553 52 83

dossierbehandeling

Inge De Roock

Kern 2B

02 553 25 40

algemene opvolging

Contact via mail kan ook jeugdvakanties@vlaanderen.be    

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98