Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > individuele hulpverlening >tegemoetkoming medische kosten indienen

Tegemoetkoming in medische kosten: nieuwe regeling

 

Wie kan een tegemoetkoming in medische kosten aanvragen?

De tegemoetkoming in medische kosten geldt voor actieve en gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse overheid die gerechtigden zijn van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.


De tegemoetkoming kan ook aangevraagd worden voor gezinsleden (partners en/of kinderen ten laste) van de gerechtigde actieve en gepensioneerde personeelsleden.

 

Ook partners van overleden personeelsleden kunnen een aanvraag indienen (tot ze gehuwd zijn of samenwonen met een nieuwe partner).

 

 

terug naar keuzemenu pagina

Medische kosten die in aanmerking komen in de nieuwe regeling

Enkel medische uitgaven waarvoor er een wettelijke tussenkomst is van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) komen nog in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling op basis van het gezinsinkomen. Daarnaast mogen een aantal facturen zonder tussenkomst van het RIZIV onder bepaalde voorwaarden aanvaard worden.

 

Volgende medische uitgaven kan je indienen voor tegemoetkoming:

 1. De officiële remgeldtellers bijgehouden door het ziekenfonds tot het plafondbedrag waarboven het ziekenfonds de remgelden volledig terugbetalen in kader van de MAF (maximum factuur).

Opmerking: Val je voor de terugbetaling van je medische uitgaven niet onder de Belgische sociale zekerheidl? Neem dan zeker contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor bijkomende medische bijstand.

 1. Facturen voor optiekkosten, hoorapparaten, ICL- of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten.

  De facturen kunnen ingediend worden tot een bepaald maximum voor een periode van 3 jaar.   

  • Optiekkosten (brillen en lenzen): maximaal 450 euro per bril, maximaal 1.000 euro per 3 jaar
  • Laseroperatie aan de ogen: maximaal 1.000 euro per oog per 3 jaar
  • Hoorapparaten: maximaal 1.500 euro per oor per 3 jaar
  • Tandprothesen en tandimplantaten: maximaal 1.500 euro per 3 jaar

Opmerking: de periode van 3 jaar begint voor elke kostencategorie apart te lopen vanaf de datum van de eerst ingediende factuur ná 1 januari 2013 en wordt automatisch bijgehouden per gezinslid. Je hoeft dus zelf niets bij te houden en kan een factuur na betaling onmiddellijk indienen.

 

terug naar keuzemenu pagina

Wanneer kan een aanvraag ingediend worden?

Remgeldtellers

De remgeldtellers wijzigen voortdurend in de loop van een kalenderjaar. Vraag daarom pas na afloop van het kalenderjaar de remgeldtellers van je gezin op bij het ziekenfonds, nadat alle doktersbriefjes en hospitaalfacturen die betrekking hebben op dat kalenderjaar zijn ingediend bij en verwerkt door het ziekenfonds. 


Enkel personeelsleden die in de loop van het jaar met hoge kosten geconfronteerd worden of van hun mutualiteit bericht krijgen dat hun MAF plafond werd overschreden, kunnen, indien zij dit willen, ook in de loop van het jaar een tussentijdse aanvraag indienen.

 

 

TIP: Heb je in de loop van het jaar hoge medische kosten of is je MAF plafond overschreden (het ziekenfonds brengt je hiervan op de hoogte)? Dan kan je tussentijds een aanvraag indienen en contact opnemen met de maatschappelijk assistent van je regio. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor bijkomende medische bijstand.

 

Facturen voor optiekkosten, ICL- of laseroperaties aan de ogen, hoorapparaten, tandprothesen en tandimplantaten

Voor deze facturen is er meestal geen tussenkomst van het RIZIV, maar soms wel een tussenkomst van de hospitalisatieverzekering of van het ziekenfonds via een aanvullend verzekeringspakket. 

 

 

 1. Ga na of er een tussenkomst is door het ziekenfonds of uw hospitalisatieverzekering.
 2. Zo ja, dien je facturen in bij het ziekenfonds of je hospitalisatieverzekering om de terugbetaling aan te vragen.
 3. Vraag een kwijtschrift of afrekening van de terugbetaling met daarop het bedrag dat werd terugbetaald. Dat bedrag heb je nodig wanneer je de factuur bij ons indient.  
 4. Je kan de factuur indienen bij de sociale dienst van zodra je het kwijtschrift van het ziekenfonds of de afrekening van de hospitalisatieverzekering ontvangen heeft. Je hoeft dus niet te wachten tot het eind van het kalenderjaar.

TIP: Hou steeds een kopie bij van je originele factuur om nadien te kunnen toevoegen bij je aanvraagdossier voor een tegemoetkoming in medische kosten bij de sociale dienst.

 

Is er geen tussenkomst van het ziekenfonds of de hospitalisatieverzekering (of een andere verzekeringsinstelling)?  Je kan de factuur na betaling meteen bij ons indienen en zal bij een eventuele controle van je dossier de originele factuur moeten kunnen voorleggen.

 

Uiterste datum van indiening

Medische kosten van een kalenderjaar kunnen ingediend worden tot twee jaar na het eind van dat kalenderjaar. De remgeldtellers en facturen van 2017 kunnen bijvoorbeeld ingediend worden tot eind 2019.

 

terug naar keuzemenu pagina

 

Van welke gezinsleden kunnen medische uitgaven ingediend worden?

 

Partners die op hetzelfde domicilieadres wonen.

 

  • Van zodra je partner op hetzelfde domicilieadres woont tijdens het kalenderjaar waarvoor je medische uitgaven indient, zal bij de berekening van de tegemoetkoming rekening gehouden worden met het inkomen en de medische uitgaven van je partner. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwd zijn, wettelijk of feitelijk samenwonend.
  • Partners van overleden personeelsleden kunnen een aanvraag indienen tot op het moment dat ze gaan samenwonen of hertrouwen met een nieuwe partner.  Kinderen die deel uitmaken van uw gezin.

   

  Volgende kinderen komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in medische kosten:

   

  • Kinderen fiscaal ten laste van jezelf of je partner tijdens het kalenderjaar waarvoor je medische uitgaven indient. Dit zijn kinderen waarvoor jezelf of je partner kinderbijslag ontvangen.
  • Kinderen die door jezelf of je partner in co-ouderschap worden opgevoed en minimaal 50% van de tijd bij je inwonen.  De remgeldteller en facturen van een kind in co-ouderschap worden slechts voor de helft meegeteld.

  Volgende kinderen komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in medische kosten:

  • Kinderen waarvoor jezelf of je partner alimentatie betalen of gedeeltelijk instaan voor de kosten, maar die niet fiscaal ten laste zijn of die geen 50% van de tijd bij je inwonen.

   


 • Wat indien je gezinssituatie wijzigt in de loop van een kalenderjaar?

 • Wat als je partner ook een gerechtigd personeelslid is van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel?

 

terug naar keuzemenu pagina

 

Hoe wordt het gezinsinkomen bepaald?

 1. Neem het gezamenlijk belastbaar inkomen van je gezin af te lezen op het aanslagbiljet van de personenbelastingen.


  Voor medische uitgaven gemaakt in 2016 neem je aanslagjaar 2014, inkomsten 2013.

  Voor medische uitgaven gemaakt in 2017 neem je aanslagjaar 2015, inkomsten 2014.

  Voor medische uitgaven gemaakt in 2018 neem je aanslagjaar 2016, inkomsten 2015.

 

Opmerking: Heb je geen Belgisch aanslagbiljet van de personenbelasting? Neem contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio. Na een sociaal en financieel onderzoek zal zij een berekening op maat voorstellen of nagaan of je in aanmerking komt voor medische bijstand.

 

  1. Verminder het gezamenlijk belastbaar inkomen met 1.750 €: (opgelet: bij een online-aanvraag neem je het gezamenlijk belastbaar inkomen over zoals vermeld op je aanslagbiljet, de aftrek voor kinderlast en handicap gebeurt automatisch):
   - per kind ten laste van jezelf of je partner (kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt)
   - per kind in co-ouderschap van jezelf of je partner (minimum 50% verblijfsregeling)
   - per persoon met een handicap ten laste van het gezin (jezelf of je partner of kind ten laste - handicap vermeld op het aanslagbiljet of personen met een attest van de FOD Sociale Zekerheid van handicap +66%)
  2. Een vervroegde pensionering om medische redenen geeft ook recht op een aftrek van 1.750 euro. Let wel: wanneer dezelfde persoon ook een handicap heeft, mag de aftrek geen twee keer gebeuren.

 

Het resultaat is het Berekend Belastbaar Inkomen (BBI) van je gezin.

 

Wat is de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid?

Klik hier voor meer uitleg over de kinderen en de personen met een handicap waarvoor je een aftrek kan doen.

 

 

 

terug naar keuzemenu pagina

 

Percentage terugbetaling en minimumbedrag om in te dienen

In onderstaande tabel vind je per inkomenscategorie:

 • het  percentage dat zal terugbetaald worden van je ingediende medische kosten
 • het  bedrag dat je minimaal nodig hebt aan medische kosten om een aanvraag in te dienen

 

Zowel de remgeldtellers als de facturen tellen mee om aan dit minimumbedrag te komen. Denk eraan dat facturen tot een bepaald maximum per 3 jaar kunnen ingediend worden!

 

 

Opgelet!

 • De minimumbedragen en de percentages terugbetaling verschillen voor actieve en gepensioneerde personeelsleden. Wijzigingen in de loop van het kalenderjaar worden op dezelfde manier opgevangen als wijzigingen in de gezinssituatie.

 

 

 

CRITERIATABEL MINIMALE KOSTEN EN TERUGBETALINGSPERCENTAGES MEDISCHE UITGAVEN 2016

 

Berekend belastbaar inkomen 2016

(aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013)

Minimum bedrag aan
medische kosten

Percentage tegemoetkoming

Actief

Gepensioneerd

Actief

Gepensioneerd

0 – 17.879,74

50

75

70%

50%

17.879,75 – 27.486,76

150

175

50%

30%

27.486,77 – 37.093,81

200

225

30%

20%

37.093,82 – 46.300,54

250

275

20%

15%

46.300,55 – 55.507,27*

300

325

15%

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie een berekend belastbaar inkomen heeft van meer dan 55.507,27 euro komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in medische kosten.

 

*BELANGRIJK: ONDER VOORBEHOUD De raad van bestuur heeft op 27 maart 2017 beslist om de aanvragen in de inkomenscategorie van €46.300,55 tot €55.507,27 niet langer onder voorbehoud toe te kennen, maar onmiddellijk uit te betalen.

 

 

CRITERIATABEL MINIMALE KOSTEN EN TERUGBETALINGSPERCENTAGES MEDISCHE UITGAVEN 2017

 

Berekend belastbaar inkomen 2017

(aanslagjaar 2015 - inkomsten 2014)

Minimum bedrag aan
medische kosten

Percentage tegemoetkoming

Actief

Gepensioneerd

Actief

Gepensioneerd

0 – 18.231,97

50

75

70%

50%

18.231,98 – 28.028,25

150

175

50%

30%

28.028,26 – 37.824,56

200

225

30%

20%

37.824,57 – 47.212,66

250

275

20%

15%

47.212,67 – 56.600,76 300 325 15% 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie een berekend belastbaar inkomen heeft van meer dan 56.600,76 euro komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in medische kosten.

 

 

CRITERIATABEL MINIMALE KOSTEN EN TERUGBETALINGSPERCENTAGES MEDISCHE UITGAVEN 2018

 

Berekend belastbaar inkomen 2018

(aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015)

Minimum bedrag aan
medische kosten

Percentage tegemoetkoming

Actief

Gepensioneerd

Actief

Gepensioneerd

0 – 18.620,31

50

75

70%

50%

18.620,32 – 28.625,25

150

175

50%

30%

28.625,26 – 38.630,22

200

225

30%

15%

38.630,23 – 48.218,29

250

275

15%

10%

48.218,30 – 57.806,35* 300 325 10% 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie een berekend belastbaar inkomen heeft van meer dan 57.806,35 euro komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in medische kosten.

 

* Onder voorbehoud: deze inkomenscategorie wordt enkel uitbetaald in geval van voldoende budgettaire ruimte. De sociale dienst raadt aan om je aanvragen toch al in te dienen. Wie een aanvraag indiende, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht op het moment van de beslissing


terug naar keuzemenu pagina

 

Hoe kan een aanvraag ingediend worden?

 

Opgelet: vanaf 1 januari 2018 kan je je aanvraag enkel nog online indienen via e-loket.


Heb je hulp nodig bij het online indienen van je aanvraag via e-loket? 

 

 • - Op het telefoonnummer 02 553 48 98 kan je dagelijks terecht tijdens de kantooruren voor uitleg en assistentie
 • - Kom dagelijks langs op het hoofdkantoor van de sociale dienst
 • - Kom naar een administratieve zitdag die maandelijks op vaste tijdstippen georganiseerd worden in alle VAC gebouwen. Klik hier voor een overzicht van de administratieve zitdagen.
 • - Ook op de zitdagen van de maatschappelijk assistenten kan je terecht. De zitdagen van de maatschappelijk assistenten worden frequenter en op meer locaties georganiseerd. Klik hier voor een overzicht van de zitdagen van de maatschappelijk assistenten.

Kan je niet naar een zitdag komen? Neem contact op met jouw maatschappelijk assistent. Indien noodzakelijk en gewenst kunnen ze een afspraak maken op jouw werk of bij je thuis of elders om je aanvraag via e-loket in orde te brengen. Klik hier om na te gaan wie de maatschappelijk assistent van jouw regio is.Klik hier om het E-loket op te starten en je aanvraag online in te dienen.

 

E-loket Sociale Dienst

 

Je verzamelt alle documenten die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen.

 • De aanslagbiljetten  voor het bepalen van het gezinsinkomen.
 • Het formulier met de remgeldtellers van de gezinsleden dat vlot kan opgevraagd worden via E-loket
 • Facturen voor optiekkosten, ICL- of laseroperaties aan de ogen, hoorapparaten, tandprothesen en tandimplantaten
 • Afrekeningen van het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering (of nog een andere instantie die tussenkomsten verleent) van de facturen waarvoor er tussenkomst geweest is.


De documenten worden bij online aanvragen niet opgestuurd naar de sociale dienst. Ze moeten door de aanvrager wel tien jaar bijgehouden worden voor een eventuele controle achteraf.


Bewijsstukken worden wel opgestuurd naar het hoofdkantoor van de sociale dienst:

 

 • bij steekproefcontroles (op toevallige basis worden aanvragen geselecteerd die bewijsstukken moeten opsturen vóór de uitbetaling van de tegemoetkoming)
 • bij automatische controles

  - Wanneer je zelf gezinsleden registreert die geen deel meer uitmaken van je gezin
  - Wanneer je  een berekening als alleenstaande vraagt, terwijl je tijdens het kalenderjaar van de aanvraag samenwoonde met een partner waarvoor je in principe inkomensgegevens moet opgeven (dit kan als je op eer verklaart dat je niet over de inkomensgegevens van je ex-partner kan beschikken)

 

Wanneer uit de controle blijkt dat er fouten gemaakt zijn, wordt de aanvraag aangepast voor uitbetaling.
De sociale dienst kan ingeval van bedrog een gerechtigde gedurende drie jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

 

 

Je kan je aanvraag momenteel nog online indienen. Volg de juiste link voor meer uitleg over het indienen van je aanvraag.
Handleiding voor het online indienen van je aanvraag 


 

 

terug naar keuzemenu pagina

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98