Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > vakantiewerking > fiscale aftrekbaarheid kosten kinderopvang

Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang

 

De Federale Overheid wijzigde op 27 december 2005 de fiscale wetgeving. Een belangrijke wijziging - zeker wat de jeugdwerkinitiatieven en sportkampen / activiteiten betreft - is dat sindsdien ook "onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur", in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

 

Aanvankelijk was het de optie van de federale overheid om slechts 50% van de uitgaven voor gespecialiseerde jeugd- en sportkampen in aanmerking te nemen als eigenlijke, aftrekbare opvangkosten. Dit onderscheid tussen bijzondere opvangactiviteiten en algemene kinderopvang werd eind 2005 echter niet langer aangehouden.

 

Bijgevolg kunnen de kosten voor opvang volledig worden ingebracht, ongeacht over welke "opvangactiviteit" het gaat. Er gelden weliswaar beperkingen met betrekking tot het maximaal aftrekbare bedrag.

 

Welke zijn de voorwaarden voor de fiscale aftrek van de kinderopvang (ruim begrip)?

 

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar. Dit betekent dat alleen de uitgaven gedaan voor kinderopvang voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt in aanmerking komen. M.a.w., valt de twaalfde verjaardag van een kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de twaalfde verjaardag voorafgaan. Desgevallend mag het betaalde bedrag voor de opvang proportioneel verrekend worden.
 • De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbare inkomen.
 • De kinderen waarvoor men de opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
 • De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf.
 • De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken.

 

 

Welk bedrag komt in aanmerking voor deze aftrek?

 

Het bedrag van de kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector kan voor 100% worden ingebracht. Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar. Eventueel aangerekende kosten voor maaltijden, voor sportkledij of uniform, sportmateriaal,. komen niet in aanmerking.

 

Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20 euro per opvangdag per kind.

 

Voorbeelden:

 • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 100 euro. Het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, bedraagt in dit geval: 5 dagen x 11,20 euro = 56 euro en dus niet 100 euro.
 • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 50 euro ( 5 x 10 euro/dag). In dit geval overschrijdt de kostprijs het maximaal begrensde bedrag van 11,20 euro/dag/kind niet en kan de volledige kostprijs van 50 euro voor aftrek in aanmerking komen.

 

Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximale bedrag per opvangdag en per kind van toepassing.

 

 • Een kind volgt in de voormiddag een sportinitiatie met een kostprijs van 4 euro en in de namiddag een grabbelpas-activiteit van de jeugddienst, kostprijs 3 euro. De totaal betaalde prijs van 7 euro komt voor aftrek in aanmerking. Wanneer het om twee verschillende organisatoren (opvangvoorzieningen) gaat, zijn wel twee attesten nodig.

 

Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor de aftrek in aanmerking komt.

 

Welke activiteiten / opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?

 

Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen tijdens dewelke het kind onderwijs volgt en dit voor kinderen beneden de 12 jaar.

 

Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

 

Als opvangactiviteiten komen alle vrijetijdsinitiatieven in aanmerking, behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.

 

Voor de sportsector zijn dit bijvoorbeeld sportkampen en sportvakanties in binnen- en buitenland, sportactiviteiten zoals kennismakingsactiviteiten, promotionele acties,..

Voor de jeugdwerksector zijn dit bijvoorbeeld jeugdwerkinitiatieven, jeugdkampen, weekends van jeugdbewegingen, Grabbelpas, Roefel, speelpleinwerking, (open) kinderateliers, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening, vakantieprogramma's van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die rechtstreeks met kinderen werken,..

Uitgesloten activiteiten:
Het lidgeld van de sportclub of de jeugdvereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs en jeugdorganisaties zoals bvb trainingen, tornooien, wedstrijden, de reguliere zaterdag- en zondagwerking van de jeugdbeweging, . niet in aanmerking komen, ook al gebeuren deze in de schoolvakanties.

 

Wie kan de opvangvoorziening (organisator) zijn?

 

De sportsector
Het gaat om opvangkosten betaald aan overheden die de opvangactiviteiten zelf organiseren, nl. de gemeenten (gemeentelijke sportdiensten), de provincies (provinciale sportdiensten), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (sportdienst van de VGC) en het Bloso. Voor de privaatrechtelijke vzw's en de feitelijke verenigingen, voor gemeentelijke en provinciale vzw's, autonome gemeentebedrijven, . wordt de fiscale aftrekmogelijkheid gekoppeld aan één of andere vorm van erkenning, subsidiëring of controle door de lokale of regionale overheid. Dit betekent dat het gaat om opvangkosten betaald aan:

 • de door de Vlaamse overheid erkende Vlaamse sportfederaties, koepelorganisatie en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding
 • de door de provincies erkende provinciale sportorganisaties
 • de door de gemeenten erkende sportclubs

De jeugdsector
Voor de jeugdwerksector komen de opvangactiviteiten van de lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkverenigingen in aanmerking, zowel particulier als gemeentelijk georganiseerd. Voorwaarde is dat deze verenigingen erkend zijn door de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid.

 

 

 

Bewijsstukken / attesten

 

De belastingplichtige moet de echtheid en het bedrag van de betaalde opvangkosten staven met bij de aangifte gevoegde bewijsstukken. Voor de bewijsstukken geldt geen vormvereiste.
Om een te grote verscheidenheid van documenten te vermijden stelt de federale overheid een typeattest ter beschikking. Het verdient aanbeveling dit typeattest te gebruiken. Op die manier zijn alle voor de federale overheid noodzakelijke gegevens voorhanden en zijn in principe geen bijkomende bewijsstukken nodig.

 

 

Voor het modelattest zie:http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Vragen/nursery/index.htm

 

Waar vindt u meer informatie?

 

Federale Overheidsdienst Financiën:
http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Vragen/nursery/index.htm

De brochure "De aftrek voor kosten van kinderoppas, 2006" kan u downloaden in de rubriek publicaties van de website http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-kinderopvang-2011.pdf

 

Vlaamse overheid Jeugdbeleid:
http://www.cjsm.vlaanderen.be/jeugdbeleid/beleid/fiscale_aftrekbaarheid_jeugdwerk/index.html

 

Bloso:
http://www.bloso.be/Bloso-informeert/Wetteksten/modelattest.pdf

 

Kind & Gezin:
http://www.kindengezin.be/Themas/Kinderopvang/financieel/belastingeno.jsp

 

 

 

     
Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98