-

gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling

-

Dit is de legende zoals hij op de kaarten van de Atlas is aangeduid.  De aangeduide gebieden en gebruikte kleuren hebben geen juridische betekenis; het zijn geen bestemmingen.  De lettercode in opdruk verwijst naar de achterliggende planologische overweging om een gebied al dan niet in een bepaalde categorie te plaatsen.  

De uitleg erbij geeft aan wat bedoeld wordt (omschrijving, interpretatie, gehanteerde methodiek).

v

gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling
Het betreft gebieden die volgens de bij AROHM beschikbare gegevens (toestand begin 2005) binnen een contour gelegen zijn van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.  

Verkavelingen kunnen vervallen alsook individuele loten ervan.  De individuele loten zijn op de kaart niet aangeduid.  U dient dus steeds bij de gemeente na te vragen of de verkaveling voor het gebied nog geldig is. Tevens kan het voorkomen dat binnen een verkaveling volgens de voorschriften delen wel of delen niet voor bebouwing in aanmerking komen (vb. parkje of plein); deze staan niet apart op de kaart.  U dient steeds de verkavelingsvoorschriften na te lezen om te weten of en onder welke voorwaarden er kan gebouwd worden.  

U mag niet bouwen zonder voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning.  Vraag bij uw gemeente na voor welke  werken u een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft.  Zij lichten u tevens in omtrent de nodige formulieren en documenten.  

ik wil meer weten over vergunningen ...

De aanduiding op de kaart houdt ook geen rekening met eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van sommige sectorale regelgeving, vb. bosdecreet, natuurdecreet, watertoets, veiligheidsrapportage, MER-plicht enz.  In die zin houdt de aanduiding in de atlas een voorwaardelijke vrijgave van de gronden in.  

ik wil meer weten over de gehanteerde methodiek ...

In het geval dat een op de kaart aangeduide verkaveling ondertussen vervallen is zal een nieuwe planologische afweging gemaakt worden voor het betreffende gebied.  Dit gebeurt aan de hand van een afwegingsschema.  Het komt de overheid toe deze afweging te maken en te oordelen of het gebied aldus in aanmerking komt voor bebouwing.  

ik wil meer weten over het afwegingsschema ...

Indien een gebied verkaveld is (goedgekeurde niet-vervallen verkaveling) maar dit nog niet op de Atlas staat vermeld, dan kan dat gebied uiteraard volgens de geldende verkavelingsvoorschriften bebouwd worden.  De opties van de Atlas zijn dan niet meer van toepassing.  

- terug naar legende -
- terug naar startpagina -