INLEIDING

 

Op 18 maart 2009 werd het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet in tal van maatregelen van invloed op de grond- en pandenmarkt. Eén van die maatregelen voorziet in een sociaal objectief per gemeente. Dit objectief legt een aantal te realiseren sociale woningen op per gemeente voor de periode 2009-2020. Het sociaal objectief bestaat uit sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. De drie categorieën samen vormen het sociaal objectief.

Het decreet voorziet in een berekening van het aantal sociale huurwoningen per gemeente. Deze berekening verloopt in drie stappen:

Dit totale richtcijfer per gemeente kent een aantal uitstel- en afwijkingsmogelijkheden, waarvan de gemeente gebruik kan maken.

Gemeenten die hun sociaal objectief bereikt hebben of geen sociaal objectief toebedeeld kregen, kunnen met een woonbeleidsconvenant alsnog een aantal sociale huurwoningen realiseren, indien zij dit willen. Dit woonbeleidsconvenant moet met de Vlaamse overheid aangegaan worden.

 

AANTAL SOCIALE HUURWONINGEN

 

STAP 1: DE PROVINCIALE VERDELING

 

Het decreet voorziet in de realisatie van 43.000 bijkomende sociale huurwoningen. Deze zijn verdeeld per provincie volgens het aantal huishoudens in die provincie. Voor Limburg geldt een uitzondering, de verdeling voor Limburg houdt rekening met het Limburgplan. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met afrondingsverschillen zodat de 43.000 sociale huurwoningen verdeeld kunnen worden over de verschillende provincies. Het totaal van de vijf verschillende provinciale objectieven bedraagt ongeveer 31.000. De overige 12.000 kunnen verdeeld worden via de woonbeleidsconvenanten en de inhaalbeweging (stap 3). Het aantal huishoudens is het referentiecijfer van de officiële nulmeting van 1 januari 2008 en geldt tot 2020.

 

Het provinciaal huurobjectief Antwerpen bedraagt 12.123 sociale huurwoningen.
Voor het provinciaal aantal huishoudens Antwerpen geldt 729.162 huishoudens (referentie 1 januari 2008).

 

Het provinciaal huurobjectief Limburg bedraagt 5.590 sociale huurwoningen.
Voor het provinciaal aantal huishoudens Limburg geldt 326.925 huishoudens (referentie 1 januari 2008).

Het provinciaal huurobjectief Oost-Vlaanderen bedraagt 9.918 sociale huurwoningen.
Voor het provinciaal aantal huishoudens Oost-Vlaanderen geldt 596.502 huishoudens (referentie 1 januari 2008).

Het provinciaal huurobjectief Vlaams-Brabant bedraagt 7.244 sociale huurwoningen.
Voor het provinciaal aantal huishoudens Vlaams-Brabant geldt 435.719 huishoudens (referentie 1 januari 2008).

Het provinciaal huurobjectief West-Vlaanderen bedraagt 8.125 sociale huurwoningen.
Voor het provinciaal aantal huishoudens West-Vlaanderen geldt 488.666 huishoudens (referentie 1 januari 2008).

 

Om het gemeentelijk sociaal huurobjectief (stap 1) te berekenen moet de volgende berekening worden toegepast:

Provinciaal objectief x gemeentelijk aantal huishoudens (op 1 januari 2008)
                                       provinciaal aantal huishoudens (op 1 januari 2008)

 

Het opgelegd provinciaal sociaal objectief kan worden verhoogd op voorwaarde dat het Vlaamse Gewest en de provincie een protocolakkoord sluiten over de financiële inspanningen ter dekking van gegenereerde meerkosten.

Na het toepassen van deze provinciale verdeling kunnen ongeveer 31.000 sociale huurwoningen toebedeeld worden. De overige 12.000 kunnen verdeeld worden via de woonbeleidsconvenanten en de inhaalbeweging.

 

 

STAP 2: DE BEPERKING VAN HET SOCIAAL HUUROBJECTIEF TOT EEN AANBOD SOCIALE HUURWONINGEN VAN 9%

 

In de spreiding van het aantal sociale huurwoningen per gemeente wordt rekening gehouden met het bestaande sociale huurpatrimonium. Dit huurpatrimonium is weergegeven in de nulmeting en omvat het aantal woningen in eigendom van de VMSW, een SHM en in beheer van een SVK. Die gemeenten die reeds beschikken over 9% sociaal huurpatrimonium, worden vrijgesteld van het verplicht realiseren van een bijkomend sociaal huuraanbod. Dit geldt ook voor die gemeente die na de toebedeling van het gemeentelijk huurobjectief (stap 1) over meer dan 9% sociaal huuraanbod zouden beschikken. Voor de gemeenten waar het aandeel tussen de 7,3% en 8,99% ligt, dient enkel het verschil tot 9% gerealiseerd te worden. Bijvoorbeeld zal een gemeente met een aandeel van 8% een sociaal objectief van maximaal 1% hebben en niet het voorziene algemene percentage.

Aan sommige gemeenten wordt bijgevolg geen of een klein sociaal huurobjectief toebedeeld. Het is echter steeds mogelijk om een woonbeleidsconvenant aan te gaan met de Vlaamse overheid, met het oog op het realiseren van een bijkomend sociaal huuraanbod.

 

 

STAP 3: DE INHAALBEWEGING

 

Die gemeenten die op 1 januari 2008 over minder dan 3% sociale huurwoningen beschikken dienen een specifieke inhaalbeweging (stap 3) te realiseren tussen 2013 en 2025. Deze extra inspanning bedraagt tussen de 0.03% en 0.83% van het totaal aantal huishoudens op 1 januari 2008. De inhaalbeweging is gericht op die gemeenten die in het verleden weinig inspanningen voor een sociaal huuraanbod gerealiseerd hebben. Dit vormt een bijkomend aanbod bovenop het gemeentelijk huurobjectief (stap 1). Van deze inhaalbeweging kan een afwijking bekomen worden, bijvoorbeeld doordat de gemeente belangrijke inspanningen levert op het vlak van de opvang en voorzieningen van woonbehoeftige doelgroepen.

Procentuele verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen en het aantal huishoudens binnen de gemeente, telkens zoals vermeld in de nulmeting

Procentuele omvang van het bijkomend sociaal huuraanbod in het kader van de specifieke inhaalbeweging ten opzichte van het aantal huishoudens, zoals vermeld in de nulmeting

0,00 – 0,09%

0,83%

0,10 – 0,19%

0,80%

0,20 – 0,29%

0,77%

0,30 – 0,39%

0,75%

0,40 – 0,49%

0,72%

0,50 – 0,59%

0,69%

0,60 – 0,69%

0,66%

0,70 – 0,79%

0,64%

0,80 – 0,89%

0,61%

0,90 – 0,99%

0,58%

1,00 – 1,09%

0,55%

1,10 – 1,19%

0,53%

1,20 – 1,29%

0,50%

1,30 – 1,39%

0,47%

1,40 – 1,49%

0,44%

1,50 – 1,59%

0,42%

1,60 – 1,69%

0,39%

1,70 – 1,79%

0,36%

1,80 – 1,89%

0,33%

1,90 – 1,99%

0,30%

2,00 – 2,09%

0,28%

2,10 – 2,19%

0,25%

2,20 – 2,29%

0,22%

2,30 – 2,39%

0,19%

2,40 – 2,49%

0,17%

2,50 – 2,59%

0,14%

2,60 – 2,69%

0,11%

2,70 – 2,79%

0,08%

2,80 – 2,89%

0,06%

2,90 – 2,99%

0,03%

 

 

TOTAAL RICHTCIJFER

 

Het richtcijfer dat bekomen wordt, is afhankelijk van het aantal huishoudens en het huidige sociale huuraanbod in die gemeente. Op deze manier wordt het sociale huuraanbod gelijkmatig verdeeld over de verschillende gemeenten. Gemeenten die geen richtcijfer toebedeeld kregen, kunnen dit alsnog bekomen door een woonbeleidsconvenant met de Vlaamse overheid at te sluiten. Voor die gemeenten die wel een richtcijfer toebedeeld kregen kan een uitstel van het gemeentelijk huurobjectief (stap 1) bekomen worden of een afwijking van de inhaalbeweging (stap 3).

 

 

UITSTEL

 

De Vlaamse Regering kan een uitstel verlenen van ten hoogste vijf jaar als een gemeente op grond van een wetenschappelijk onderbouwd dossier kan aantonen dat het gemeentelijk huurobjectief (stap 1 en stap 2) voor sociale huurwoningen niet volledig realiseerbaar is omwille van ruimtelijke beperkingen.

 

 

AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN

 

Een afwijking van de specifieke inhaalbeweging (stap 3) kan bekomen worden indien voldaan is aan één van volgende criteria:


1° de specifieke inhaalbeweging kan niet of niet volledig worden gerealiseerd omwille van manifeste ruimtelijke beperkingen, en deze beperkingen kunnen niet of onvoldoende worden opgevangen door middel van de verhuring van private woningen via sociale verhuurkantoren;


2° de cumulatie van de inspanning ten behoeve van het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen en de specifieke inhaalbeweging leidt ertoe dat jaarlijks een aantal nieuwe sociale huurwoningen moet worden vergund dat hoger is dan 25 procent van het gemiddeld aantal
vergunde woningen op jaarbasis, berekend op grond van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen in de voorbije vijf jaar, met dien verstande dat een vrijstellingsverzoek op basis van dit criterium eerst kan worden ingediend:
a) in 2013, op voorwaarde dat 30 procent van de reguliere inspanning  verwezenlijkt is;
b) in 2016, op voorwaarde dat 60 procent van de reguliere inspanning verwezenlijkt is;
c) in 2019, op voorwaarde dat 90 procent van de reguliere inspanning verwezenlijkt is;


3° de gemeente levert reeds belangrijke inspanningen op het vlak van de opvang van woonbehoeftige doelgroepen, door middel van de aanwezigheid van één of meer van volgende voorzieningen:
a) woningen die bestemd zijn voor het begeleid wonen van jongeren en opvangtehuizen voor daklozen, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten;
b) open en gesloten asielcentra;
c) doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners;
d) vergelijkbare door de Vlaamse Regering aangewezen (semi-)residentiële voorzieningen;


4° de gemeente beschikt over huurwoningen binnen één of meer van volgende categorieën:
a) huurwoningen die middels een betoelaging door het Vlaamse Gewest zijn verwezenlijkt door initiatiefnemers, vermeld in artikel 33, §1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, met uitzondering van sociale huisvestingsmaatschappijen, op voorwaarde dat deze woningen onder de marktprijs worden aangeboden aan woonbehoeftigen, en met dien verstande dat zij niet in rekening worden gebracht voor het bereiken van het bindend sociaal objectief;
b) huurwoningen die zijn verwezenlijkt met middelen van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.


De Vlaamse Regering bepaalt wegingsfactoren voor de voorzieningen en huurwoningen, vermeld in 3° en 4°. De aanwezigheid van deze voorzieningen en huurwoningen kan nooit leiden tot een vermindering van de specifieke inhaalbeweging met meer dan de helft van het toepasselijke percentage.
De aanwezigheid van een open asielcentrum kan echter leiden tot een vermindering van de specifieke inhaalbeweging met meer dan de helft van het toepasselijke percentage, indien die voorziening ten minste tweehonderd opvangplaatsen omvat.

 

 

WOONBELEIDSCONVENANTEN

 

Gemeenten die beschikken over 9% sociale huurwoningen en bijgevolg geen sociaal huurobjectief opgelegd kregen, kunnen een woonbeleidsconvenant aangaan met de Vlaamse overheid. Hierdoor kunnen deze gemeenten alsnog een sociaal huurobjectief voor hun grondgebied bekomen. Dit geldt evenzeer voor die gemeenten waarvan hun sociaal huurobjectief bereikt is voor de vaststelling van een nieuw sociaal objectief. Het decreet voorziet namelijk in een nieuw sociaal objectief in 2020.

De woonbeleidsconvenanten bewaken de verhoudingen uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voor de verdeling tussen het stedelijke gebied en het buitengebied. Hierdoor wordt voorrang verleend aan stedelijke gebieden bij de toekenning van de woonbeleidsconvenanten. In totaal kunnen op deze manier ongeveer 9.000 sociale huurwoningen gerealiseerd worden.

 

 

AANTAL SOCIALE KOOPWONINGEN EN KAVELS

 

Sociale koopwoningen en Kavels

Het aantal sociale koopwoningen en kavels kent in tegenstelling tot het aantal sociale huurwoningen geen eenduidige berekening per gemeente. Het decreet voorziet enkel in een provinciale doelstelling. Dit provinciale cijfer zal door de deputatie verder verdeeld worden onder de verschillende gemeenten. Hierbij gelden drie principes.

 

Principe 1: Gemeentelijk advies sociale koopwoningen

De gemeente voorziet in een gemeentelijk advies aan de deputatie omtrent het aantal sociale koopwoningen en kavels dat ze als doelstelling wil realiseren. Dit gemeentelijk doel wordt geformuleerd na een lokaal woonoverleg en houdt rekening met de sociale woonbehoefte, de ruimtelijke structuur en de lokale contextfactoren.

 

Principe 2: De provincie maakt een verdelingschema op

De provincie stelt een verdelingschema van zijn provinciale doelstelling op. Hierbij wordt rekening gehouden met enerzijds het gemeentelijk advies en anderzijds de provinciale doelstellingen inzake bijkomende woningen in stedelijk gebied versus het buitengebied.

 

De provinciale doelstellingen volgens het decreet zijn als volgt verdeeld:

 

 

Sociale koopwoningen

Sociale kavels

Provincie Antwerpen

5.782

275

Provincie Limburg

3.150

150

Provincie Oost-Vlaanderen

4.727

225

Provincie Vlaams-Brabant

3.495

167

Provincie West-Vlaanderen

3.846

183

 

De provinciale doelstellingen houden rekening met Limburgplan. Volgens dit plan moet 15% van de te realiseren sociale koopwoningen en kavels in Vlaanderen in Limburg worden gerealiseerd. De overige provinciale doelstellingen vormen een verdeling volgens het aantal huishoudens in die provincie.

 

Principe 3: Minimale aandelen voor sociale huisvestingsmaatschappijen en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Voor zowel de sociale koopwoningen als de sociale kavels wordt een minimaal aandeel te realiseren sociale koopwoningen enerzijds en sociale kavels anderzijds voorbehouden aan sociale huisvestingsmaatschappijen en gemeenten of intergemeentelijke same nwerkingsverbanden. Dit minimaal aandeel bedraagt 17.000 koopwoningen en 1000 kavels , zoals bepaald in het decreet.

 

BIJLAGE


 

verdeling van het bijkomend sociaal huuraanbod

Gemeente

huishoudens - 01 01 2008

sociaal huuraanbod volgens de nulmeting

aandeel sociaal  huuraanbod volgens de nulmeting

STAP 1: verdeling op provinciaal niveau

 

STAP 2: beperken tot 9% van het aantal huishoudens in de gemeenten

(richtcijfer 2020, behoudens afwijking voor 2025)

 

bijkomende

inhaalbeweging behoudens afwijkingen

(richtcijfer 2025)

Aalst

35 082

1 322

3.77%

583

583

0

Aalter

7 474

172

2.30%

124

124

14

Aarschot

12 344

355

2.88%

205

205

7

Aartselaar

5 738

3

0.05%

95

95

48

Affligem

4 855

78

1.61%

81

81

19

Alken

4 329

96

2.22%

74

74

10

Alveringem

1 930

54

2.80%

32

32

1

Antwerpen

224 470

22 736

10.13%

3732

0

0

Anzegem

5 492

163

2.97%

91

91

2

Ardooie

3 629

161

4.44%

60

60

0

Arendonk

4 868

204

4.19%

81

81

0

As

2 997

143

4.77%

51

51

0

Asse

12 398

377

3.04%

206

206

0

Assenede

5 639

120

2.13%

94

94

14

Avelgem

3 970

331

8.34%

66

26

0

Baarle-Hertog

992

99

9.98%

17

0

0

Balen

8 347

99

1.19%

139

139

44

Beernem

5 717

123

2.15%

95

95

14

Beerse

6 365

321

5.04%

106

106

0

Beersel

9 207

351

3.81%

153

153

0

Begijnendijk

3 811

0

0.00%

63

63

32

Bekkevoort

2 312

22

0.95%

38

38

13

Beringen

15 852

1 144

7.22%

271

271

0

Berlaar

4 296

95

2.21%

71

71

9

Berlare

5 945

337

5.67%

99

99

0

Bertem

3 612

172

4.76%

60

60

0

Bever

821

9

1.10%

14

14

4

Beveren

18 697

1 222

6.54%

311

311

0

Bierbeek

3 490

5

0.14%

58

58

28

Bilzen

11 865

546

4.60%

203

203

0

Blankenberge

9 267

519

5.60%

154

154

0

Bocholt

4 826

153

3.17%

83

83

0

Boechout

4 689

78

1.66%

78

78

18

Bonheiden

5 642

83

1.47%

94

94

25

Boom

7 150

851

11.90%

119

0

0

Boortmeerbeek

4 582

10

0.22%

76

76

35

Borgloon

4 164

94

2.26%

71

71

9

Bornem

8 250

681

8.25%

137

62

0

Borsbeek

4 533

20

0.44%

75

75

33

Boutersem

2 879

18

0.63%

48

48

19

Brakel

5 690

97

1.70%

95

95

20

Brasschaat

15 359

282

1.84%

255

255

51

Brecht

10 412

258

2.48%

173

173

18

Bredene

6 590

351

5.33%

110

110

0

Bree

5 898

240

4.07%

101

101

0

Brugge

51 767

3 448

6.66%

861

861

0

Buggenhout

5 705

128

2.24%

95

95

13

Damme

4 217

104

2.47%

70

70

7

De Haan

5 770

135

2.34%

96

96

11

De Panne

4 974

226

4.54%

83

83

0

De Pinte

3 988

2

0.05%

66

66

33

Deerlijk

4 545

204

4.49%

76

76

0

Deinze

11 918

203

1.70%

198

198

43

Denderleeuw

7 513

327

4.35%

125

125

0

Dendermonde

18 736

1 781

9.51%

312

0

0

Dentergem

3 129

151

4.83%

52

52

0

Dessel

3 567

118

3.31%

59

59

0

Destelbergen

7 135

81

1.14%

119

119

38

Diepenbeek

7 141

171

2.39%

122

122

14

Diest

9 745

630

6.46%

162

162

0

Diksmuide

6 487

301

4.64%

108

108

0

Dilbeek

16 145

653

4.04%

268

268

0

Dilsen-Stokkem

7 415

682

9.20%

127

0

0

Drogenbos

2 053

110

5.36%

34

34

0

Duffel

6 627

687

10.37%

110

0

0

Edegem

9 145

312

3.41%

152

152

0

Eeklo

8 937

735

8.22%

149

69

0

Erpe-Mere

7 900

210

2.66%

131

131

9

Essen

6 721

197

2.93%

112

112

2

Evergem

13 010

344

2.64%

216

216

14

Galmaarden

3 257

59

1.81%

54

54

11

Gavere

4 839

94

1.94%

80

80

15

Geel

14 820

701

4.73%

246

246

0

Geetbets

2 352

7

0.30%

39

39

18

Genk

24 080

3 242

13.46%

412

0

0

Gent

113 847

12 654

11.11%

1893

0

0

Geraardsbergen

13 326

311

2.33%

222

222

25

Gingelom

3 160

99

3.13%

54

54

0

Gistel

4 596

229

4.98%

76

76

0

Glabbeek

2 004

3

0.15%

33

33

16

Gooik

3 426

50

1.46%

57

57

15

Grimbergen

14 702

413

2.81%

244

244

9

Grobbendonk

4 260

75

1.76%

71

71

15

Haacht

5 417

191

3.53%

90

90

0

Haaltert

7 308

110

1.51%

122

122

31

Halen

3 578

121

3.38%

61

61

0

Halle

15 008

1 027

6.84%

250

250

0

Ham

3 963

202

5.10%

68

68

0

Hamme

9 572

1 143

11.94%

159

0

0

Hamont-Achel

5 462

234

4.28%

93

93

0

Harelbeke

11 008

627

5.70%

183

183

0

Hasselt

31 711

1 398

4.41%

542

542

0

Hechtel-Eksel

4 519

144

3.19%

77

77

0

Heers

2 783

34

1.22%

48

48

14

Heist-op-den-Berg

16 221

1 148

7.08%

270

270

0

Hemiksem

4 197

182

4.34%

70

70

0

Herent

7 567

350

4.63%

126

126

0

Herentals

11 237

812

7.23%

187

187

0

Herenthout

3 517

303

8.62%

58

14

0

Herk-de-Stad

4 748

118

2.49%

81

81

8

Herne

2 515

3

0.12%

42

42

20

Herselt

5 751

212

3.69%

96

96

0

Herstappe

34

0

0.00%

1

1

0

Herzele

6 906

130

1.88%

115

115

23

Heusden-Zolder

11 543

826

7.16%

197

197

0

Heuvelland

3 236

127

3.92%

54

54

0

Hoegaarden

2 524

0

0.00%

42

42

21

Hoeilaart

4 160

172

4.13%

69

69

0

Hoeselt

3 708

173

4.67%

64

64

0

Holsbeek

3 564

14

0.39%

59

59

27

Hooglede

3 783

89

2.35%

63

63

7

Hoogstraten

7 461

248

3.32%

124

124

0

Horebeke

749

0

0.00%

12

12

6

Houthalen-Helchteren

10 839

864

7.97%

185

112

0

Houthulst

3 653

98

2.68%

61

61

4

Hove

3 135

66

2.11%

52

52

8

Huldenberg

3 566

66

1.85%

59

59

12

Hulshout

3 951

243

6.15%

66

66

0

Ichtegem

5 490

216

3.93%

91

91

0

Ieper

14 511

1 129

7.78%

241

177

0

Ingelmunster

4 283

96

2.24%

71

71

9

Izegem

11 290

375

3.32%

188

188

0

Jabbeke

5 249

62

1.18%

87

87

28

Kalmthout

6 775

29

0.43%

113

113

49

Kampenhout

4 293

21

0.49%

71

71

31

Kapellen

10 629

35

0.33%

177

177

80

Kapelle-op-den-bos

3 616

197

5.45%

60

60

0

Kaprijke

2 464

46

1.87%

41

41

8

Kasterlee

6 948

310

4.46%

116

116

0

Keerbergen

4 864

58

1.19%

81

81

26

Kinrooi

4 520

302

6.68%

77

77

0

Kluisbergen

2 556

81

3.17%

43

43

0

Knesselare

3 330

145

4.35%

55

55

0

Knokke-Heist

16 474

298

1.81%

274

274

54

Koekelare

3 428

62

1.81%

57

57

11

Koksijde

10 360

366

3.53%

172

172

0

Kontich

7 978

160

2.01%

133

133

22

Kortemark

4 785

152

3.18%

80

80

0

Kortenaken

3 036

15

0.49%

51

51

22

Kortenberg

7 639

210

2.75%

127

127

6

Kortessem

3 159

214

6.77%

54

54

0

Kortrijk

32 057

2 676

8.35%

533

209

0

Kraainem

5 092

126

2.47%

85

85

9

Kruibeke

6 278

515

8.20%

104

50

0

Kruishoutem

3 098

0

0.00%

52

52

26

Kuurne

5 188

444

8.56%

86

23

0

Laakdal

6 142

432

7.03%

102

102

0

Laarne

4 860

132

2.72%

81

81

4

Lanaken

10 247

269

2.63%

175

175

11

Landen

6 309

457

7.24%

105

105

0

Langemark-Poelkapelle

3 041

137

4.51%

51

51

0

Lebbeke

7 379

138

1.87%

123

123

24

Lede

7 279

195

2.68%

121

121

8

Ledegem

3 687

152

4.12%

61

61

0

Lendelede

2 192

81

3.70%

36

36

0

Lennik

3 444

7

0.20%

57

57

27

Leopoldsburg

6 083

298

4.90%

104

104

0

Leuven

45 350

3 464

7.64%

754

618

0

Lichtervelde

3 377

119

3.52%

56

56

0

Liedekerke

4 977

3

0.06%

83

83

41

Lier

14 554

846

5.81%

242

242

0

Lierde

2 561

94

3.67%

43

43

0

Lille

6 102

172

2.82%

101

101

4

Linkebeek

1 923

0

0.00%

32

32

16

Lint

3 017

182

6.03%

50

50

0

Linter

2 791

9

0.32%

46

46

21

Lochristi

7 898

298

3.77%

131

131

0

Lokeren

15 355

1 490

9.70%

255

0

0

Lommel

12 738

515

4.04%

218

218

0

Londerzeel

7 148

146

2.04%

119

119

20

Lo-Reninge

1 226

58

4.73%

20

20

0

Lovendegem

3 796

78

2.05%

63

63

11

Lubbeek

5 223

13

0.25%

87

87

40

Lummen

5 488

201

3.66%

94

94

0

Maarkedal

2 366

53

2.24%

39

39

5

Maaseik

9 658

822

8.51%

165

47

0

Maasmechelen

14 082

1 492

10.60%

241

0

0

Machelen

5 295

259

4.89%

88

88

0

Maldegem

9 216

171

1.86%

153

153

30

Malle

5 422

138

2.55%

90

90

8

Mechelen

34 163

3 236

9.47%

568

0

0

Meerhout

3 880

93

2.40%

65

65

7

Meeuwen-Gruitrode

4 699

112

2.38%

80

80

9

Meise

7 158

241

3.37%

119

119

0

Melle

4 334

153

3.53%

72

72

0

Menen

13 744

1 478

10.75%

228

0

0

Merchtem

6 212

106

1.71%

103

103

22

Merelbeke

9 078

162

1.78%

151

151

33

Merksplas

3 017

140

4.64%

50

50

0

Mesen

418

59

14.11%

7

0

0

Meulebeke

4 387

115

2.62%

73

73

5

Middelkerke

8 885

161

1.81%

148

148

29

Moerbeke

2 402

180

7.49%

40

36

0

Mol

13 824

603

4.36%

230

230

0

Moorslede

4 321

172

3.98%

72

72

0

Mortsel

10 675

244

2.29%

177

177

23

Nazareth

4 265

63

1.48%

71

71

19

Neerpelt

6 392

247

3.86%

109

109

0

Nevele

4 478

126

2.81%

74

74

3

Niel

3 867

222

5.74%

64

64

0

Nieuwerkerken

2 649

37

1.40%

45

45

12

Nieuwpoort

5 316

454

8.54%

88

24

0

Nijlen

8 506

151

1.78%

141

141

31

Ninove

15 238

775

5.09%

253

253

0

Olen

4 597

372

8.09%

76

42

0

Oostende

35 108

2 872

8.18%

584

288

0

Oosterzele

5 076

78

1.54%

84

84

21

Oostkamp

8 823

397

4.50%

147

147

0

Oostrozebeke

2 947

104

3.53%

49

49

0

Opglabbeek

3 646

9

0.25%

62

62

28

Opwijk

5 055

60

1.19%

84

84

27

Oudenaarde

12 223

486

3.98%

203

203

0

Oudenburg

3 598

31

0.86%

60

60

22

Oud-Heverlee

4 100

27

0.66%

68

68

27

Oud-turnhout

4 869

63

1.29%

81

81

24

Overijse

9 456

119

1.26%

157

157

47

Overpelt

5 414

160

2.96%

93

93

2

Peer

6 063

193

3.18%

104

104

0

Pepingen

1 564

0

0.00%

26

26

13

Pittem

2 522

144

5.71%

42

42

0

Poperinge

7 873

397

5.04%

131

131

0

Putte

6 533

180

2.76%

109

109

5

Puurs

6 551

492

7.51%

109

98

0

Ranst

7 009

3

0.04%

117

117

58

Ravels

5 489

245

4.46%

91

91

0

Retie

4 133

103

2.49%

69

69

7

Riemst

6 377

29

0.45%

109

109

46

Rijkevorsel

4 221

204

4.83%

70

70

0

Roeselare

23 950

1 341

5.60%

398

398

0

Ronse

10 267

630

6.14%

171

171

0

Roosdaal

4 203

122

2.90%

70

70

1

Rotselaar

6 001

74

1.23%

100

100

30

Ruiselede

1 990

43

2.16%

33

33

5

Rumst

5 832

268

4.60%

97

97

0

Schelle

3 236

437

13.50%

54

0

0

Scherpenheuvel-Zichem

9 500

40

0.42%

158

158

68

Schilde

7 602

2

0.03%

126

126

63

Schoten

13 780

214

1.55%

229

229

58

Sint-Amands

3 022

294

9.73%

50

0

0

Sint-Genesius-Rode

6 808

87

1.28%

113

113

34

Sint-Gillis-Waas

7 143

344

4.82%

119

119

0

Sint-Katelijne-waver

7 687

223

2.90%

128

128

2

Sint-Laureins

2 725

16

0.59%

45

45

19

Sint-Lievens-Houtem

3 879

10

0.26%

65

65

30

Sint-Martens-Latem

3 359

32

0.95%

56

56

19

Sint-Niklaas

29 812

1 700

5.70%

496

496

0

Sint-Pieters-Leeuw

12 506

888

7.10%

208

208

0

Sint-Truiden

16 548

1 204

7.28%

283

283

0

Spiere-Helkijn

823

146

17.74%

14

0

0

Stabroek

7 245

153

2.11%

120

120

18

Staden

4 263

131

3.07%

71

71

0

Steenokkerzeel

4 374

129

2.95%

73

73

1

Stekene

6 842

239

3.49%

114

114

0

Temse

11 044

1 189

10.77%

184

0

0

Ternat

5 887

282

4.79%

98

98

0

Tervuren

8 191

371

4.53%

136

136

0

Tessenderlo

6 992

375

5.36%

120

120

0

Tielt

8 059

560

6.95%

134

134

0

Tielt-Winge

4 060

71

1.75%

68

68

15

Tienen

14 587

485

3.32%

243

243

0

Tongeren

12 525

790

6.31%

214

214

0

Torhout

8 154

175

2.15%

136

136

20

Tremelo

5 550

150

2.70%

92

92

4

Turnhout

17 984

1 305

7.26%

299

299

0

Veurne

4 708

507

10.77%

78

0

0

Vilvoorde

15 663

1 704

10.88%

260

0

0

Vleteren

1 384

73

5.27%

23

23

0

Voeren

1 650

14

0.85%

28

28

10

Vorselaar

2 966

115

3.88%

49

49

0

Vosselaar

3 920

86

2.19%

65

65

10

Waarschoot

3 200

244

7.63%

53

44

0

Waasmunster

4 096

245

5.98%

68

68

0

Wachtebeke

2 765

347

12.55%

46

0

0

Waregem

14 562

1 103

7.57%

242

208

0

Wellen

2 862

54

1.89%

49

49

9

Wemmel

6 244

20

0.32%

104

104

47

Wervik

7 295

829

11.36%

121

0

0

Westerlo

9 442

475

5.03%

157

157

0

Wetteren

10 172

621

6.10%

169

169

0

Wevelgem

12 362

716

5.79%

206

206

0

Wezembeek-Oppem

5 155

453

8.79%

86

11

0

Wichelen

4 611

97

2.10%

77

77

12

Wielsbeke

3 504

291

8.30%

58

24

0

Wijnegem

3 643

9

0.25%

61

61

28

Willebroek

9 840

1 551

15.76%

164

0

0

Wingene

5 278

101

1.91%

88

88

16

Wommelgem

4 854

7

0.14%

81

81

39

Wortegem-Petegem

2 342

17

0.73%

39

39

15

Wuustwezel

7 140

422

5.91%

119

119

0

Zandhoven

4 649

5

0.11%

77

77

37

Zaventem

12 388

460

3.71%

206

206

0

Zedelgem

8 653

497

5.74%

144

144

0

Zele

7 954

489

6.15%

132

132

0

Zelzate

5 376

796

14.81%

89

0

0

Zemst

8 463

230

2.72%

141

141

7

Zingem

2 792

62

2.22%