ruimtelijke ordening > vergunningen > handleiding

6. De beslissing van het schepencollege (stedenbouwkundige vergunning)

Dossiers ingediend vanaf 1/9/2009 

De te gebruiken modelformulieren vindt u hier.

Art. 4.7.18. 1. Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van:

1         zo de aanvraag een stedenbouwkundige vergunning betreft:

a)         vijfenzeventig dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 4.7.3,

b)         honderdvijf dagen, in alle andere gevallen;

2         zo de aanvraag een verkavelingsvergunning betreft: honderdvijftig dagen.

De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend.

2. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, vermeld in 1, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.

---> vervolg