ruimtelijke ordening > vergunningen > handleiding

4. Inwinnen van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (stedenbouwkundige vergunning)

Dossiers ingediend vanaf 1/9/2009

Art. 4.7.16. 2. In niet-ontvoogde gemeenten wordt de vergunningsaanvraag daarenboven voor advies voorgelegd aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen bepaald door de Vlaamse Regering.

De adviesaanvraag is vergezeld van een bundeling van de adviezen, vermeld in 1, en van een vooradvies van het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde.

Het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is bindend, voor zover het negatief is, of voorwaarden oplegt. Het wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de ontvangst van de adviesvraag. Indien deze termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan.

Wat moet de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar in niet ontvoogde gemeenten dus doen?

a. Nagaan of het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (vroeger gemachtigde ambtenaar genoemd) moet ingewonnen worden.

De vrijstellingen zijn opgenomen in een besluit dat u hier vindt.

b. Het dossier klaarmaken voor het inwinnen van het advies.

Waaruit bestaat het dossier?

- een exemplaar van elk van de stukken van het volledig dossier
- een afschrift van het bewijs van ontvangst van het dossier
- de stukken in verband met het openbaar onderzoek (het dubbel van de bekendmaking, de verklaring dat die bekendmaking door de aanvrager werd aangeplakt, de schriftelijke bezwaren of opmerkingen, een uittreksel van de notulen der beraadslaging en beslissing van het college over die bezwaren of opmerkingen, het bewijs van verzending van de kennisgeving)
- de externe adviezen
- de zendbrief van het college met het vooradvies van het college

c. Het geheel naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar zenden.

---> vervolg