ruimtelijke ordening > vergunningen > handleiding

1. In ontvangst nemen van het aanvraagdossier (stedenbouwkundige vergunning)

Dossiers ingediend vanaf 1/9/2009

Uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: "Art. 4.7.13. De vergunningsaanvraag wordt, op straffe van onontvankelijkheid, per beveiligde zending bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het voorwerp van de aanvraag gelegen is. "

"Art. 1.1.2. Voor de toepassing van deze codex wordt verstaan onder:

        beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:

a)         een aangetekend schrijven,

b)         een afgifte tegen ontvangstbewijs,

c)         elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;"

Er gebeurt dus geen onmiddellijke controle. Het dossier wordt gewoon in ontvangst genomen.

Een model van ontvangstbewijs vindt u hier.

Wat moet de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar hierna nagaan?

a. Moet het dossier wel behandeld worden?

De werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is vindt u hier.

b. Is voor de werken de medewerking van een architect vereist?

De werken waarvoor geen medewerking van een architect vereist is vindt u hier.

c. Is het dossier correct samengesteld?

De dossiersamenstelling vindt u hier.

d. Is voor de werken een openbaar onderzoek nodig?

De regeling rond openbare onderzoeken vindt u hier.

Uit de Codex: 

"Art. 4.7.14. §1. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. In niet-ontvoogde gemeenten die nog niet over een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar beschikken, wordt dit ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek gevoerd door de gemeentelijke administratie.

Een vergunningsaanvraag is ontvankelijk en volledig indien voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 4.7.13, en de dossiergegevens een onderzoek ten gronde toelaten.

§2. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek wordt per beveiligde zending aan de aanvrager verstuurd, binnen een ordetermijn van veertien dagen, ingaand de dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. 

§3. Het verdere verloop van de procedure in eerste aanleg en de beroepsprocedure gelden alleen ten aanzien van ontvankelijke en volledige aanvragen."

Op het volledigheidsbewijs wordt aangegeven of een openbaar onderzoek zal gehouden worden.

Een model van volledigheidsbewijs vindt u hier.

Een model dat u kan gebruiken als het dossier onvolledig is, vindt u hier.

---> vervolg