ruimtelijke ordening > persbericht

Nieuwe regeling bij de aanvraag tot sloop van bouwkundig erfgoed

Op 4 augustus verscheen een wijzigingsbesluit van 2 juli 2010 in het Belgisch Staatsblad dat ervoor zal zorgen dat bij aanvragen tot sloop van gebouwen of constructies, die zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, steeds een advies dient te worden ingewonnen bij het agentschap Ruimte en Erfgoed.

Deze regeling komt er door wijzigingen door te voeren aan het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed brengt de waardevolle gebouwen in Vlaanderen in kaart. Deze inventaris werd voor de eerste maal vastgesteld op 14 september 2009 door de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), met de intentie om deze in de maand september jaarlijks opnieuw vast te stellen. In de vastgestelde inventaris zijn momenteel ongeveer 66.000 relicten opgenomen, waarvan er ongeveer 12.000 zijn opgenomen in een bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht of landschap.

Vermeden moet worden dat de geļnventariseerde constructies zonder bijkomend onderzoek worden gesloopt. Op basis van gedegen advies moet het vergunningverlenend bestuursorgaan kunnen oordelen of het belang van het project ten behoeve waarvan de sloopvergunning aangevraagd wordt, wel opweegt tegen het verlies van erfgoedwaarden. Daarom wordt in deze gevallen een bijkomend advies ingewonnen bij het agentschap Ruimte en Erfgoed, dat kan oordelen of de geļnventariseerde constructie nog over voldoende erfgoedwaarde beschikt.

Het agentschap zal aan de gemeenten wel de mogelijkheid bieden om zelf een voorstel van advies te formuleren. Dit betekent dat een gemeente op vrijwillige basis een advies kan bezorgen aan het agentschap Ruimte en Erfgoed. Ruimte en Erfgoed kan daarop een zogenaamd ‘kort advies’ geven, door zich eens te verklaren met het voorgestelde advies en het zich eigen te maken. Zo kunnen de gemeenten, die al doordacht omgaan met het geļnventariseerde erfgoed, desgewenst een advies verwoorden.

Ook wordt de dossiersamenstelling voor aanvragen die geļnventariseerd erfgoed willen slopen, uitgebreid met meer foto's.
 
De wijziging voorziet ook de mogelijkheid voor de Orde van Architecten om electronische visa af te geven in plaats van papieren visa.

Deze regeling wordt van kracht op 14 augustuis 2010.

>> terug naar startpagina