start > nieuws

Vlaamse regering dient ontwerpen van decreet in bij Vlaams Parlement.

Vrijdag 5 december heeft de Vlaamse Regering beslist de ontwerpen van decreet Ruimtelijke Ordening en  Grond- en Pandenbeleid in te dienen bij het Vlaams Parlement.

Het ontwerp van decreet voor ruimtelijke ordening voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en handhaving. Die vernieuwingen beogen vooral vereenvoudigde en transparantere procedures en een grotere rechtszekerheid voor burgers en lokale besturen.

Het ontwerp van decreet Grond & Pandenbeleid kan worden opgedeeld in twee grote blokken . Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen en anderzijds omvat het ontwerp van decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen.Het vertegenwoordigt een economische stimulans van ruim 15 miljard euro.

De Vlaamse Regering dient beide ontwerpen van decreet samen met hun memories van toelichting in bij het Vlaams Parlement. Daar wordt het besproken in de parlementaire commissie ruimtelijke ordening en daarna in de plenaire vergadering. 

Hierbij vindt u de bijhorende documenten:

zie ook:


>> terug naar start