Afbakening van de gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen "Herstructurering Vissenakker en omgeving"
Definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 9 september 2011
 

De Vlaamse regering heeft op 9 september 2011 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Herstructurering Vissenakker en omgeving" definitief vastgesteld. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg (BPA's)

U kunt hier het volledige plan raadplegen.

ALGEMENE INFO BEKIJKEN:

HET PLAN CONSULTEREN:
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal bijlagen. Deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel en moeten dus in samenhang met elkaar gelezen worden. 

U kunt het plan hier downloaden in pdf-formaat. Om de bestanden te bekijken moet u Adobe Reader op uw computer hebben. (gratis te downloaden op www.adobe.com).
Het Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1 MB) met als bijlagen met verordenende kracht:

het Grafisch plan (pdf - 0,5 MB): Dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is, en welke bestemmingen hier zullen gelden.


de Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,1 MB): de stedenbouwkundige voorschriften zijn de voorschriften op het vlak van bestemming, beheer en/of inrichting die gelden voor het plangebied;

en met als bijlagen zonder juridisch verordenende kracht:

de Toelichtingsnota: tekstgedeelte (pdf - 0,4 MB) en kaartenbundel met overzichtskaart ( pdf - 2MB), luchtfoto (pdf - 14 MB), gewestplan na arrest Raad van State (pdf - 3MB), Gewestplanwijziging volgens KB 01.09.1980 (pdf - 9MB), Gewestplanwijziging volgens BVR 01.06.1995(pdf - 2MB), Gewestplanwijziging volgens BVR 13.07.2001 (pdf - 4MB), Percelen cvba Marec (pdf - 2MB), andere plannen (pdf - 2 MB) en Zonering volgens Geactualiseerde Structuurvisie Grindwinningsgebieden (pdf - 1MB): Hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie over het hoe en waarom van dit RUP. 
   
     

Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn : tekstgedeelte (pdf - 0,9 MB) en kaart ( pdf - 0,9MB)
   
     

Dit RUP bestellen op CD


terug naar het overzicht