Afbakening zeehavengebied Antwerpen
Definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 30 april 2013
 

Arrest van de Raad van State van 03/12/2013, nr 225.676 vordering tot schorsing.

Conclusie van het Arrest:

De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen”, in zoverre dit het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas betreft, met uitsluiting van de aldaar gelegen groengebieden (artikelen L14, L15 en L18).

De Vlaamse Regering heeft op 24 oktober 2014 de geschorste delen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” zoals definitief vastgesteld op 30 april 2013 en geschorst op 3 december 2013  ingetrokken en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling linkeroever definitief vastgesteld. Dit is een gedeeltelijke herneming van het RUP na het arrest van de Raad van State waarbij dat onderdeel van het RUP geschorst werd. Artikel 2.2.7, §10 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de Vlaamse Regering, met het oog op het herstel van een onregelmatigheid, het besluit houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of gedeeltelijk kan intrekken en hernemen, waarbij het wettigheidsgebrek wordt rechtgezet.

Voor de Raad van State werd de nietigverklaring en schorsing gevorderd van het volledige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'.


De Vlaamse regering heeft op 30 april 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen definitief vastgesteld. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg (BPA's)

U kunt hier het volledige plan raadplegen.

ALGEMENE INFO BEKIJKEN:

HET PLAN CONSULTEREN:
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal bijlagen. Deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel en moeten dus in samenhang met elkaar gelezen worden. 

U kunt het plan hier downloaden in pdf-formaat. Om de bestanden te bekijken moet u Adobe Reader op uw computer hebben. (gratis te downloaden op www.adobe.com).
Het Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1 MB) met als bijlagen met verordenende kracht:


het Grafisch plan : Dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is, en welke bestemmingen hier zullen gelden.

 - deelplan 1 (pdf - 3,1MB)
 - deelplan 2 (pdf - 2MB)
 - deelplan 3 (pdf - 4,5MB)
 - deelplan 4 (pdf - 2,4MB)
 - deelplan 5 (pdf - 5,2MB)
 - deelplan 6 (pdf - 1,2MB)
 


de Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,2 MB): de stedenbouwkundige voorschriften zijn de voorschriften op het vlak van bestemming, beheer en/of inrichting die gelden voor het plangebied.

onteigeningsplannen :
 - deelplan Opstalvalleigebied (pdf - 0,7MB)
 - deelplan Z3 gebied Doel (pdf - 4,5MB)
 - deelplan Ouden Doel (pdf - 11,2MB)
 - deelplan Prosperpolder Zuid (pdf - 0,6MB)
 - deelplan Nieuw Arenbergpolder (pdf - 0,2MB)
 - deelplan Grote Geule (pdf - 0,6MB)

en met als bijlagen zonder juridisch verordenende kracht:


de Toelichtingsnota: tekstgedeelte (pdf - 14 MB), met bijlagen (pdf - 5,1MB) en kaartenbundel met
 - Overzichtskaart ( pdf - 9MB)
 - Luchtfoto (pdf - 28 MB)
 - Gewestplan met gewestplanwijzigingen en RUPS (contouren + bestemmingen van grups) (pdf - 47MB)
 - Gewestplan metgewestplanwijzigingen en RUPS (enkel contour van grups) (pdf - 9,6MB)
 - Gewestplan met inbegrip van de geschorste 2de gewestplanwijziging (pdf - 8,9MB)
 - Andere plannen (pdf - 7,4MB)
 - Juridische toestand na goedkeuring van het RUP (pdf - 47MB)
 - Duidingsplan afbakeningslijn (pdf - 0,3MB)
Hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie over het hoe en waarom van dit RUP. 
   
     


Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn : tekstgedeelte (pdf - 0,2MB) en kaarten :
 - deelplan 1 (pdf - 2,2MB)
 - deelplan 2 (pdf - 1,5MB)
 - deelplan 3 (pdf - 3,5MB)
 - deelplan 4 (pdf - 2,1MB)
 - deelplan 5 (pdf - 5,7MB)
 - deelplan 6 (pdf - 1,1MB)
   
 
Het milieueffectrapport(plan-MER)
 -
MER tekst
 - MER goedkeuring
 - Onderzoek tot MER deelgebied Ettenhovense polder
 - Onderzoek tot MER deelgebied polder tussen Verrebroek en Kieldrecht

Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport met eindrapport en beoordelingsverslagterug naar het overzicht