U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Akkerbouw & Tuinbouw


punt

Akkerbouw & Tuinbouw

Rassencatalogus

Op deze pagina:

De afdeling Productkwaliteitsbeheer draagt er zorg voor dat rassen aangemeld voor opname op de Belgische rassenlijst via het Vlaams Gewest de nodige officiële onderzoeken doorlopen (OHB, CGW en Naamgeving) om te kunnen worden beoordeeld door het Vlaams Rassencataloguscomité voor eventuele opname op de Belgische rassenlijst. (OHB: Onderscheidbaarheid_Homogeniteit_Bestendigheid; CGW: Cultuur en GebruiksWaarde). De rassen opgenomen op de Belgische rassenlijst komen op de Europese rassenlijst en kunnen op die manier vrij verhandeld worden in de EEG.

Wetgeving

Europese regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde Europese regelgeving raadplegen. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde nationale en Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.juridat.be/cgi_loi/wetgeving.pl

  • Koninklijk Besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen, B.S. 5 oktober 2001;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, B.S. 25 juni 2007.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 23 februari 2007.

Basiswetten:

    • Wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, B.S. 17 juli 1969;

    • Wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-; tuinbouw- en zeevisserijproducten, B.S. 25 april 1975.

Omzendbrieven

PDF-document Procedure van aanmelden VG: "Belgische Rassencatalogus" (PDF-document)
PDF-document Bijlage 1: retributies te betalen (PDF-document)
PDF-document Bijlage 2: uiterste data van ontvangst (PDF-document)

Formulieren

Word-document Aanvraag rasbenaming (Word-document)
PDF-document Aanvraag rasbenaming (PDF-document)
Word-document Demande de dénomination (Word-document, version en français)
PDF-document Demande de dénomination (PDF-document, version en français)

Word-document Volmacht (Word-document)
PDF-document Volmacht (PDF-document)
Word-document Procuration (Word-document, version en français)
PDF-document Procuration (PDF-document, version en français)

Word-document Aanvraag inschrijving ras op Nationale Rassencatalogus (Word-document)
PDF-document Aanvraag inschrijving ras op Nationale Rassencatalogus (PDF-document)
Word-document Demande d'inscription d'une variété au Catalogue Nationale (Word-document, version en français)
PDF-document Demande d'inscription d'une variété au Catalogue Nationale (PDF-document, version en français)

Word-document Aanvraag toelating in handel brengen van zaaizaad waarvoor de opname in de rassenlijst is aangevraagd (PDF-document)
PDF-document Aanvraag toelating in handel brengen van zaaizaad waarvoor de opname in de rassenlijst is aangevraagd (PDF-document)
Word-document Demande d'autorisation de commercialisation de semences de variétés d'espèces de grandes cultures pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a été presentée (PDF-document, version en français)
PDF-document Demande d'autorisation de commercialisation de semences de variétés d'espèces de grandes cultures pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a été presentée (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Gerst (PDF-document)
PDF-document Formulier B - Orge (PDF-document)

PDF-document Formulier B - Tarwe (PDF-document)
PDF-document Formulier B - Froment (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Triticale (PDF-document)
PDF-document Formulier B - Triticale (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Suikerbiet / Betteraves sucrières (PDF-document)
Word-document Formulier B - Suikerbiet / Betteraves sucrières (Word-document)

PDF-document Formulier B - Maïs (PDF-document)
Word-document Formulier B - Maïs (Word-document)

PDF-document Formulier B - Cichorei (PDF-document)
PDF-document Formulaire B - Cichorei (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Haver (PDF-document)
PDF-document Formulaire B - Avoine cultivée (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Koolzaad (PDF-document)
PDF-document Formulaire B - Colza (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Rogge (PDF-document)
PDF-document Formulaire B - Seigle (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Spelt (PDF-document)
PDF-document Formulaire B - Épeautre (PDF-document, version en français)

PDF-document Formulier B - Voederbiet (PDF-document)
PDF-document Formulaire B - Betterave fouragère (PDF-document, version en français)

Contact

Voor vragen over de rassencatalogus kan u steeds terecht bij:

 

De bovenstaande formulieren mogen eveneens teruggestuurd worden naar dit adres.

Download Acrobat Reader om PDF-documenten te bekijken: Adobe Reader

Laatste update: december 2007