U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Premies & Subsidies

Bedrijfstoeslagregeling: aanvraag tot de reserve – campagne 2008 (19 februari 2008)
Modaliteiten rond aanvragen tot de reserve voor de campagne 2008. In de campagne 2008 zijn er 2 soorten aanvragen tot de reserve mogelijk.

Verzamelaanvraag 2008 binnenkort bij landbouwers en tuinders in de bus (19 februari 2008)
Op 20 februari wordt de verzamelaanvraag 2008 verstuurd naar de Vlaamse en Waalse landbouwers en tuinders met percelen/exploitaties in Vlaanderen.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2008): Overdracht van premierechten tussen landbouwers (22 januari 2008)
Herverdeling van premierechten uit de reserve aan jonge landbouwers: voorwaarden en modaliteiten voor de overdrachten van premierechten ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2008. Daarnaast is het in 2008 voor jonge landbouwers ook mogelijk om een herziening van hun zoogkoeienquotum met gratis rechten uit de reserve aan te vragen.

Bedrijfstoeslagregeling: aanvragen voor overdracht van toeslagrechten voor campagne 2008 uiterlijk tegen 10 maart indienen (15 januari 2008)
Verschillende mogelijkheden voor overdracht van toeslagrechten: algemene voorwaarden en eventuele gevolgen bij niet-activatie van de toeslagrechten. De uiterste indieningsdatum voor overdracht van toeslagrechten voor de campagne 2008 is vastgelegd op 10 maart.

Randvoorwaarden 2008 blijven ongewijzigd - Bijkomende minimumeis van toepassing voor PDPO II (agromilieumaatregelen) (8 januari 2008)
De randvoorwaarden voor het jaar 2008 blijven grotendeels ongewijzigd. Voor de nieuwe agromilieuverbintenissen en beheersovereenkomsten die in het kader van PDPO II zullen afgesloten worden, is er een bijkomende minimumeis van toepassing.

Identificatiefiche landbouwer (21 december 2007)
In december zullen een groot deel van de landbouwers hun identificatiefiche van het Agentschap van Landbouw en Visserij in de bus krijgen.

Geen rundveepremies bij niet-naleving van de voorschriften inzake identificatie en registratie van runderen in Sanitel (19 december 2007)
Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, wenst de rundveehouders die EU-steun aanvragen voor de premie voor zoogkoeien en/of voor de slachtpremie voor kalveren te herinneren aan het belang van de naleving van alle voorschriften inzake identificatie en registratie van runderen.

Non-food braak & energiegewassen: erkende inzamelaars en verwerkers (11 december 2007)
Lijst van de erkende inzamelaars en verwerkers voor de sector energiegewassen en non-food braak voor campagne 2008 te publiceren.

Voorschotbetaling van de premies in de dierlijke sector 2007 (27 november 2007)
Eind november zullen voorschotten worden uitbetaald aan de landbouwers die premieaanvragen in de dierlijke sector hebben ingediend voor de campagne 2007.  Het betreft hier een voorschot van 80% voor de zoogkoeienpremie en de slachtpremie kalveren.

Energiegewassen & Non-food op braak: Wijzigingen voor 2008 (6 november 2007)
Voor landbouwers, inzamelaars en eerste verwerkers in de sectoren energiegewassen en non-food op braak: wijzigingen voor 2008.

Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) (6 november 2007)
Nieuwe publicatie ‘Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) – Leidraad voor administratieve afhandeling van een bedrijfsovername’.

Non-food braak & energiegewassen 2007: Oogstaangifte (9 oktober 2007)
Verplichting tot het indienen van een oogstaangifte. Ondertussen zijn ook de representatieve rendementen voor maïs (volledige plant) bekend. Deze mededeling is bedoeld voor landbouwers die voor het campagnejaar 2007 braakleggingstoeslagrechten hebben geactiveerd via de teelt van koolzaad, of een premie voor energiegewassen (€ 45/ha) hebben aangevraagd voor de teelt van koolzaad. Deze mededeling is ook bestemd voor de inzamelaars en eerste verwerkers van de hiervoor bedoelde producten.

Uitbetaling van de subsidies voor landbouwmilieumaatregelen beheerd door het beleidsdomein Landbouw en Visserij (2 oktober 2007)
In de pers werd de voorbije weken de zorg getoond aangaande de betalingen voor bepaalde landbouwmilieumaatregelen. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij wil erop wijzen dat de datums van uitbetaling niet sterk verschillen met die van de voorgaande jaren, maar dat desondanks alles in het werk wordt gesteld om de betalingen zo snel mogelijk te voltooien.

Activiteitenverslag 2006 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) (19 september 2007)
Het activiteitenverslag 2006 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is beschikbaar. Het biedt informatie over de regelgeving voor investerings- en vestigingssteun aan de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen en de toepassing ervan in 2006.

Uiterste indieningsdatum voor de steunaanvraag voor de verwerking van vezelvlas of vezelhennep (Campagne 2007): 20 september 2007 (11 september 2007)
Erkende eerste verwerkers of de “met een verwerker gelijkgestelde teler”: herinnering aan de uiterste indieningsdatum voor de steunaanvraag‘vlasvezels of hennepvezels geproduceerd uit Belgisch strovlas of hennepstro’met betrekking tot de campagne 2007.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007): Uiterste indieningsdatum 30 september 2007 (11 september 2007)
Rundveehouders: herinnering uiterste indieningdatum voor de premieaanvragen ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2007.

Uiterste indieningsdatum voor contracten of verbintenissen voor de verwerking van vezelvlas of vezelhennep: 15 september 2007 (4 september 2007)
Voor landbouwers met vezelvlas of vezelhennep, de erkende eerste verwerkers of de “met een verwerker gelijkgestelde teler”: herinnering aan de uiterste indieningsdatum voor het bezorgen van de aankoop-verkoopcontracten, de contracten voor loonverwerking of de verwerkingsverbintenissen voor vezelvlas of vezelhennep met betrekking tot de campagne 2007.

Mid Term Review: Uitbetaling extra steunbedrag (Campagne 2006) (31 juli 2007)
Eind juli werd het extra steunbedrag voor de campagne 2006 uitbetaald.

Een controleur aan de deur. wat nu? (3 juli 2007)
Gang van zaken bij een controle ter plaatse op het bedrijf.

Controles ter plaatse op de identificatie en registratie van runderen (29 mei 2007)
Verplichtingen betreffende de identificatie en registratie van runderen. Bij een controle ter plaatse op het bedrijf van de landbouwer, in het kader van de rundveepremies of in het kader van de randvoorwaarden, wordt de naleving van deze voorschriften gecontroleerd.

Herinnering uiterste indieningsdatum van steunaanvraag lijnzaad oogst 2006 (29 mei 2007)
Landbouwer-vermeerderaars die aan lijnzaadvermeerdering doen worden herinnerd aan de uiterste datum voor het indienen van de steunaanvraag oogst 2006.

Bedrijfsadviessysteem (BAS) voor land- en tuinbouwers (29 mei 2007)
Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen een subsidie aanvragen voor advies over de randvoorwaarden, arbeidsveiligheid en bedrijfsoptimalisatie. Voorwaarde is dat over al deze voor het bedrijf relevante onderwerpen advies wordt aangevraagd bij een erkende adviesdienst.

Tijdelijk gebruik percelen voor niet-landbouwkundige doeleinden (15 mei 2007)
Tijdelijk gebruik van percelen die worden aangegeven in het kader van de bedrijfstoeslagregeling voor niet-landbouwkundige doeleinden (culturele, vrije tijd, sportieve).

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007) (2 mei 2007)
Voorwaarden en modaliteiten betreffende de premieaanvragen “zoogkoeien” voor de campagne 2007.

Verzamelaanvraag 2007 (24 april 2007
Een aantal punten die belangrijk zijn bij het invullen van de verzamelaanvraag oogst 2007. De algemene aspecten werden reeds gepubliceerd in het persbericht van maart 2007.

Betaling saldo slachtpremie voor kalveren (campagne 2006) (24 april 2007)
Op 30 april 2007 wordt het saldo van de slachtpremie voor kalveren voor de campagne 2006 uitbetaald.

Non-food en energiegewassen: indienen contract en wijzigingen (24 april 2007)
Bestemd voor elke landbouwer die zijn/haar braakleggingstoeslagrechten wil activeren met niet-voedingsgewassen of die de steun voor energiegewassen (€45/ha) wenst aan te vragen.

Steun voor het vermeerderen van zaaizaad (17 april 2007)
Voor de oogst 2006 zal de steun voor het vermeerderen van zaaizaad (vlas en/of spelt) kunnen worden aangevraagd. De aanvraag- en uitbetalingsprocedure voor de campagne 2006 is lichtjes gewijzigd ten opzichte van vorige campagne.

Premie voor energiegewassen: erkende inzamelaars en verwerkers (10 april 2007)
Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer wenst de landbouwers te informeren over de erkenningen van de inzamelaars en eerste verwerkers in de sector energiegewassen.

Hectaresteun biologische landbouw (30 maart 2007)
De hectaresteun voor de biologische productiemethode oogstjaar 2006 zal worden uitbetaald op vrijdag 30 maart 2007.

Betaling speciale toeslagrechten en saldo zoogkoeienpremie (Campagne 2006) (30 maart 2007)
Op 30 maart 2007 worden de speciale toeslagrechten en het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2006 uitbetaald. De saldobetaling van de slachtpremie voor kalveren voor de campagne 2006 zal eind april 2007 worden uitgevoerd.

Verzamelaanvraag 2007: rechtzetting telefoonnummer (27 maart 2007)
Op de begeleidende brief die mee werd verstuurd met de verzamelaanvraag 2007 staat een foutief telefoonnummer voor de buitendienst van Limburg. Het correct telefoonnummer voor de buitendienst Limburg van de afdeling Markt- en Inkomsbeheer is: 011/74.26.50.

Verzamelaanvraag Campagne 2007-2008 (oogst 2007) (20 maart 2007)
Het tijdig en correct invullen van de verzamelaanvraag is voor de landbouwers van uitermate groot belang.

Verzamelaanvraag 2007 binnenkort bij landbouwers en tuinders in de bus (16 maart 2007)
Half maart verstuurt de Vlaamse overheid de verzamelaanvraag 2007 naar de landbouwers en de verzamelaanvraag naar de potentieel nieuwe aangifteplichtige tuinders. Dankzij de eenmalige perceelsregistratie worden vanaf dit jaar met de verzamelaanvraag alle perceelsgebonden gegevens opgevraagd zowel voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij als voor de Vlaamse Landmaatschappij.

Bedrijfstoeslagregeling: Overdrachten van toeslagrechten (12 maart 2007)
De algemene voorwaarden van de overdracht van toeslagrechten worden kort toegelicht en er wordt extra aandacht besteed aan de uiterste indieningsdatum ingeval dat de overnemer de overgenomen toeslagrechten wenst te activeren in 2007.

Saldobetaling bedrijfstoeslag: Campagne 2006 (9 maart 2007)
Op 9 maart 2007 wordt het saldo op de bedrijfstoeslag uitbetaald aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend voor de campagne 2006 en die beschikken over toeslagrechten.

Bedrijfstoeslagregeling: aanvraag tot de reserve – campagne 2007 (6 maart 2007)
Modaliteiten rond aanvragen tot de reserve voor campagne 2007. Er zijn 2 soorten aanvragen mogelijk: compressie van toeslagrechten omwille van een specifiek nadeel en ophoging van de eenheidswaarde van toeslagrechten.

Afsluiten van nieuwe verbintenissen voor agromilieumaatregelen (periode 2007-2013) (27 februari 2007)
In het kader van het nieuwe Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 kunnen nieuwe verbintenissen afgesloten worden voor mechanische onkruidbestrijding, teelt van vlinderbloemige gewassen, biologische landbouw en milieuvriendelijke sierteelt.

Eenmalige perceelsregistratie: Meldingsbrieven in verband met de unieke identificatiegegevens (6 februari 2007)
Binnenkort worden de meldingsbrieven met de unieke identificatie van de exploitanten en exploitaties verstuurd in het kader van de eenmalige perceelsregistratie naar een aantal landbouwers.

Eenmalige perceelsregistratie: Indiening keuzeformulieren identificatie landbouwbedrijven (30 januari 2007)
Indienen van de keuzeformulieren inzake de identificatie van de landbouwbedrijven (landbouwer, exploitant en exploitaties).

Bedrijfstoeslagregeling: overdracht van toeslagrechten (23 januari 2007)
Verschillende mogelijkheden voor overdracht van toeslagrechten, met oog op activering in 2007. De algemene voorwaarden worden kort toegelicht en de versoepelingen van de voorwaarden, die in september 2006 zijn ingevoerd, worden opgesomd. Er wordt ook extra aandacht besteed aan de indieningsdatum voor de overdrachten en de activering van toeslagrechten in 2007.

Mogelijke gevolgen van de eenmalige perceelsregistratie en -identificatie (3 januari 2007)
Dankzij de “Eenmalige perceelsregistratie en –identificatie” (EPR) zullen bedrijven voortaan uniek geïdentificeerd worden en zullen percelen uniek geregistreerd worden.  Dat betekent voor de landbouwer op termijn een ingrijpende administratieve vereenvoudiging. Uitleg over de gevolgen op ontheffingen, vergunningen, nutriëntenhalte, beheerovereenkomsten, melkquotum, toeslagrechten, zoogkoeienpremierechten, agro-milieumaatregelen en randvoorwaarden.

koeien

Eenmalige perceelsregistratie vereist een unieke bedrijfsidentificatie (19 december 2006)
Vanaf 2007 moeten alle landbouwers die aangifteplichtig zijn bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of die premies aanvragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij hun percelen jaarlijks eenmaal aangeven bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Dit betekent dat landbouwers die voorheen zowel bij VLM als bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij hun aangifte deden, hun percelen vanaf volgend jaar nog slechts eenmaal moeten doorgeven aan de Vlaamse overheid.

Bedrijfstoeslagregeling: Nieuw overzicht van de toeslagrechten (19 december 2006)
Op 14 december werd een voorschot van 80% van de toeslagrechten voor 2006 gestort. Allicht heeft U gemerkt dat er t.o.v. vorige campagne nogal wat verschil is. Informatie over de de ontkoppeling van de melkpremie en de tabakspremie, de integratie van de compensatiesteun voor suikerbieten en cichoreiwortelen in de bedrijfstoeslag en de toekenning van extra steunbedragen uit de reserve.

Resultaten van de perceelscontrole voor de bedrijfstoeslag met behulp van satellietbeelden in 2006 (12 december 2006)
Jaarlijks controleert het Agentschap voor Landbouw en Visserij 5% van alle landbouwers op de naleving van de geldende voorwaarden voor de bedrijfstoeslagregeling. Een belangrijk gedeelte van deze controles wordt uitgevoerd met behulp van satellietbeelden.

Tijdwinst dankzij de Eenmalige Perceelsregistratie (12 december 2006)
Hou meer tijd over voor uw bedrijf door minder formulieren in te vullen, slechts eenmaal uw percelen te registreren en uw bedrijf uniek te identificeren. Vanaf volgend jaar wordt dit mogelijk door het project “Eenmalige perceelsregistratie en –identificatie” (EPR). Vandaag en de volgende weken zal dit project in detail toegelicht worden.

Betaling premie voor eiwithoudende gewassen, energiegewassen en noten 2006 (12 december 2006)
Half december 2006 zal de premie voor eiwithoudende gewassen, energiegewassen en noten 2006 worden uitbetaald. Deze betaling zal worden uitgevoerd voor landbouwers die tijdig een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend en die hierin percelen hebben opgegeven met bestemming eiwithoudende gewassen, energiegewassen en/of noten.

Betaling voorschot bedrijfstoeslag Campagne 2006 op 14 december (12 december 2006)
Op 14 december 2006 wordt een voorschot op de bedrijfstoeslag – campagne 2006 uitbetaald. Aan de landbouwers die beschikken over definitieve toeslagrechten en die tijdig een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, wordt een voorschot van 80% van de bedrijfstoeslag uitbetaald.

Subsidies van het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor de structuurverbetering inzake verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten, sector industriële gewassen, m.n. koolzaad (5 december 2006)
Indieningsronde voor steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor investeringsprojecten inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten uit te voeren tussen 01/01/2006 en 30/06/2008 in de volgende sector: vervaardiging van ruwe oliën en vetten, beperkt tot de productie van koolzaadolie (ppo).

Premies in de dierlijke sector - Campagne 2006 (1 december 2006)
Eind november 2006 zullen voorschotten worden uitbetaald aan de landbouwers die premieaanvragen in de dierlijke sector hebben ingediend voor de campagne 2006. Het betreft hier een voorschot van 80% voor de zoogkoeienpremie en de slachtpremie kalveren.

Activiteitenverslag 2005 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) (4 juli 2006)
Het activiteitenverslag 2005 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is beschikbaar.

Activiteitenverslag 2005 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA) (4 juli 2006)
Het activiteitenverslag 2005 van het Financieringsinstrument voor de Visserij- en Aquicultuursector is beschikbaar.

Gebruik van percelen die worden aangegeven in het kader van de bedrijfstoeslagregeling voor niet-landbouwkundige doeleinden (culturele, vrije tijd, sportieve) (4 april 2006)
De Vlaamse overheid wenst de landbouwers te informeren over het gebruik van percelen die worden aangegeven in het kader van de bedrijfstoeslagregeling voor niet-landbouwkundige doeleinden (culturele, vrije tijd, sportieve).

Kuiken en ei