U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Mid Term Review

Bedrijfstoeslagregeling: aanvragen voor overdracht van toeslagrechten voor campagne 2008 uiterlijk tegen 10 maart indienen (15 januari 2008)
Verschillende mogelijkheden voor overdracht van toeslagrechten: algemene voorwaarden en eventuele gevolgen bij niet-activatie van de toeslagrechten. De uiterste indieningsdatum voor overdracht van toeslagrechten voor de campagne 2008 is vastgelegd op 10 maart.

Randvoorwaarden 2008 blijven ongewijzigd - Bijkomende minimumeis van toepassing voor PDPO II (agromilieumaatregelen) (8 januari 2008)
De randvoorwaarden voor het jaar 2008 blijven grotendeels ongewijzigd. Voor de nieuwe agromilieuverbintenissen en beheersovereenkomsten die in het kader van PDPO II zullen afgesloten worden, is er een bijkomende minimumeis van toepassing.

Non-food braak & energiegewassen: erkende inzamelaars en verwerkers (11 december 2007)
Lijst van de erkende inzamelaars en verwerkers voor de sector energiegewassen en non-food braak voor campagne 2008 te publiceren.

Energiegewassen & Non-food op braak: Wijzigingen voor 2008 (6 november 2007)
Voor landbouwers, inzamelaars en eerste verwerkers in de sectoren energiegewassen en non-food op braak: wijzigingen voor 2008.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007): Uiterste indieningsdatum 30 september 2007 (11 september 2007)
Rundveehouders: herinnering uiterste indieningdatum voor de premieaanvragen ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2007.

Mid Term Review: Uitbetaling extra steunbedrag (Campagne 2006) (31 juli 2007)
Eind juli werd het extra steunbedrag voor de campagne 2006 uitbetaald.

Focus op de randvoorwaarden & traceerbaarheid: wat wordt van de landbouwer verwacht? (31 juli 2007)
Verplichtingen met betrekking tot de traceerbaarheid in het kader van de randvoorwaarden (ook wel cross–compliance genoemd); voorwaarden op het vlak van volksgezondheid, diergezondheid, gezondheid van planten, milieu en dierenwelzijn.

Berekening van de heffing in de sector melk - tijdvak 2006-2007 (16 juli 2007)
Voor het tijdvak van 1 april 2006 tot 31 maart 2007 werden de nationale quota voor leveringen van melk aan kopers (zuivelfabrieken) en voor rechtstreekse verkopen niet overschreden.

Een controleur aan de deur… wat nu? (3 juli 2007)
Gang van zaken bij een controle ter plaatse op het bedrijf.

Herinnering uiterste indieningsdatum van steunaanvraag lijnzaad oogst 2006 (29 mei 2007)
Landbouwer-vermeerderaars die aan lijnzaadvermeerdering doen worden herinnerd aan de uiterste datum voor het indienen van de steunaanvraag oogst 2006.

Bedrijfsadviessysteem (BAS) voor land- en tuinbouwers (29 mei 2007)
Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen een subsidie aanvragen voor advies over de randvoorwaarden, arbeidsveiligheid en bedrijfsoptimalisatie. Voorwaarde is dat over al deze voor het bedrijf relevante onderwerpen advies wordt aangevraagd bij een erkende adviesdienst.

Tijdelijk gebruik percelen voor niet-landbouwkundige doeleinden (15 mei 2007)
Tijdelijk gebruik van percelen die worden aangegeven in het kader van de bedrijfstoeslagregeling voor niet-landbouwkundige doeleinden (culturele, vrije tijd, sportieve).

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007) (2 mei 2007)
Voorwaarden en modaliteiten betreffende de premieaanvragen “zoogkoeien” voor de campagne 2007.

Verzamelaanvraag 2007 (24 april 2007
Een aantal punten die belangrijk zijn bij het invullen van de verzamelaanvraag oogst 2007. De algemene aspecten werden reeds gepubliceerd in het persbericht van maart 2007.

Steun voor het vermeerderen van zaaizaad (17 april 2007)
Voor de oogst 2006 zal de steun voor het vermeerderen van zaaizaad (vlas en/of spelt) kunnen worden aangevraagd. De aanvraag- en uitbetalingsprocedure voor de campagne 2006 is lichtjes gewijzigd ten opzichte van vorige campagne.

Resultaten randvoorwaarden 2006: op de goede weg (10 april 2007)
Resultaten van de randvoorwaarden in het kalenderjaar 2006 (het tweede jaar van toepassing van de randvoorwaarden bij de toekenning van de rechtstreekse inkomenssteun in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Mid Term Review)).

Tijdelijke overdracht van instandhoudingsplicht blijvend grasland (10 april 2007)
De bedrijfsgebonden instandhoudingsplicht van blijvend grasland vanaf 2007 is tijdelijk overdraagbaar, zonder overdracht van gronde.

Betaling speciale toeslagrechten en saldo zoogkoeienpremie (Campagne 2006) (30 maart 2007)
Op 30 maart 2007 worden de speciale toeslagrechten en het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2006 uitbetaald. De saldobetaling van de slachtpremie voor kalveren voor de campagne 2006 zal eind april 2007 worden uitgevoerd.

Verzamelaanvraag Campagne 2007-2008 (oogst 2007) (20 maart 2007)
Het tijdig en correct invullen van de verzamelaanvraag is voor de landbouwers van uitermate groot belang.

Verzamelaanvraag 2007 binnenkort bij landbouwers en tuinders in de bus (16 maart 2007)
Half maart verstuurt de Vlaamse overheid de verzamelaanvraag 2007 naar de landbouwers en de verzamelaanvraag naar de potentieel nieuwe aangifteplichtige tuinders. Dankzij de eenmalige perceelsregistratie worden vanaf dit jaar met de verzamelaanvraag alle perceelsgebonden gegevens opgevraagd zowel voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij als voor de Vlaamse Landmaatschappij.

Saldobetaling bedrijfstoeslag: Campagne 2006 (9 maart 2007)
Op 9 maart 2007 wordt het saldo op de bedrijfstoeslag uitbetaald aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend voor de campagne 2006 en die beschikken over toeslagrechten.

Eenmalige perceelsregistratie: Meldingsbrieven in verband met de unieke identificatiegegevens (6 februari 2007)
Binnenkort worden de meldingsbrieven met de unieke identificatie van de exploitanten en exploitaties verstuurd in het kader van de eenmalige perceelsregistratie naar een aantal landbouwers.

De nieuwe kaarten met de erosiegevoeligheid van percelen zijn consulteerbaar (6 februari 2007)
Nieuwe ‘bodemerosiekaart-Land (2007)’ beschikbaar is. Op deze kaart vind je terug in welke erosiegevoeligheidsklasse een bepaald perceel valt.

Erkende laboratoria voor bepaling zuurtegraad en koolstofgehalte in het kader van de randvoorwaarden (30 januari 2007)
Laboratoria die voor 2007 een erkenning hebben voor het uitvoeren van analyses inzake bepaling zuurtegraad (pH) en koolstofgehalte (C) van de bodem.

Eenmalige perceelsregistratie: Indiening keuzeformulieren identificatie landbouwbedrijven (23 januari 2007)
Indienen van de keuzeformulieren inzake de identificatie van de landbouwbedrijven (landbouwer, exploitant en exploitaties).

Bedrijfstoeslagregeling: overdracht van toeslagrechten (23 januari 2007)
Verschillende mogelijkheden voor overdracht van toeslagrechten, met oog op activering in 2007. De algemene voorwaarden worden kort toegelicht en de versoepelingen van de voorwaarden, die in september 2006 zijn ingevoerd, worden opgesomd. Er wordt ook extra aandacht besteed aan de indieningsdatum voor de overdrachten en de activering van toeslagrechten in 2007.

Nieuwe brochure ‘Randvoorwaarden’ (9 januari 2007)
Sinds 1 januari 2005 is het hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid van toepassing in Vlaanderen., Een belangrijk element van deze hervorming, beter gekend onder de naam Mid Term Review (MTR) is de invoering van de randvoorwaarden (ook wel ‘cross compliance’ genoemd).

Mogelijke gevolgen van de eenmalige perceelsregistratie en -identificatie (3 januari 2007)
Dankzij de “Eenmalige perceelsregistratie en –identificatie” (EPR) zullen bedrijven voortaan uniek geïdentificeerd worden en zullen percelen uniek geregistreerd worden.  Dat betekent voor de landbouwer op termijn een ingrijpende administratieve vereenvoudiging. Uitleg over de gevolgen op ontheffingen, vergunningen, nutriëntenhalte, beheerovereenkomsten, melkquotum, toeslagrechten, zoogkoeienpremierechten, agro-milieumaatregelen en randvoorwaarden.

veld met tractor

Eenmalige perceelsregistratie vereist een unieke bedrijfsidentificatie (19 december 2006)
Vanaf 2007 moeten alle landbouwers die aangifteplichtig zijn bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of die premies aanvragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij hun percelen jaarlijks eenmaal aangeven bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Dit betekent dat landbouwers die voorheen zowel bij VLM als bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij hun aangifte deden, hun percelen vanaf volgend jaar nog slechts eenmaal moeten doorgeven aan de Vlaamse overheid.

Bedrijfstoeslagregeling: Nieuw overzicht van de toeslagrechten (19 december 2006)
Op 14 december werd een voorschot van 80% van de toeslagrechten voor 2006 gestort. Allicht heeft U gemerkt dat er t.o.v. vorige campagne nogal wat verschil is. Informatie over de de ontkoppeling van de melkpremie en de tabakspremie, de integratie van de compensatiesteun voor suikerbieten en cichoreiwortelen in de bedrijfstoeslag en de toekenning van extra steunbedragen uit de reserve.

Resultaten van de perceelscontrole voor de bedrijfstoeslag met behulp van satellietbeelden in 2006 (12 december 2006)
Jaarlijks controleert het Agentschap voor Landbouw en Visserij 5% van alle landbouwers op de naleving van de geldende voorwaarden voor de bedrijfstoeslagregeling. Een belangrijk gedeelte van deze controles wordt uitgevoerd met behulp van satellietbeelden.

Tijdwinst dankzij de Eenmalige Perceelsregistratie (12 december 2006)
Hou meer tijd over voor uw bedrijf door minder formulieren in te vullen, slechts eenmaal uw percelen te registreren en uw bedrijf uniek te identificeren. Vanaf volgend jaar wordt dit mogelijk door het project “Eenmalige perceelsregistratie en –identificatie” (EPR). Vandaag en de volgende weken zal dit project in detail toegelicht worden.

Betaling premie voor eiwithoudende gewassen, energiegewassen en noten 2006 (12 december 2006)
Half december 2006 zal de premie voor eiwithoudende gewassen, energiegewassen en noten 2006 worden uitbetaald. Deze betaling zal worden uitgevoerd voor landbouwers die tijdig een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend en die hierin percelen hebben opgegeven met bestemming eiwithoudende gewassen, energiegewassen en/of noten.

Betaling voorschot bedrijfstoeslag Campagne 2006 op 14 december (12 december 2006)
Op 14 december 2006 wordt een voorschot op de bedrijfstoeslag – campagne 2006 uitbetaald. Aan de landbouwers die beschikken over definitieve toeslagrechten en die tijdig een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, wordt een voorschot van 80% van de bedrijfstoeslag uitbetaald.

Mid Term Review – Bedrijfstoeslagregeling: de 10-maanden periode wordt versoepeld (7 november 2006)
Nieuwe modaliteiten van toepassing voor de 10-maanden periode. Een landbouwer die toeslagrechten wenst te activeren op een perceel, moet dit perceel ononderbroken in eigen gebruik hebben gedurende een periode van 10-maanden. Tijdens deze periode moet er een subsidiabele teelt aanwezig zijn.

Gebruik van percelen die worden aangegeven in het kader van de bedrijfstoeslagregeling voor niet-landbouwkundige doeleinden (culturele, vrije tijd, sportieve) (4 april 2006)
De Vlaamse overheid wenst de landbouwers te informeren over het gebruik van percelen die worden aangegeven in het kader van de bedrijfstoeslagregeling voor niet-landbouwkundige doeleinden (culturele, vrije tijd, sportieve).

Erkende laboratoria voor bepaling zuurtegraad en koolstofgehalte (17 januari 2006)
Laboratoria die vanaf 2006 een erkenning hebben voor het uitvoeren van analyses inzake bepaling zuurtegraad (pH) en koolstofgehalte (C) van de bodem.

graan