U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Bedrijfstoeslagregeling: aanvraag tot de reserve – campagne 2008 (19 februari 2008)
Modaliteiten rond aanvragen tot de reserve voor de campagne 2008. In de campagne 2008 zijn er 2 soorten aanvragen tot de reserve mogelijk.

Verzamelaanvraag 2008 binnenkort bij landbouwers en tuinders in de bus (19 februari 2008)
Op 20 februari wordt de verzamelaanvraag 2008 verstuurd naar de Vlaamse en Waalse landbouwers en tuinders met percelen/exploitaties in Vlaanderen.

Overdrachten en herzieningen van premierechten voor zoogkoeien: uiterste indieningsdatum 29 februari (19 februari 2008)
Overdrachten en herzieningen van premierechten voor zoogkoeien - campagne 2008: uiterste indieningsdatum 29 februari.

Gedragscode voor de uitoefening van een controletaak (19 februari 2008)
Gedragscode bij het uitvoeren van controles ter plaatse op land- en tuinbouwbedrijven, in de agro-voedingsector, in proefcentra of op andere bedrijven.

e-loket Landbouw en Visserij in nieuw kleedje (1 februari 2008)
Om u nog beter van dienst te zijn, is het e-loket Landbouw en Visserij vernieuwd. Het oogt niet alleen mooier, maar u zal ook beter uw weg vinden naar nuttige informatie over het e-loket en het gebruik ervan.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2008): Overdracht van premierechten tussen landbouwers (22 januari 2008)
Herverdeling van premierechten uit de reserve aan jonge landbouwers: voorwaarden en modaliteiten voor de overdrachten van premierechten ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2008. Daarnaast is het in 2008 voor jonge landbouwers ook mogelijk om een herziening van hun zoogkoeienquotum met gratis rechten uit de reserve aan te vragen.

Programmavoorstellen voor de uitvoering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen buiten de EU (22 januari 2008)
De Europese Unie wil de voorlichting over en de afzet van landbouwproducten in derde landen buiten de EU bevorderen. Daarom bestaat de mogelijkheid via Raadsverordening (EG) nr. 3/2008 om Europese cofinanciering te bekomen voor het uitvoeren van acties die voor bepaalde producten de afzet bevorderen of die voorlichting geven over bepaalde thema’s.

Minister-president Kris Peeters en minister Gerda Verburg openen samen met Europese landbouwcommissarissen “Supermarkt Europa” (22 januari 2008)
Op donderdag 31 januari wordt de tentoonstelling “Supermarkt Europa” geopend in het Vlaams Parlement in Brussel.

Communautaire zeedagenregeling herstelbestanden (16 januari 2008)
Toepassingsgebied van beperking van de visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het herstel van bepaalde bestanden in 2008: zowel de communautaire zeedagenregeling in de kabeljauwherstelgebieden als de communautaire zeedagenregeling voor de boomkor in het westelijk deel van het Engels Kanaal, worden vanaf 1 februari 2008 verstrengd verdergezet.

Bedrijfstoeslagregeling: aanvragen voor overdracht van toeslagrechten voor campagne 2008 uiterlijk tegen 10 maart indienen (15 januari 2008)
Verschillende mogelijkheden voor overdracht van toeslagrechten: algemene voorwaarden en eventuele gevolgen bij niet-activatie van de toeslagrechten. De uiterste indieningsdatum voor overdracht van toeslagrechten voor de campagne 2008 is vastgelegd op 10 maart.

Toekennen van mandaten voor e-loket Landbouw en Visserij (15 januari 2008)
Via het e-loket Landbouw en Visserij kunnen land- en tuinbouwers hun bedrijfsgegevens raadplegen en allerlei steunaanvragen elektronisch beheren en indienen. Een heel belangrijke steunaanvraag die via het e-loket kan ingevuld en ingediend worden, is de verzamelaanvraag.

Randvoorwaarden 2008 blijven ongewijzigd - Bijkomende minimumeis van toepassing voor PDPO II (agromilieumaatregelen) (8 januari 2008)
De randvoorwaarden voor het jaar 2008 blijven grotendeels ongewijzigd. Voor de nieuwe agromilieuverbintenissen en beheersovereenkomsten die in het kader van PDPO II zullen afgesloten worden, is er een bijkomende minimumeis van toepassing.

Brochure Landbouwmonitoringsnetwerk (8 januari 2008)
Nieuwe brochure over het Landbouwmonitoringsnetwerk. Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) biedt land- en tuinbouwers in Vlaanderen een gratis en kwaliteitsvolle bedrijfseconomische boekhouding aan.

Suikerbiet: resultaten van de rassenproeven (8 januari 2008)
Volgende suikerbietenrassen werden toegelaten op de nationale rassencatalogus: Integral, Sevillia, Niclas, Balthazar, Sucramax, Ardamax (rhizomanietolerante rassen) / Theresa Kws, Margitta (rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen bietencystenematode) / Francina Kws, Vedeta, Rivolta (rhizomanietolerante rassen met resistentie tegen rhizoctonia).

Aanvullende quotamaatregelen 2008 (18 december 2007)
Daar de TAC's en quota van de diverse visbestanden 2008 pas eerstdaags vastgesteld zullen worden, heeft de minister met het oog op de continuïteit van de quotabeheersmaatregelen, geopteerd om de bestaande regelgeving 2007 verder te zetten, met dien verstande dat er op verzoek van de quotacommissie voorzien werd dat de toewijzing van Noordzee kabeljauw optioneel in functie van het motorvermogen kan gebeuren.


In deze rubriek vindt u berichten van de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Landbouw en Visserij. Indien u niet vindt wat u zoekt, kan u eventueel ook terecht bij: VILT, VLAM, of FAVV.

landschap