U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Beleid & dienstverlening

Gedragscode voor de uitoefening van een controletaak (19 februari 2008)
Gedragscode bij het uitvoeren van controles ter plaatse op land- en tuinbouwbedrijven, in de agro-voedingsector, in proefcentra of op andere bedrijven.

e-loket Landbouw en Visserij in nieuw kleedje (1 februari 2008)
Om u nog beter van dienst te zijn, is het e-loket Landbouw en Visserij vernieuwd. Het oogt niet alleen mooier, maar u zal ook beter uw weg vinden naar nuttige informatie over het e-loket en het gebruik ervan.

Programmavoorstellen voor de uitvoering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen buiten de EU (22 januari 2008)
De Europese Unie wil de voorlichting over en de afzet van landbouwproducten in derde landen buiten de EU bevorderen. Daarom bestaat de mogelijkheid via Raadsverordening (EG) nr. 3/2008 om Europese cofinanciering te bekomen voor het uitvoeren van acties die voor bepaalde producten de afzet bevorderen of die voorlichting geven over bepaalde thema’s.

Minister-president Kris Peeters en minister Gerda Verburg openen samen met Europese landbouwcommissarissen “Supermarkt Europa” (22 januari 2008)
Op donderdag 31 januari wordt de tentoonstelling “Supermarkt Europa” geopend in het Vlaams Parlement in Brussel.

Toekennen van mandaten voor e-loket Landbouw en Visserij (15 januari 2008)
Via het e-loket Landbouw en Visserij kunnen land- en tuinbouwers hun bedrijfsgegevens raadplegen en allerlei steunaanvragen elektronisch beheren en indienen. Een heel belangrijke steunaanvraag die via het e-loket kan ingevuld en ingediend worden, is de verzamelaanvraag.

Brochure Landbouwmonitoringsnetwerk (8 januari 2008)
Nieuwe brochure over het Landbouwmonitoringsnetwerk. Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) biedt land- en tuinbouwers in Vlaanderen een gratis en kwaliteitsvolle bedrijfseconomische boekhouding aan.

Overzicht afrekeningen nu op het e-loket Landbouw en Visserij (21 december 2007)
U hoeft niet langer vol ongeduld te wachten tot u uw afrekening van uitbetaalde rechtstreekse inkomenssteun per post ontvangt. Vanaf nu kunt u de meest recente versie van uw afrekeningen immers online op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) terugvinden.

Vlaams Ruraal Netwerk: officieel startschot op Agribex (27 november 2007)
De nieuwe Europese plattelandsverordening stelt dat “elke lidstaat een nationaal netwerk opricht voor het platteland dat de bij de plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeenbrengt”. Het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) voorziet in de uitbouw van een “Vlaams Ruraal Netwerk”. Het Vlaams Ruraal Netwerk zal op 5 december 2007, op de landbouwbeurs Agribex, officieel aan het grote publiek worden voorgesteld.

Brussels grondwitloof op weg naar een Europese erkenning als Beschermde Geografische Aanduiding (27 november 2007)
Op 22 november 2007 werd in het publicatieblad van de Europese Unie een samenvatting van de Belgische registratieaanvraag tot het bekomen van een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) voor het Brussels grondwitloof gepubliceerd. Dit is het 2de landbouwproduct (na de Vlaams-Brabantse tafeldruif in oktober) dat dit najaar een belangrijke stap zet op weg naar een Europese erkenning als typisch streekproduct.

Beleidsdomein Landbouw en Visserij op Agribex 2007: Vlaams Programma Plattelandsontwikkeling als centraal thema (20 november 2007)
Op Agribex 2007 (4 tot 9 november, Heizel) zet het beleidsdomein Landbouw en Visserij het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen in de kijker. Dit "PDPO II" behelst het platteland in de breedste zin van de betekenis. De totale overheidssteun bedraagt 667,575 Meuro. Hiervan wordt 33,63 % bijgedragen door de Europese Commissie en het overige aandeel (66,37 %) door Vlaanderen.

Toezicht op de kwaliteit van teeltmateriaal van sierplanten (30 oktober 2007)
De afdeling Productkwaliteitsbeheer van de Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het teeltmateriaal van siergewassen dat in de handel wordt gebracht.

Europese Bekendmaking registratieaanvraag Vlaams-Brabantse tafeldruif als Beschermde Oorsprongsbenaming (22 oktober 2007)
De Belgische registratieaanvraag tot het bekomen van een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) voor de Vlaams-Brabantse tafeldruif is gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een Europese erkenning als typisch streekproduct.

Communicatie rond samenwerking tussen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en het beleidsdomein Landbouw en Visserij (2 oktober 2007)
De beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Landbouw en Visserij zullen nauwer samenwerken in concrete probleemdossiers.

Beleidsdomein Landbouw en Visserij op de Internationale Werktuigendagen te Oudenaarde op 22 en 23 september (11 september 2007)
Op de Internationale Werktuigendagen te Oudenaarde is het beleidsdomein Landbouw en Visserij prominent aanwezig met volgende actuele thema’s: Nitraatresidu, Agromilieumaatregelen, Spoelwatertank, Gebruik van beton op het landbouwbedrijf, Biomassa voor bio-energie, Rassen voor een duurzame landbouw

Contactgegevens buitendiensten Vlaams-Brabant (27 augustus 2007)
Dit voorjaar zijn de buitendiensten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij in Vlaams-Brabant, die gevestigd waren in de Waaistraat in Leuven, verhuisd naar het Ellipsgebouw in Brussel. Ter herinnering zetten we de contactgegevens hier nog eens op een rijtje.

Programmavoorstellen voor de uitvoering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt (31 juli 2007)
De Europese Unie wil de voorlichting over en de afzet van landbouwproducten in landen op de binnenmarkt van de EU bevorderen. Daarom bestaat de mogelijkheid om Europese cofinanciering te verkrijgen voor het uitvoeren van acties die voor bepaalde producten de afzet bevorderen of die voorlichting geven over bepaalde thema’s.

Vlaamse overheid neemt deel aan landbouwbeurs te Libramont (10 juli 2007)
Voor het eerst neemt het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid deel aan de befaamde land- en bosbouwbeurs in Libramont. De beurs vindt plaats van 26 tot 30 juli. De Vlaamse Landbouw en Visserij stelt er Vlaamse streekproducten en het plattelandstoerisme in Vlaanderen voor.

Nieuw retributiebesluit voor plantaardig teeltmateriaal (29 mei 2007)
Vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardig teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.

Nieuw Vlaams keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen (29 mei 2007)
Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

Verhuis diensten Landbouw en Visserij te Antwerpen (15 mei 2007)
Begin mei zijn de diensten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij te Antwerpen verhuisd van de Verlatstraat en Copernicuslaan naar het Vlaams Administratief Centrum in de Lange Kievitstraat nabij het Centraal Station.

E-loket landbouw en visserij kent succes en breidt uit (15 mei 2007)
Nieuwe mogelijkheden: online aangifte van verkoop melkquotum aan het quotumfonds en online indiening aanvraag zoogkoeienpremie 2007.

Openingsuren buitendiensten Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer (24 april 2007)
De volgende openingsuren gelden voor de buitendiensten van de afdeling Markt- en Inkomensbeheer.

Verzamelaanvraag nu ook online (3 april 2007)
Vanaf dit jaar heeft u ook de mogelijkheid om uw verzamelaanvraag in te vullen via het internet. Surf hiervoor naar www.landbouwvlaanderen.be en ontdek de vele mogelijkheden van het e-loket Landbouw en Visserij.

Nieuwe locatie hoofdbestuur Markt- en Inkomensbeheer (3 april 2007)
Nieuwe locatie afdeling Markt- en Inkomensbeheer: telefonische bereikbaarheid niet verzekerd via de vroegere telefoonnummers.

Bereikbaarheid van de diensten van de Vlaamse overheid in Brugge
(27 februari 2007)
Er zijn werkzaamheden op de site van de Vlaamse overheid aan de Baron Ruzettelaan in Brugge. Hierdoor is het voorlopig onmogelijk de vroegere hoofdingang nog te gebruiken, ook langsheen de Vestingstraat is geen toegang. Er is een nieuwe hoofdingang voorzien die bereikbaar is vanaf de gewestweg “Buiten Gentpoortvest” (ring).

Geraardsbergse mattentaart door Europese Commissie erkend als Beschermde Geografische Aanduiding (20 februari 2007)
Op 15 februari 2007 heeft de Europese Commissie de benaming ‘Geraardsbergse mattentaart’ erkend als Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Daarmee is de aanvraagprocedure voor het eerste Vlaamse product als BGA succesvol afgerond.

e-loket Landbouw en Visserij wint Spitsprijs 2007 (20 februari 2007)
Voor de eerste maal is de Spitsprijs uitgereikt binnen de Vlaamse overheid. Deze innovatieprijs bekroont creatieve, vernieuwende projecten, die een meerwaarde betekenen voor de klanten van de overheid. Het e-loket Landbouw en Visserij is, samen met het project rond de eenmalige perceelsregistratie, één van de winnende projecten.

Programmavoorstellen voor de uitvoering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen buiten de EU (25 januari 2007)
De Europese Unie wil de voorlichting over en de afzet van landbouwproducten in derde landen buiten de EU bevorderen. Daarom bestaat de mogelijkheid om Europese cofinanciering te bekomen voor het uitvoeren van acties die voor bepaalde producten de afzet bevorderen of die voorlichting geven over bepaalde thema’s.

 

Toekomstverkenning Landbouw en Milieu (28 augustus 2006)
Studie "Toekomstverkenning Landbouw en Milieu - het SELES-model" met als doel de toekomst te verkennen voor de Vlaamse landbouw door middel van kwantitatieve modelberekeningen.

Vlaamse overheid keurt 3 registratieaanvragen goed voor overmaking aan Europese Commissie (22 maart 2006)
Na gunstig advies van de Vlaamse Adviescommissie voor Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB), Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS), oordeelde de Vlaamse overheid dat de registratieaanvragen voor de Vlaams-Brabantse tafeldruif als BOB, het Vlaams-Brabants grondwitloof als BGA en de Gentse azalea eveneens als BGA beantwoorden aan de vereisten vastgelegd in de Verordening (EG) 2081/92. Op vrijdag 10 maart 2006 keurde de Minister deze 3 registratieaanvragen goed. Met deze goedkeuring is de procedure op Vlaams niveau succesvol doorlopen en worden de 3 aanvragen overgemaakt aan de Europese Commissie.

Europese bekendmaking registratieaanvraag Geraardsbergse mattentaart als "Beschermde Geografische Aanduiding" (9 januari 2006)
Op vrijdag 6 januari 2006 werd in het publicatieblad van de Europese Unie een samenvatting van de registratieaanvraag tot het bekomen van een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) voor de Geraardsbergse mattentaart gepubliceerd. Deze bekendmaking betekent dat het formeel onderzoek van de Europese Commissie is afgerond en zij tot de conclusie is gekomen dat de benaming 'Geraardsbergse mattentaart' voor bescherming in aanmerking komt.

Eieren

Oprichting Vlaamse Adviescommissie geografische aanduidingen (10 oktober 2005)

kuikens

Seminarie "Gelijke kansen voor vrouwen in land- en tuinbouw" (17 maart 2003)

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen bij land- en tuinbouwers (4 maart 2003)

maïs