U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

16 januari 2008

Communautaire zeedagenregeling herstelbestanden

Het toepassingsgebied van beperking van de visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het herstel van bepaalde bestanden, wordt via EG-Raadsverordening TAC's 2008 verder toegepast in 2008.

Zowel de communautaire zeedagenregeling in de kabeljauwherstelgebieden als de communautaire zeedagenregeling voor de boomkor in het westelijk deel van het Engels Kanaal, opgezet met het oog op het herstel van tong VIIe, worden vanaf 1 februari 2008 verstrengd verdergezet.

1. Kabeljauwherstelgebieden (i.c.e.s.-gebieden II, III, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa en VIId)

Vanaf 1 februari 2008 wordt het aantal dagen per vistuigtype voor de meeste vistuigtypes verder gekort en uitgedrukt voor een periode van 12 maanden, namelijk de periode van 1 februari 2008 tot 31 januari 2009.

1.1 Communautaire zeedag

Een communautaire zeedag in de kabeljauwherstelgebieden, zijnde een dag buitengaats en aanwezig in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa en VIId, is een in het EG-logboek vermelde ononderbroken periode van 24 uur of een deel ervan, gedurende welke een vissersvaartuig aanwezig en buitengaats is in de hierboven aangehaalde i.c.e.s.-gebieden.

1.2 Lengte van de beheersperiode

België kiest voor een beheersperiode van 12 maanden, ingaande op 1 februari 2008 en eindigend op 31 januari 2009.

1.3 Aantal communautaire zeedagen per vistuigtype

Het aantal dagen van aanwezigheid en buitengaatsheid in de betrokken gebieden wordt voor de periode 1 februari 2008 – 31 januari 2009 per vissersvaartuig in functie van het vistuig beperkt. De overeenkomstige codes van vistuigtype volgens bijlage IIa van EG-Raadsverordening worden aangegeven.

Aantal communautaire zeedagen per vistuigtype
gebieden vistuig maaswijdte ICES-gebieden zeedagen sloopdagen
4a.i borden 16-31 mm alle 228 -
4a.ii en iii borden 70-99 mm II,IV,VIIa, VIId 184 86
4a.iv borden 100-119 alle 86 40
4a.v borden minstens 120mm II,IV,VIId 86 40
4a.v borden minstens 120mm VIIa 114 40
4b.i,ii,iii,iv boomkor minstens 80 mm II,IV 119 15
4b.i,ii,iii,iv boomkor minstens 80 mm VIIa 132 15
4b.i,ii,iii,iv boomkor minstens 80 mm VIId onbeperkt -
4c.i en iv passief < 110 mm en >220 mm alle 140   3
4c.ii passief 110-149 IIa,IV,VIId 126   3
4c.iii passief 150-219 mm IIa,IV,VIId 117   3
4d schakels alle uitgezonderd 4d-8.2(g) alle 140 -
4d-8.2.(g) schakels <110 mm en < 24 uur IIa,IV,VIId 185 -
4e beuglijnen   alle 173 -
 • De garnaalvisserij met de boomkor valt niet onder de dagenbeperking.

1.4 Melding van vistuigtype – speciaal visdocument

 • Vóór 1 februari 2008 deelt de reder aan de Dienst Zeevisserij mee welk vistuig hij gedurende de periode 1 februari 2008 tot 31 januari 2009 wenst te gebruiken (zie bijlage 1). Deze mededeling is noodzakelijk, teneinde het speciaal visdocument voor de kabeljauwherstelgebieden te verwerven om in de gebieden IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIId en VIIa te mogen vissen.

PDF-document Aanvraagformulier speciaal visdocument (01.02.2008 – 31.01.2009) voor kabeljauwherstelgebieden met communautaire dagenbeperking (PDF-document)
Word-document Aanvraagformulier speciaal visdocument (01.02.2008 – 31.01.2009) voor kabeljauwherstelgebieden met communautaire dagenbeperking (Word-document)

De keuze is onherroepelijk voor het gehele jaar 2008.

Vissersvaartuigen die in de jaren 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 of 2007 geen visserijactiviteiten in VIIa bedreven hebben, krijgen de vermelding VIIa niet op hun speciaal visdocument en kunnen derhalve niet vissen in VIIa gedurende de periode 1 februari 2008 – 31 januari 2009.

Ingeval meerdere van de hoger aangegeven categorieën vistuig worden gebruikt, is het totaal aantal tijdens de komende beheersperiode beschikbare dagen niet meer dan het rekenkundig gemiddelde (som van het aantal dagen per aangegeven categorie gedeeld door het aantal categorieën) van de dagen waarop het vaartuig voor elk vistuig in aanmerking komt, zulks afgerond op de dichtstbijzijnde hele dag.
Het is niet toegestaan een vistuig gedurende meer dagen te gebruiken dan het voor dat vistuig vastgelegde aantal dagen.

De mogelijkheid om meerdere vistuigen te gebruiken, kan alleen worden gebruikt indien aan de volgende controlevoorschriften wordt voldaan :

  • betrokken vistuigtypes werden vóór 1 februari 2008 aangevraagd en aldus vermeld op het speciaal visdocument,
  • in principe mag tijdens een visreis het vissersvaartuig slechts één type vistuig aan boord meevoeren,
  • indien van dit principe wordt afgeweken, worden de dagen van de visreis afgeboekt van deze categorie waarvoor het kleinste aantal dagen geldt,
  • voor de aanvang van een visreis, waar het vistuig wordt gewisseld, wordt door de reder of schipper aan de Dienst Zeevisserij meegedeeld welk type vistuig aan boord zal worden meegevoerd (zie bijlage 2). Dit principe is ook van toepassing bij gebruik van niet gereglementeerd vistuig in combinatie met gereglementeerd vistuig.
  PDF-document Melding wijziging type vistuig: per visreis in de kabeljauwherstelgebieden (PDF-document)
  Word-document Melding wijziging type vistuig: per visreis in de kabeljauwherstelgebieden (Word-document)
 • Een type vistuig dat aan boord is in de kabeljauwherstelgebieden moet vermeld zijn op het speciaal visdocument, dat aan boord van het vissersvaartuig wordt bijgehouden.

1.5 Toegekende dagen tengevolge van sloop

Tengevolge van de sloopacties in het verleden werden aan België bijkomende dagen toegekend. Per vistuig zijn die als volgt:

 • Boomkor (4bi): 15 dagen
 • Boomkor (4bii,iii, iv): 16 dagen (voor de eenvormigheid worden 15 dagen toegepast voor alle boomkorren)
 • Borden (4aii): 86 dagen
 • Borden (4aiii): 88 dagen (voor de eenvormigheid worden 86 dagen toegepast)
 • Borden (4aiv,v): 40 dagen
 • Passief (4ci,ii,iii,iv): 3 dagen

Deze dagen komen bovenop de toegekende dagen krachtens de tabel onder 1.3.

1.6 Overdracht van dagen

Op Vlaams niveau is overdracht van zeedagen tussen vaartuigen verboden.
Echter, vissersvaartuigen, die uitsluitend met de boomkor (code 4b) werken gedurende de gehele beheersperiode, krijgen voorlopig acht vereveningsdagen, die kunnen bijgeteld worden bij de communautaire dagen.

1.7 Sanctie

Niet naleving van de communautaire dagenregeling kan tevens leiden tot intrekking van de visvergunning voor vijf opeenvolgde dagen en de overschreden dagen worden gekort van de communautaire dagen 2009.

2. Tongherstelgebied (i.c.e.s.-gebied VIIe)

In toepassing van bijlage IIc van EG-Raadsverordening TAC's 2008 wordt de boomkorvisserij-inspanning in het westelijk deel van het Engels Kanaal verder beperkt gedurende de periode 1 februari 2008 – 31 januari 2009.

2.1 Communautaire zeedag

Een communautaire zeedag in het tongherstelgebied, zijnde een dag buitengaats en aanwezig in het i.c.e.s.-gebied VIIe, is een in het EG-logboek vermelde ononderbroken periode van 24 uur, of een deel ervan, gedurende welke een vissersvaartuig aanwezig en buitengaats is in het i.c.e.s.-gebied VIIe.

2.2 Lengte van de beheersperiode

België heeft gekozen voor een beheersperiode van 12 maanden en dit vanaf 1 februari 2008 tot en met 31 januari 2009.

2.3 Aantal communautaire dagen per vistuigtype

Het aantal dagen van aanwezigheid en buitengaatsheid in het betrokken gebied wordt voor de periode 1 februari 2008 – 31 januari 2009 per vissersvaartuig in functie van het vistuig beperkt. De overeenkomstige code van vistuigtype volgens bijlage IIc van EG-Raadsverordening TAC's 2008 wordt aangegeven :

 • 192 zeedagen : code 3a
  boomkorren met een maaswijdte van ten minste 80 mm
 • 192 zeedagen : code 3b
  staande demersale netten met inbegrip van kieuwnetten, schakels en warnetten met een maaswijdte van minder dan 220 mm
 • de visserij met de borden valt niet onder deze dagenbeperking.

2.4 Speciaal visdocument herstelgebied tong VIIe

De boomkorvaartuigen die in de referentieperiode 2002 – 2003 – 2004 – 2005-2006-2007 gevist hebben in het westelijk deel van het Engels Kanaal krijgen een speciaal visdocument VIIe. Visserij met de boomkor (code 3a) is in het i.c.e.s.-gebied VIIe vanaf 1 februari 2008 tot 31 januari 2009 enkel toegestaan mits het vissersvaartuig over een speciaal visdocument herstelgebied tong VIIe beschikt. Dit speciaal visdocument moet aan boord gehouden worden. Rederijen van vissersvaartuigen, die aan de voorwaarden voldoen, worden spontaan per afzonderlijke zending een speciaal visdocument herstelgebied tong toegestuurd.

2.5 Overdracht van dagen

Overdracht van dagen op vaartuigniveau is verboden.

2.6 Sancties

Niet naleving van de communautaire dagenregeling kan tevens leiden tot intrekking van de visvergunning voor vijf opeenvolgende dagen. De toekenning van het speciale visdocument VIIe voor 2009 wordt beperkt tot 6 maanden.

2.7 Link met herstelgebieden kabeljauw

Boomkorvaartuigen die beschikken over een speciaal visdocument herstelgebied tong VIIe en een speciaal visdocument kabeljauwherstelgebieden, zullen hun gepresteerde communautaire dagen kabeljauwherstelgebieden gedurende de periode 1 februari 2008 – 31 januari 2009 ook gekort zien van de 192 communautaire dagen herstelgebied tong.  Een boomkorvaartuig met speciaal visdocument tong VIIe dat maximaal gebruik maakt van zijn communautaire zeedagen kabeljauwherstelgebieden (inclusief vereveningsdagen en sloopdagen) heeft nog recht op 50 communautaire zeedagen in het herstelgebied tong. Omgekeerd worden de communautaire dagen herstelgebied tong vanaf de 51e dag ook afgeboekt van de communautaire zeedagen kabeljauwherstelgebieden.
Ingeval meerdere vistuigtypes werden aangevraagd, kan een andere berekening van toepassing zijn.

3. Diverse mededelingen

3.1 Aanlanding en verkoop in vreemde havens

De aandacht wordt gevestigd op de bestaande verplichting logboekformulieren binnen de 48 uur in te dienen bij de Dienst bij aan landing en verkoop in een buitenlandse haven.  Deze mededeling mag per fax gebeuren. Er wordt vooral op aangedrongen dat dit tijdig gebeurt teneinde een correcte quota opvolging mogelijk te maken.

3.2 Krabbenpoten

Voor krabbenpoten (nijpers) geldt een bijvangstregel van maximaal 75 kg krabbenpoten per visreis.

Geldig tot: 31 december 2008


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij