U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

18 december 2007

Aanvullende quotamaatregelen 2008

Daar de TAC's en quota van de diverse visbestanden 2008 pas eerstdaags vastgesteld zullen worden, heeft de minister met het oog op de continuïteit van de quotabeheersmaatregelen, geopteerd om de bestaande regelgeving 2007 verder te zetten, met dien verstande dat er op verzoek van de quotacommissie voorzien werd dat de toewijzing van Noordzee kabeljauw optioneel in functie van het motorvermogen kan gebeuren (zie verder onder punt 5.1.1).

Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 2008 van kracht:

Dagenbeperking

Vaartdagenregeling

Gedurende de periode 1 januari 2008 tot 31 december 2008 mag een vissersvaartuig maximaal 260 vaartdagen verwezenlijken. De overschreden dagen en de extra te korten dag per twee dagen overschrijding worden in mindering gebracht op het maximaal aantal vaartdagen 2009.

Communautaire dagenbeperking

Zoals bekend gaat de regelgeving 2007 met het oog op het herstel van de kabeljauwbestanden en van tongbestanden VIIe, die een extra activiteitenbeperking oplegde via de bijlagen IIa en IIc bij de TAC- en quotaverordening van de EG nr. 41/2007, door tot 31 januari 2008.

In de quotaverordening 2008, die momenteel onderhandeld wordt, zal de regeling voor de periode 1 februari 2008 tot en met 31 januari 2009 uitgewerkt worden. Een verderzetting van de huidige regeling wordt in het vooruitzicht gesteld, zij het met een bijkomende inlevering van visserij-inspanning.
De praktische modaliteiten zullen in een volgend rondschrijven worden toegelicht.

Gesloten gebieden en visverboden

Sluiting Bristol kanaal

Naar analogie met voorgaande jaren wordt de visserij buiten de zes-mijlszone verboden in de ices-rechthoeken 30E4, 31E4 en 32E3 in de periode 1 februari 2008 tot en met 31 maart 2008.

Communautaire regeling Ierse zee 2008

De bepalingen in EG-Verordening 254/2002 van de Raad 12 februari 2002 tot vaststelling van maatregelen voor 2002 voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse zee (Ices-sector VIIa) zijn opnieuw van toepassing in het visseizoen 2008.

 • In de periode van 14 februari 2008 tot en met 30 april 2008 is de visserij verboden in de sector van ICES-gebied VIIa met volgende coördinaten (zelfde zone als in overeenstemmende periode in vorige jaren sinds 2001):
  tussen 54°30' NB op de oostkust van Noord-Ierland
  tussen 54°30' NB 04°50' WL,
  tussen 53°15' 04°50' WL, en
  tussen 53°15' NB op de oostkust van Ierland.

  Visserij op langoestines en St.-Jacobsschelpen is in diverse subsectoren binnen dit gesloten gebied beperkt toegestaan.
 • Alle grootmazige toppanelen in de boomkornetten met ruitvormige mazen van tenminste 180 mm die ingevolge de herstelplannen moeten gebruikt worden in de Noordzee alsook in de Westelijke wateren moeten ook gebruikt worden in de Ierse zee.

Communautaire beperking voor de visserij op kabeljauw ten westen van Schotland

Tot 31 december 2008 is iedere vorm van demersale visserij verboden in het gebied dat binnen de volgende met rechte lijnen onderling verbonden coördinaten valt:

- 59°05' NB       06°45' WL
- 59°30' NB       06°00' WL
- 59°40' NB       05°00' WL
- 60°00' NB       04°00' WL
- 59°30' NB       04°00' WL
- 59°05' NB       06°45' WL

SKAGERRAK

Vermits alle Belgische quota in het Skagerrak geruild zullen worden met Denemarken blijft het Skagerrak gesloten in 2008 voor de Belgische vissersvaartuigen.

Spanvisserij

De spanvisserij op kabeljauw is verboden.

Schol

Vangstbeperkingen voor schol in de Noordzee

  • Het totale scholquotum in de Noordzee voor de groep van vissersvaartuigen van 221 kW of minder is voor het jaar 2008 vastgesteld op 420 ton productgewicht. Indien vóór 31 december 2008 dit scholquotum wordt uitgeput, wordt de scholvisserij in de Noordzee gesloten voor die groep vaartuigen.
  • Het totale scholquotum in de Noordzee voor de groep van vaartuigen van meer dan 221 kW is voor het jaar 2008 vastgesteld op 2.381 ton productgewicht. Indien vóór 31 december 2008 dit scholquotum wordt uitgeput, wordt de scholvisserij in de Noordzee gesloten voor die groep vaartuigen.
  • Aan de vissersvaartuigen van 221 kW of minder wordt in de Noordzee en Schelde-estuarium voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 oktober 2008 een hoeveelheid schol toegekend, die gelijk is aan 90 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.
  • Aan de vissersvaartuigen van meer dan 221 kW wordt in de Noordzee en Schelde-estuarium voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008 een hoeveelheid schol toegekend, die gelijk is aan 30 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht. Van deze hoeveelheid mag er per vaartuig maximaal een hoeveelheid van 10 kg per kW vóór 31 maart 2008 worden opgevist.
  • Indien op zeker ogenblik een vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid schol heeft opgevist, dient het vissersvaartuig vanaf dit ogenblik de scholvisserij in de Noordzee en het Schelde-estuarium stop te zetten tot eind maart respectievelijk eind juni 2008 voor de vaartuigen van meer dan 221 kW en tot eind oktober 2008 voor de vaartuigen van 221 kW of minder.
  • Indien het vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid schol overschrijdt, kan de visvergunning die aan het vissersvaartuig werd afgeleverd, worden ingetrokken voor een periode van tenminste vijf achtereenvolgende dagen. Tijdens deze periode moet het vissersvaartuig inactief liggen in een Belgische vissershaven.
  • De periode vangt aan op de derde dag volgend op de notificatie van de intrekking van de visvergunning die de Dienst Zeevisserij per aangetekend schrijven aan de eigenaar van het betrokken vaartuig zal laten geworden.
  • De overschreden hoeveelheid schol wordt na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 in mindering gebracht op de hoeveelheid schol die aan het vissersvaartuig zal worden toegekend in de overeenkomstige periode in 2009.

Vangstbeperkingen voor schol buiten de Noordzee in de periode van
1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

De scholvangst door vissersvaartuigen mag per zeereis maximaal een aantal kg, uitgedrukt in productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de betreffende gebieden bedragen :

 • voor vissersvaartuigen van 221 kW of minder :
  • maximaal 350 kg per vaartdag in VIId,e
  • maximaal 100 kg per vaartdag in VIIf,g
 • voor vissersvaartuigen van meer dan 221 kW :
  • maximaal 700 kg per vaartdag in VIId,e
  • maximaal 200 kg per vaartdag in VIIf,g
  • maximaal 300 kg per vaartdag in VIII

Tong

Vangstbeperkingen voor tong in de Noordzee

 • Het totale tongquotum in de Noordzee voor de groep van vissersvaartuigen van 221 kW of minder is voor het jaar 2008 vastgesteld op 301 ton productgewicht.
  Indien vóór 31 december 2008 dit tongquotum wordt uitgeput, wordt de tongvisserij in de Noordzee gesloten voor die groep vaartuigen.
 • Het totale tongquotum in de Noordzee voor de groep van vaartuigen van meer dan 221 kW is voor de eerste zes maanden van 2008 vastgesteld op 423 ton productgewicht. Indien vóór 30 juni 2008 dit tongquotum wordt uitgeput, wordt de tongvisserij in de Noordzee gesloten voor die groep vaartuigen.
 • Aan de vissersvaartuigen van 221 kW of minder wordt in de Noordzee en Schelde-estuarium tot eind oktober 2008 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 3.500 kg vermeerderd met 35 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.
 • Aan de vissersvaartuigen van meer dan 221 kW wordt in de Noordzee en het Schelde-estuarium tot eind juni 2008 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 3.500 kg vermeerderd met 11 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.
 • In afwijking van vorig lid wordt aan de vissersvaartuigen die de passieve visserij bedrijven (N.95, O.369 en O.554) voor de periode 1 januari 2008 tot 31 oktober 2008 een hoeveelheid tong in de Noordzee per vaartuig toegekend, die gelijk is aan 4.500 kg vermeerderd met 30 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.
 • Indien op zeker ogenblik een vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid tong heeft opgevist, dient het vissersvaartuig vanaf dit ogenblik de tongvisserij in de Noordzee en het Schelde-estuarium stop te zetten respectievelijk tot eind juni 2008 (vaartuigen van meer dan 221 kW) of tot eind oktober 2008 (vaartuigen tot en met 221 kW of vaartuigen die de passieve visserij bedrijven, N.95, O.369 en O. 554)
 • De administratieve strafmaatregelen bij overschrijding van toegewezen quota zijn analoog met deze beschreven onder punt 3.1 Schol Noordzee, laatste gedachtestreepje, te weten korting van de overschreden hoeveelheid vermenigvuldigd met een strafcoëfficiënt 1,2 in de overeenkomstige periode in 2009 en mogelijke intrekking van de visvergunning voor een periode van tenminste vijf achtereenvolgende dagen.

Visserijregeling voor de Golf van Gascogne (VIIIa,b)

De visserij is verboden in de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

Tong VIIf,g

 • Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor de groep van vissersvaartuigen van 221 kW of minder is voor het jaar 2008 vastgesteld op 56 ton productgewicht. Indien dit quotum vóór 31 december 2008 wordt uitgeput, wordt de tongvisserij in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g gesloten voor die groep vissersvaartuigen.
 • Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor de groep van vissersvaartuigen van meer dan 221 kW is voor het jaar 2008 vastgesteld op 502 ton productgewicht.

  Indien dit quotum vóór 31 december 2008 wordt uitgeput, wordt de tongvisserij in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g gesloten voor die groep vissersvaartuigen.
 • Aan de vissersvaartuigen van 221 kW of minder wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 oktober 2008 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 18 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.
  Deze hoeveelheid wordt verhoogd met een extra hoeveelheid, die gelijk is aan 36 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht, voor die vaartuigen die 15 communautaire zeedagen inleveren en waarvan de eigenaar een overeenkomstig verzoek indient bij de Dienst voor 15 januari 2008.
 • Aan de vissersvaartuigen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 10 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.
 • Indien op zeker ogenblik een vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid tong heeft opgevist, dient het vissersvaartuig vanaf dit ogenblik de tongvisserij in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g stop te zetten tot eind oktober respectievelijk eind juni 2008.
 • De administratieve strafmaatregelen bij overschrijding van toegewezen quota zijn analoog met deze beschreven onder punt 3.1 Schol Noordzee, laatste gedachtestreepje, te weten korting van de overschreden hoeveelheid vermenigvuldigd met een strafcoëfficiënt 1,2 in de overeenkomstige periode in 2009 en mogelijke intrekking van de visvergunning voor een periode van tenminste vijf achtereenvolgende dagen.

Tong VIIh,j,k

 • Aan de vissersvaartuigen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 3 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.
 • In de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 is het voor vissersvaartuigen van 221 kW of minder verboden tong aan te voeren uit de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k.
 • De administratieve strafmaatregelen bij overschrijding van toegewezen quota zijn analoog met deze beschreven onder punt 3.1 Schol Noordzee, laatste gedachtestreepje, te weten korting van de overschreden hoeveelheid vermenigvuldigd met een strafcoëfficiënt 1,2 in de overeenkomstige periode in 2009 en mogelijke intrekking van de visvergunning voor een periode van tenminste vijf achtereenvolgende dagen.

Vangstbeperkingen 2008 voor tong in andere gebieden

Tot en met 31 december 2008 worden de tongvangsten per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de respectievelijke gebieden :

 • voor vissersvaartuigen van 221 kW of minder :
  • maximaal 300 kg per vaartdag in VIIa
  • maximaal 360 kg per vaartdag in VIId
 • voor vissersvaartuigen van meer dan 221 kW :
  • maximaal 600 kg per vaartdag in VIIa
  • maximaal 720 kg per vaartdag in VIId
 • gebied VIIe :  maximaal 60 kg per vaartdag per vaartuig

Kabeljauw

Vangstbeperkingen voor kabeljauw in de Noordzee

Zoals aangegeven in de inleiding wordt, naast de standaard toewijzing per zeereis, de mogelijkheid aan de reder geboden om te kiezen voor een toewijzing in functie van het motorvermogen.

Indien de reder voor toewijzing per kW kiest, moet hij vóór 15 januari 2008 daartoe een aangetekend schrijven richten aan de Dienst. Voor de toewijzing per kW is het gehele jaar vastgelegd. Voor de toewijzing per zeereis is momenteel enkel de periode tot 15 april 2008 bepaald. Bedoeling is om vanaf 16 april 2008 met ongeveer 160 kg en 320 kg, resp. voor het KVS en GVS, te werken. Een en ander hangt af van ruilmogelijkheden.

Toewijzing in functie van het motorvermogen

 • Het totale kabeljauwquotum in de Noordzee voor de groep van vissersvaartuigen van 221 kW of minder is voor het jaar 2008 vastgesteld op 70 ton productgewicht.
  Indien vóór 31 december 2008 dit kabeljauwquotum wordt uitgeput, wordt de kabeljauwvisserij in de Noordzee gesloten voor die groep vaartuigen.
 • Het totale kabeljauwquotum in de Noordzee voor de groep van vissersvaartuigen van meer dan 221 kW is voor het jaar 2008 vastgesteld op 400 ton productgewicht.

  Indien vóór 31 december 2008 dit kabeljauwquotum wordt uitgeput, wordt de kabeljauwvisserij in de Noordzee gesloten voor die groep vaartuigen.
 • Reders van vissersvaartuigen die daartoe vóór 15 januari 2008 een verzoek per aangetekend schrijven richten aan de dienst kunnen genieten van een toewijzing in functie van het motorvermogen van het vaartuig. Voor de vaartuigen waarvoor dergelijk verzoek niet werd overgemaakt geldt, zoals tijdens vorige jaren, het systeem van dagplafonds per zeereis (zie onder 5.1.2).
 • Aan de vissersvaartuigen van 221 kW of minder waarvoor dergelijk verzoek werd ontvangen, wordt in de Noordzee tot eind oktober 2008 een hoeveelheid kabeljauw toegekend, die gelijk is aan 6 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht. Voor de periode november tot eind december is die toewijzing 2 kg per kW.
 • Aan de vissersvaartuigen van meer dan 221 kW waarvoor dergelijk verzoek werd ontvangen, wordt in de Noordzee tot eind juni 2008 een hoeveelheid kabeljauw toegekend, die gelijk is aan 3 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht. Van die hoeveelheid mag er maximaal 1 kg per kW vóór 31 maart 2008 worden opgevist. Voor de periode juli tot en met oktober is de toewijzing 4 kg per kW, voor de periode november tot eind december is die toewijzing 1 kg per kW. De uitgedrukte hoeveelheden zijn productgewichten.
 • Indien op zeker ogenblik een vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid kabeljauw heeft opgevist, dient het vissersvaartuig vanaf dit ogenblik de kabeljauwvisserij in de Noordzee stop te zetten tot het einde van de onderscheiden periodes.
 • De administratieve strafmaatregelen bij overschrijding van toegewezen quota zijn analoog met deze beschreven onder punt 3.1 Schol Noordzee, laatste gedachtestreepje, te weten korting van de overschreden hoeveelheid vermenigvuldigd met een strafcoëfficiënt 1,2 in de overeenkomstige periode in 2009 en mogelijke intrekking van de visvergunning voor een periode van tenminste vijf achtereenvolgende dagen.

Toewijzing per zeereis (dagplafonds)

De kabeljauwvangst van vaartuigen die volgens de officiële lijst zijn uitgerust met de boomkor wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis en wel als volgt:

 • binnen de Noordzee van 01.01.2008 tot en met 15.04.2008
    
  • 80 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
  • 160 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

De kabeljauwvangst van vaartuigen die volgens de officiële lijst niet zijn uitgerust met de boomkor (planken, staande want, ...) wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis en wel als volgt:

 • binnen de Noordzee (01.01.2008 tot en met 15.04.2008): 280 kg

Kabeljauw VIIb-k, VIII

 • Vanaf 1 januari 2008 tot 31 oktober 2008 wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k, VIII een maximale hoeveelheid kabeljauw op vaartuigniveau van 4 kg per kW toegekend en dit uitgedrukt in productgewicht.
 • Indien op zeker ogenblik een vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid kabeljauw heeft opgevist, dient het vissersvaartuig vanaf dit ogenblik de kabeljauwvisserij in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k, VIII stop te zetten tot eind oktober 2008.
 • De administratieve strafmaatregelen bij overschrijding van toegewezen quota zijn analoog met deze beschreven onder punt 3.1 Schol Noordzee, laatste gedachtestreepje, te weten korting van de overschreden hoeveelheid vermenigvuldigd met een strafcoëfficiënt 1,2 in de overeenkomstige periode in 2009 en mogelijke intrekking van de visvergunning voor een periode van tenminste vijf achtereenvolgende dagen.

Kabeljauw VIIa

Voor de Ierse zee (VIIa) gelden voor alle vaartuigen van 01.01.2008 tot en met 31.12.2008 volgende beperkingen per vaartdag van die reis in betrokken gebied:

 •  100 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 •  200 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

Schelvis

De schelvisvangst van vissersvaartuigen wordt het gehele jaar in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de betrokken gebieden en wel als volgt :

 • 50 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 100 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW
 • 200 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW, die uitgerust zijn met de planken.

WIJTING

De wijtingvangsten worden het gehele jaar in het gebied VIIa beperkt tot een bijvangstregeling. De totale wijtingvangst per zeereis door een vissersvaartuig mag maximaal een hoeveelheid bedragen, gelijk aan 40 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd in het gebied VIIa tijdens die zeereis.

Heek

De heekvangsten worden het gehele jaar in alle gebieden beperkt tot een bijvangstregeling. De totale heekvangst per zeereis door een vissersvaartuig mag maximaal een hoeveelheid bedragen, gelijk aan 50 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis.

Bot en schar

De gecombineerde totale vangsten van schar en bot per zeereis door een vissersvaartuig worden het gehele jaar beperkt tot een hoeveelheid die gelijk is aan 600 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen in de Noordzee en Schelde-estuarium gerealiseerd tijdens die zeereis.

Tongschar en witje

De totale vangsten van tongschar en witje van vaartuigen wordt het gehele jaar per zeereis in de Noordzee beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de Noordzee en Schelde-estuarium en wel als volgt:

 • 200 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 400 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

Makreel

De makreelvangsten worden het gehele jaar beperkt tot een bijvangstregeling.
De totale makreelvangst per zeereis door een vissersvaartuig mag maximaal een hoeveelheid bedragen, gelijk aan 50 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen in de Noordzee gerealiseerd tijdens die zeereis.

Haring

De haringvangsten worden het gehele jaar beperkt tot een bijvangstregeling. De totale haringvangst per zeereis door een vissersvaartuig mag maximaal een hoeveelheid bedragen, gelijk aan 500 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen in de gebieden IV, VIId gerealiseerd tijdens die zeereis.

Minimum aanvoermaten

Volgende minimum aanvoermaten zijn van toepassing :

schol:27 cm aanvoerlengte
kabeljauw: 40 cm aanvoerlengte
tarbot: 30 cm aanvoerlengte
griet: 30 cm aanvoerlengte
tongschar: 25 cm aanvoerlengte
schar: 23 cm aanvoerlengte
bot:  25 cm aanvoerlengte
poon: 20 cm aanvoerlengte
zeeduivel (geheel): 500 g aanvoergewicht
zeeduivel (gekopt): 200 g aanvoergewicht

Het vissen, het aan boord houden en de aanvoer in communautaire havens van deze soorten beneden de respectievelijke minimummaten is verboden.

Inruil van vaartdagen

Het principe van het inruilen van vaartdagen bij overschrijding van dagplafonds, zoals dit in 2006 in de regelgeving werd ingevoerd, wordt gehandhaafd, zij het onder licht gewijzigde vorm.

Ingeval van overschrijding van de vangstmogelijkheden per visreis kan de reder of zijn vertegenwoordiger kiezen voor korting in vaartdagen. In dat geval vervalt de administratieve of correctionele vervolging. Bij toepassing van het regime van inruil van dagen wordt het maximum aantal vaartdagen 2008 (260) vervangen door het hoogste cijfer van de effectief verwezenlijkte aantal vaartdagen in 2005 of 2006 of 2007, voor zover dat maximum kleiner is dan 260 dagen. Indien tijdens die jaren inruildagen werden toegekend, worden die beschouwd als effectief gevaren dagen. De dienst zal deze berekening rechtstreeks doen.

Ingeval voor een bepaalde zeereis de reder of zijn vertegenwoordiger kiest voor het inruilen van dagen, moet hij vóór het einde van die zeereis per fax het aantal inruildagen melden aan de Dienst.
Deze aanvraag is onherroepelijk.
Voor ieder visbestand wordt het overschreden vangstvolume gedeeld door de toegekende hoeveelheden per vaartdag, wat resulteert in een aantal surplusdagen. Deze surplusdagen worden gekort op de effectieve vaartdagen.

Zeehengelaars

Gedurende 2008 is het aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan 20 kg kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis dient in gehele staat te worden aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.

Verder willen we uw aandacht vestigen op volgende punten:

 • Reders die wensen in te stappen in het kustvisserssegment kunnen daartoe vóór 1 maart 2008 een aanvraag richten tot de Dienst.
 • De overtredingen van de verschillende quotamaatregelen kunnen leiden tot het intrekken van de visvergunning voor een opeenvolgende periode van minstens vijf dagen.
 • Per kalenderdag mogen uit meerdere Ices-gebieden quotasoorten worden aangevoerd, voor zover in deze gebieden nog een overeenkomstig quotum beschikbaar is en voor zover voor elk van deze soorten aan de hoogste vangstbeperkingen voor deze kalenderdag voldaan is.
 • De hoeveelheden quotasoorten die aan een vissersvaartuig worden toegewezen, zijn niet overdraagbaar naar een ander vissersvaartuig.
 • Aan de vissersvaartuigen van de Scheldevloot die enkel binnengaats mogen vissen, worden geen hoeveelheden quotasoorten in de Noordzee en Schelde-estuarium toegekend.

  Met uitzondering van de vissersvaartuigen van de Scheldevloot, die de toelating hebben om in het Schelde-estuarium te vissen, mogen er geen quotasoorten gevist worden op de Westerschelde binnengaats.
 • Iedere reder dient zelf de stand van de vangsten van tong, schol en kabeljauw van zijn vaartuig bij te houden. De Dienst Zeevisserij zal in 2008 geen tussenstanden meedelen.
 • Iedere reder zal zelf de vaartdagen van zijn schip bijhouden.

Alle gegevens in het logboek en in de aangifte van aanvoer moeten leesbaar en onuitwisbaar worden ingevuld. Opgetekende gegevens mogen niet gewijzigd worden en in geval van vergissing worden de verkeerde gegevens doorstreept en vervolgens in de juiste vorm genoteerd en voorzien van de paraaf van de kapitein of zijn gemachtigde.

Formulieren

 


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij