U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

13 november 2007

Nieuwe wetgeving betreffende de organisatie van de rundveefokkerij

De Vlaamse Regering heeft op 9 november 2007 op voorstel van Kris Peeters, minister van Landbouw, een besluit goedgekeurd met betrekking tot de organisatie van de rundveefokkerij in Vlaanderen.

Met deze reglementering wordt de Europese reglementering voor rundveefokkerij in toepassing gebracht. Deze reglementering vervangt alle bestaande besluiten waarin de rundveefokkerij werd geregeld. Deze nieuwe reglementering was nodig om de fokkerij van rundvee te kunnen kaderen in een omgeving die de verenigingen en organisaties toelaat moderne en doelgerichte fokprogramma’s te kunnen aanbieden.

Deze reglementering richt zich tot verenigingen en organisaties van fokkers, verkopers van sperma, eicellen en embryo’s en tot de eigenaars van raszuivere fokdieren en van sperma, eicellen en embryo’s ervan.

Verenigingen of organisaties van rundveefokkers die een rasstamboek bijhouden en die hun zetel hebben in het Vlaamse Gewest moeten een erkenning vragen bij de Vlaamse minister van Landbouw. De voorwaarden die zij moeten vervullen om deze erkenning te verkrijgen, staan opgesomd in het besluit. De erkenning omvat het bijhouden van een stamboek, het uitvoeren van prestatieonderzoeken, het berekenen of beoordelen van de fokwaarde en het afleveren van stamboekcertificaten. De erkenning laat ook toe om stamboekdiensten aan te bieden in de andere gewesten in de andere Europese Lidstaten.

Met verkopers van sperma, eicellen en embryo’s zijn  bedoeld de spermacentra, spermaopslagcentra en spermaverdeelcentra die werden erkend in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma.

Alle verkopers moeten over een origineel stamboekcertificaat van de donor beschikken om sperma, eicellen en embryo’s van die donor te kunnen verkopen. De informatie die zij aan de koper ter beschikking stellen, moet vermeld zijn op dit certificaat.

Stamboekcertificaten zijn verder vereist voor het inbrengen van raszuivere fokdieren, en sperma, eicellen of embryo’s ervan, in een ander stamboek dan dit waarin het fokdier bij de geboorte werd geregistreerd. Elke eigenaar van raszuivere fokdieren, en van sperma, eicellen of embryo’s ervan, kan daartoe bij het stamboek van geboorte een stamboekcertificaat aanvragen.

Het besluit bevat tevens de voorwaarden voor het opnemen van dieren in een stamboek, het toelaten van runderen tot de voortplanting, het uitvoeren van prestatieonderzoeken, het berekenen of het beoordelen van fokwaardeschattingen, het afleveren van stamboekcertificaten en het doorgeven van de informatie, vermeld op deze certificaten.

De erkenning van de vzw Vlaamse Rundveeteeltvereniging blijft doorlopen tot 1 januari 2009. Van die vereniging wordt verwacht dat zij een nieuw dossier opstelt voor het verkrijgen van een erkenning in het kader van dit besluit. Andere verenigingen en organisaties van rundveefokkers moeten onmiddellijk voldoen aan alle voorwaarden om een erkenning te kunnen verkrijgen.

Meer informatie:

 

 

Geldig tot: 31 december 2008


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij