U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

9 januari 2007

Nieuwe brochure ‘Randvoorwaarden’

Sinds 1 januari 2005 is het hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid van toepassing in Vlaanderen., Een belangrijk element van deze hervorming, beter gekend onder de naam Mid Term Review (MTR) is de invoering van de randvoorwaarden (ook wel ‘cross compliance’ genoemd).

Randvoorwaarden bestaan uit:

 • beheerseisen die voortvloeien uit 19 Europese richtlijnen en verordeningen die betrekking hebben op volksgezondheid, diergezondheid, gezondheid van planten, milieu en dierenwelzijn;
 • normen om de landbouwgrond in goede landbouw- en milieuconditie te houden;
 • de verplichting tot het behoud van het areaal blijvend grasland.

Landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun wensen te ontvangen, moeten sinds 1 januari 2005 bepaalde voorwaarden naleven op vlak van milieu, dierenwelzijn, dierengezondheid, gezondheid van de planten en volksgezondheid. Wanneer zij deze randvoorwaarden niet naleven, kan de overheid de rechtstreekse steun verlagen of zelfs volledig intrekken.

Deze randvoorwaarden werden gefaseerd ingevoerd vanaf 2005. Vanaf 1 januari 2007 wordt het lijstje van de randvoorwaarden aangevuld met bepaalde voorwaarden met betrekking tot het dierenwelzijn. Dit betekent dat vanaf nu alle randvoorwaarden van toepassing zijn.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer heeft er voor gekozen om alle geldende randvoorwaarden samen te brengen in één brochure. Deze week krijgen alle landbouwers de nieuwe brochure met uitgebreide informatie over alle na te leven randvoorwaarden in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in de brievenbus. Deze brochure met als titel “Mid Term Review – de randvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid” vervangt dus beide voorgaande brochures ‘randvoorwaarden’.

Nieuwe beheerseisen dierenwelzijn

De nieuwe beheerseisen rond dierenwelzijn zijn voornamelijk gefocust op het naleven van minimumnormen ter bescherming van kalveren (alle runderen jonger dan zes maanden) en ter bescherming van varkens.

De belangrijkste aspecten met betrekking tot het houden van kalveren zijn:

 • kalveren jonger dan twee weken moeten strooisel hebben
 • kalveren mogen niet aangebonden worden (uitzondering: ten hoogste één uur tijdens het verstrekken van melk voor kalveren);
 • kalveren in groepshuisvesting moeten over voldoende vrije ruimte beschikken;
 • afstanden van de box: de breedte van elk individueel hok moet ten minste gelijk zijn aan de schofthoogte van het kalf en de lengte moet minstens gelijk zijn aan 1,1 keer de lengte van het kalf.

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle bedrijven waar kalveren worden gehouden: melkvee-, rundvee- en mestkalverbedrijven.

De belangrijkste aspecten met betrekking tot het houden van varkens zijn:

 • verplichte groepshuisvesting voor zeugen en gelten, met minimale vrije vloerruimtes (waarvan een deel uit vaste vloer bestaat);
 • alle varkens moeten kunnen beschikken over los materiaal (‘speelgoed’, zoals stro, ketting, laken, mat, …);
 • minimale balkbreedte en maximale spleetbreedte bij betonnen roostervloeren;
 • het aanbinden van zeugen en gelten is verboden;
 • de vrije vloeroppervlakte voor beren moet ten minste 6 m² bedragen, waarvan een deel bestaat uit dichte vloer, een mat, stro, …;
 • voldoende vloerruimte voor vleesvarkens;
 • alle varkens moeten permanent over vers water kunnen beschikken.

Opmerking: de eerste drie opgesomde aspecten zijn enkel van toepassing voor nieuwe of verbouwde stallen die in gebruik genomen werden na 1 januari 2003.

In het algemeen moet de landbouwer instaan voor een goede verzorging van zijn dieren. In stallen die kunstmatig geventileerd worden, moet een noodvoorziening en een alarmsysteem aanwezig zijn.

Enkele wijzigingen en aanvullingen van bestaande beheerseisen

het Agentschap voor Landbouw en Visserij wil er de landbouwers eveneens op wijzen dat de brochure ook bepaalde wijzigingen en aanvullingen bevat met betrekking tot bepaalde beheerseisen die reeds eerder van toepassing waren.

Het betreft onder meer over de volgende aspecten:

 • wijzigingen en aanvullingen naar aanleiding van het nieuwe Mestactieplan (MAP III). Het gaat hier o.a. om de gewijzigde regels met betrekking tot het uitrijverbod voor meststoffen tussen 1 september en 15 februari alsook bepaalde regels voor mestspreiding op hellingen;
 • verduidelijkingen bij de beheerseisen in het kader van de traceerbaarheid en de minimale hygiënevoorschriften;
 • pasgeboren schapen en geiten moeten nu door middel van twee oormerken geïdentificeerd worden;
 • de lijst met mogelijke erosiebestrijdingsmaatregelen is aangevuld met de bepaling dat indien onderaan een sterk erosiegevoelig perceel met een erosiegevoelig gewas een weide gelegen is, , geen bijkomende maatregel meer moet genomen worden (behoudens het niet onbedekt laten van de bodem).

Nieuw is dat de randvoorwaarden ook van toepassing zijn voor de steunmaatregelen in het kader van PDPO II (2007-2013). Dit betekent dat landbouwers die vanaf 2007 nieuwe beheersovereenkomsten afsluiten, eveneens deze randvoorwaarden moeten naleven om een volledige uitbetaling van de vergoeding voor deze beheersovereenkomst te kunnen krijgen.

In de loop van dit campagnejaar zal het Agentschap voor Landbouw en Visserij via persberichten verder ingaan op deze nieuwe en gewijzigde randvoorwaarden.

Meer info

PDF-document Brochure randvoorwaarden 2007 (PDF-document, 600 kB, 43 pagina's)

Mocht er na het lezen van deze brochure nog vragen zijn in verband met de randvoorwaarden, kan u voor meer informatie terecht op de volgende plaatsen:

 

Geldig tot: 7 januari 2008


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij