U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Premies & subsidies


punt

Premies, subsidies & investeringssteun

Schoolmelk

Op deze pagina:

Wat is schoolmelk?

Vanaf 1977 verstrekt de Europese gemeenschap subsidies voor de verdeling van melk en bepaalde zuivelproducten in onderwijsinstellingen met als expliciet doel de consumptie van melk door jongeren te bevorderen.
Deze maatregel heeft dus al geruime tijd bijgedragen aan een gezonde voeding voor schoolkinderen en het afzetten van zuivel.

De voortzetting van deze regeling is om meerdere redenen van belang:

 • De hoge nutritionele waarde van het product: melk dekt een belangrijk deel van de behoefte aan eiwit, calcium, vitaminen en mineralen
 • Positieve effecten voor de volksgezondheid: consumptie van melkproducten op jonge leeftijd kan osteoporose op latere leeftijd voorkomen. Ook wordt op jonge leeftijd geleerd gezond te leven.
 • Veranderde leef- en eetpatronen: steeds vaker gaan kinderen en jongeren de deur uit zonder ontbijt. Tekorten en concentratiestoornissen die zo ontstaan kunnen op school d.m.v. schoolmelk worden tegengegaan.
 • Het in stand houden van de afzetmarkt voor zuivelproducten

Wie kan ervan genieten?

De gesubsidieerde melk en zuivelproducten worden exclusief verstrekt aan leerlingen die regelmatig onderwijs volgen.

Meer bepaald:

 • Kinderen van kleuterscholen of gelijkwaardige instellingen voor voorschoolse opvang die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn (voorschoolse opvang is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 2,5 tot 6 jaar; kinderdagverblijven hebben dus geen recht op subsidies).
 • Leerlingen van het basisonderwijs
 • Leerlingen van het secundair onderwijs

  Opgelet:
 • De leerkrachten en het personeel van de onderwijsinstellingen hebben dus niet het recht gesubsidieerde producten te consumeren of aan te kopen.
 • De studenten uit het universitair onderwijs en aan de instellingen voor hoger onderwijs zijn van deze steun uitgesloten.

De verdeling is vrijwillig georganiseerd, d.w.z. dat de zelf school beslist om die steun aan te vragen.

Hoe kan de steun aangevraagd worden?

De onderwijsinstelling heeft de keuze om de steun aan te vragen via een leverancier of rechtstreeks.

Indien de steun wordt aangevraagd via een leverancier:

 • De school koopt dan de melkproducten aan tegen een verminderde prijs (het subsidiebedrag wordt onmiddellijk afgetrokken) en vult maandelijks een maandstaat in waarop de hoeveelheid en het steunbedrag voor die maand vermeld staat.
 • De leverancier zal op zijn beurt dan de maandstaten van alle scholen verzamelen en die tesamen met een steunaanvraag voor de betrokken maand indienen

De steun wordt rechtstreeks aangevraagd:

 • De onderwijsinstelling (of organisatie) moet een erkenning aanvragen bij de Vlaamse Overheid (formulieren zie hier boven).
 • De school koopt dan de melkproducten aan in een verkooppunt naar keuze en vult maandelijks een maandstaat in waarop de hoeveelheid en het steunbedrag voor die maand vermeld staat.
 • Ze bundelt de maandstaten per periode (eerste periode van september tot en met januari en een tweede periode van februari tot en met juni) en dient die samen met een steunaanvraag in.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij zal dan binnen de vier maand na indieningsdatum de steun aan de leverancier of onderwijsinstelling uitbetalen.

Algemene regelgeving

Praktische informatie

U vraagt het Vademecum aan bij:

Download Acrobat Reader om PDF-documenten te bekijken: Adobe Reader

Laatste update: november 2007