U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Premies & subsidies


punt

Premies, subsidies & investeringssteun

Subsidie voor bescherming van de genetische diversiteit

Hoogstammige fruitbomen van oude fruitrassen

Inleiding

De evolutie van onze land-, tuinbouw en fruitteelt heeft geleid naar intensieve uitbating op grotere bedrijven. Er wordt met zo weinig mogelijk arbeidsuren zo veel mogelijk mooi-ogend fruit van uniforme kwaliteit binnen een eng rassenassortiment geproduceerd.
Veel rassen dreigen hierdoor verloren te gaan. De hoogstammige fruitaanplantingen, een sieraad voor onze landschappen, blijven overeind dankzij overheidssteun en enthousiaste landbouwers.

In de Europese Plattelandsverordening wordt er binnen het milieuhoofdstuk plaats gemaakt voor het behoud van de genetische diversiteit.
Vlaanderen paste deze maatregel al toe voor een aantal veerassen. Met toestemming en financiële steun van Europa is er nu ook een regeling voor de aanplant en het onderhoud van hoogstammige fruitbomen.

Met deze ondersteuning mikt de Vlaamse overheid op behoud en herstel van landschappen, voornamelijk van de oude hoogstammige fruitvariëteiten die anders verloren gaan.
Samen zorgen we op die manier voor een grote genetische diversiteit. Dit betekent een groter buffervermogen voor natuur en milieu en het doorgeven van agrarisch en cultuurhistorisch erfgoed aan onze kinderen.

Aanvraag van de subsidie

De aanvrager sluit via de Nationale Boomgaardenstichting (NBS), waaraan de praktische afhandeling en controle is toevertrouwd, een overeenkomst met de Vlaamse overheid om een aantal hoogstammige fruitbomen aan te planten of om reeds bestaande te behouden. De bomen worden minstens 5 jaar lang behouden en onderhouden.

Nationale Boomgaarden Stichting vzw
Leopold III straat 8 - 3724 Vliermaal
Tel. 012 39 11 88 - Fax 012 74 74 38
e-mail e-mail: info@boomgaardenstichting.be
Externe internet-website website (nieuw venster): www.boomgaardenstichting.be

Het aantal bestaande en nieuw aan te planten hoogstammige fruitbomen moet samen minstens 10 stuks bedragen en behoren tot een bepaalde lijst van variëteiten. In de praktijk betekent dit dat de aangeplante variëteiten niet behoren tot het enge rassenassortiment dat nu in de laagstamfruitplantages voorkomt.

De Vlaamse overheid gaat de verplichting aan om gedurende vijf jaar een jaarlijkse premie van 4 euro per nieuw aangeplante fruitboom en 2 euro per bestaande boom te betalen.

Praktisch:

U bezit een aantal hoogstammige fruitbomen of wil er (opnieuw) planten.

  • Informeer u bij de NBS over de variëteiten die recht geven op een premie
  • NBS bezorgt u de nodige contracten
  • Stuur de ingevulde contracten terug naar de NBS samen met een plan op schaal van de percelen
  • De NBS ziet de contracten na en bezorgt ze aan de Vlaamse overheid
  • De Vlaamse overheid voorziet de financiële middelen.
  • U kan beginnen aanplanten zodra de NBS een ondertekend contract terugstuurt.
  • Vanaf 1 april worden controles uitgevoerd.
  • Na een positieve controle krijgt u een formulier voor aanvraag van premie.
  • Stuur het ingevulde formulier terug naar de NBS.
  • De uitbetaling gebeurt rechtstreeks door de Vlaamse overheid op uw rekening.

In sommige gevallen is er een vergunning nodig voor de aanleg van een nieuwe hoogstamboomgaard. Informeer u bij uw gemeente.

Meer informatie:

 

 

Laatste update: november 2007