U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Premies & subsidies


punt

Premies, subsidies & investeringssteun

Feiten en cijfers

Op deze pagina:
-
Overzicht van alle steun: 2003 - 2004 - 2005 - 2006
- Overzicht van per begunstigde rechtspersoon 2003 - 2004 - 2005 - 2006
- Aard en bestemming van de steun per type

Publicatie van de steunbedragen toegekend aan rechtspersonen in Vlaanderen

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt steun verleend in het kader van diverse Europese steunregelingen. Deze steunregelingen kunnen opgedeeld worden in 2 belangrijke groepen, met name de betalingen die gebeuren in het kader van de directe inkomensondersteuning (pijler 1 van het GLB) en deze die gebeuren in het kader van de indirecte steun met name inzake plattelandsontwikkeling (PDPO) (pijler 2).

Er worden twee tabellen ter beschikking gesteld:

Tabel I: Overzicht van alle steun (pijler I, pijler II en Vlaamse cofinanciering)

Begrotingsjaar 2003 (gedeeltelijk)

Overzicht en klasseverdeling van alle landbouwsteunbedragen, tevens opgedeeld per pijler:

De uitbetaalde steunbedragen voor begrotingsjaar 2003 zijn slechts gedeeltelijke cijfers die betrekking hebben op de periode gaande van 01/04/2003 tot en met 15/10/2003 (met name sinds de oprichting van het geïntegreerde Vlaams betaalorgaan).

Begrotingsjaar 2004: algemeen

Overzicht van alle steun (pijler I, pijler II en Vlaamse co-financiering):

Begrotingsjaar 2004: opgedeeld per pijler

Overzicht en klasseverdeling van alle landbouwsteunbedragen, tevens opgedeeld per pijler:

Het gaat hier om de klasseverdeling van alle steun die in het kader van zowel pijler I, pijler II en de Vlaamse cofinanciering transiteert via het Vlaams betaalorgaan en dit in het Europees begrotingsjaar 2004 (16.10.2003 - 15.10.2004).

Begrotingsjaar 2005
Begrotingsjaar 2006

Tabel II: Overzicht van het steunbedrag per begunstigde rechtspersoon

Begrotingsjaar 2003 (gedeeltelijk)

Overzicht van het steunbedrag (pijler I, pijler II en Vlaamse co-financiering) per begunstigde voor zover het om een rechtspersoon gaat:

De uitbetaalde steunbedragen voor begrotingsjaar 2003 zijn slechts gedeeltelijke cijfers betrekking hebben op de periode gaande van 01/04/2003 tot en met 15/10/2003 (met name sinds de oprichting van het geïntegreerde Vlaams betaalorgaan).

Begrotingsjaar 2004: algemeen

Overzicht van het steunbedrag (pijler I, pijler II en Vlaamse co-financiering) per begunstigde voor zover het om een rechtspersoon gaat:

Begrotingsjaar 2004: opgedeeld per pijler

Overzicht van het steunbedrag per begunstigde rechtspersoon, tevens opgedeeld per pijler:

De lijst die ter beschikking wordt gesteld geeft de totale steunbedragen weer die aan rechtspersonen werd verleend in het Europees boekjaar 2004 dat zich uitstrekt over de periode gaande van 16/10/2003 tot en met 15/10/2004. Per rechtspersoon wordt hier het totale ontvangen steunbedrag, zijnde de som van EU-steun 1e pijler, EU-steun 2e pijler, Vlaamse steun 2e pijler (co-financiering), weergegeven.

Begrotingsjaar 2005
Begrotingsjaar 2006

Voor een goed begrip dient enige algemene randinformatie te worden gegeven inzake de diverse types van rechtspersonen die in de lijst voorkomen en de aard en bestemming van de steunbedragen die ze ontvangen.

Sommige van deze rechtspersonen ontvangen steunbedragen voor eigen rekening. Anderen krijgen steun uitbetaald die zij op hun beurt doorbetalen aan begunstigde individuele landbouwers.

In de lijst treft men o.a. de volgende types van begunstigden aan in volgende belangrijke categorieën :

  • financiële instellingen
  • VLAM
  • dienstverlenende bedrijven
  • bedrijven uit de voedingsnijverheid
  • groothandel in zuivelproducten
  • regionale landschappen
  • bosgroepen
  • grotere landbouwbedrijven
  • ...

Aard en bestemming van de steun per type

Investeringen op landbouwbedrijven en in bedrijven die instaan voor de primaire verwerking van landbouwproducten

Het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) omvat een maatregel inzake steun aan de structuurverbeteringsinvesteringen in de agro-voedingsector (zuivel, vlees, groentenverwerking, vlas, aardappelen...).

De bedrijven uit de agrovoedingssector moeten sinds dit jaar voor investeringssteun beroep doen op de middelen beschikbaar bij landbouw en komen niet langer voor investeringssteun in aanmerking bij het beleidsdomein economie.

In het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) zelf treft men eveneens op producentenniveau tal van vennootschappen aan: bvba's, nv's, landbouwvennootschappen, coöperaties, meestal gaat het om kapitaalsintensieve bedrijven.

Hier worden ook de banken genoemd en dit kadert in de steun voor rentesubsidies. De banken zijn hier dus niet de eindbegunstigde, maar wel de landbouwers die een lening lopen hebben voor hun investering.

VLAM - promotiecampagnes

De Europese Unie voorziet (met Verordening 2826/2000 en 2702/1999) in de mogelijkheid om voor de betrokken sector(en) representatieve beroepsorganisaties en sectorale organisaties, programmavoorstellen voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten te cofinancieren (50% excl. BTW) respectievelijk voor de interne markt en derde landen buiten de EU. De EU is van oordeel dat indien de Europese agroalimentaire sector zijn positie op de wereldmarkten wil handhaven, men de nodige maatregelen moet nemen om de vraag naar voedingsmiddelen te beïnvloeden en de consument voor te lichten over en bewust te maken van de kwaliteiten van Europese landbouwproducten.

In Vlaanderen is het vooral VLAM die in aanmerking komt voor het indienen van dergelijke campagnes aangezien zij hiertoe door de Vlaamse overheid is aangesteld. Het zijn gespecialiseerde reclame- en marketingbureaus, en niet VLAM zelf, die als uitvoerende instantie optreden in deze campagnes. Het betreft ook promotiecampagnes buiten de EU.

Bedrijfsleidingsdiensten en centra voor naschoolse vorming in land- en tuinbouw

In deze groep komen diverse bedrijven voor die actief zijn in de bedrijfsadvisering van en in de naschoolse vorming van de landbouwsector. Deze bedrijven ontvangen steun per geadviseerd bedrijf of per georganiseerde opleiding. De landbouwer krijgt op deze wijze de mogelijkheid om bedrijfsadvies of opleiding te verkrijgen tegen een gunstig tarief.

Dit is het geval voor een deel van de steunbedragen verleend aan het Nationaal Centrum voor Beroepsopleiding in de Landbouw, BB Consult en de bedragen vermeld bij VAC, CCAB en Liba. Het betreft hier subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het geven van bedrijfseconomische adviezen aan landbouwers en tuinders, met het oog op het optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

Handelsbedrijven

Reeds vanaf 1977 verstrekt de Europese gemeenschap subsidies voor de verdeling van melk en bepaalde zuivelproducten in onderwijsinstellingen met als expliciet doel de consumptie van melk door jongeren te bevorderen. De steun wordt uitbetaald aan de handelaars in zuivelproducten die vervolgens deze steun doorrekenen aan de onderwijsinstellingen die hierdoor melkproducten kunnen aankopen tegen een verminderde prijs. Zo'n 2000 onderwijsinstellingen kunnen op die manier goedkope schoolmelk aanbieden.

Regionale landschappen

De erkende regionale landschappen worden in het kader van plattelandsontwikkeling gesubsidieerd voor activiteiten inzake landschapszorg. Deze verenigingen zetten landschapsanimatoren en landschapsteams in op het terrein, in functie van het beheer van landschapselementen.

Bosgroepen

Bosgroepen zijn verenigingen van en voor boseigenaars die een vrijwillig samenwerkingsverband vormen. Via het instellen en ondersteunen van bosgroepen tracht de Afdeling Bos & Groen een antwoord te geven op de problemen die de versnippering van het Vlaamse bos met zich meebrengt: 70 % van de Vlaamse bosoppervlakte is in eigendom van naar schatting maar liefst 100.000 boseigenaars. Bosgroepen zijn vzw's die erkend worden en beroep kunnen doen op een aantal subsidies waarmee ze personeel en projecten kunnen financieren. Door het aanstellen van een coördinator kunnen bosgroepen een uitgebreide dienstverlening aanbieden die de vele boseigenaars helpt bij het beheren van hun bossen. Deze dienstverlening bestaat in grote lijnen uit het verzorgen van de doorstroming van informatie naar de boseigenaars, efficiëntere organisatie van alle aspecten van het bosbeheer door samenwerking en coördinatie, en het stimuleren van afspraken en overleg tussen verschillende partijen en andere partners actief in het buitengebied.

Verwerkende bedrijven

In de lijst komt ook het Tabakssyndicaat voor met betalingen van de vaste, variabele steun en de specifieke steun voor tabak. De vaste en variabele steun wordt door het Tabakssyndicaat doorgestort naar de Tabakstelers. De specifieke steun wordt uitbetaald aan het Tabakssyndicaat.

In de lijst zitten ook vermeerderaars van gecertificeerd zaaizaad. Deze ontvangen een steunbedrag per kilo geproduceerd geschoond en gecertificeerd zaaizaad. Het betreft hier voornamelijk gras- en vlaszaad.

De steun voor de verwerking van vezelvlas wordt betaald aan verwerkers van vezelvlas. Zij krijgen een premie per hoeveelheid strovlas dat verwerkt wordt naar lange vezel en geschoonde korte vezel. Bovendien krijgen zij een aanvullende steun per ha al naargelang de productiezone. Deze steun, wordt via het Vlasverbond doorgestort naar de verwerkers

Landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven ontvangen rechtstreekse inkomenssteun ter compensatie van de inkomensdaling die ontstond door afschaffing en/of verlaging van de marktbescherming in de interne Europese markt.

Bedrijven met akkerbouw ontvangen rechtstreekse inkomenssteun voor akkerbouwgewassen en voor braaklegging. Deze steun wordt per hectare verleend voor graangewassen, oliehoudende zaden, eiwithoudende gewassen en vlas. Tevens wordt steun verleend voor braakgelegde gronden in het kader van de verplichte braaklegging voor grote bedrijven.

Bedrijven met rundvee en schapen ontvangen rechtstreekse inkomenssteun voor het aanhouden van zoogkoeien, voor mannelijke runderen, voor geslachte runderen en kalveren en voor het aanhouden van ooien.

Vooral m.b.t. de kalvermesterijsector komen enkele grote landbouwbedrijven, die uitgebaat worden door operatoren in de kalfsvleesindustrie, voor in de top van de lijst.

PDF-document Top-20 van landen met hoogste export van agrarische producten voor 2003 (PDF-document)

Meer informatie:

 

Laatste update: april 2007