U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Premies & subsidies


punt

Premies, subsidies & investeringssteun

Steunmelding aan EU

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Subsidiëring van de fokkerij in 2008

De fokkerij in Vlaanderen wordt georganiseerd op basis van de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, hierna de wet van 1956 te noemen.

1. Erkenningen

Met toepassing van de wet van 1956 kan de Vlaamse overheid een erkenning verlenen aan fokkersverenigingen en –organisaties die een stamboek bijhouden op voorwaarde dat ze tegelijk voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Opgericht zijn als vereniging onder winstoogmerk of coöperatieve vennootschap met sociaal doel;

 2. Beschikken over statuten waarin o.m. bepaald wordt dat tussen de leden, respectievelijk de vennoten, niet mag gediscrimineerd worden;

 3. Voorschriften hebben betreffende o.m. de doelstellingen op fokgebied, kenmerken van het ras of de rassen, de indeling van het stamboek, het identificatiesysteem van de dieren, het registratiesysteem van de afstamming, de te verzamelen zoötechnische kenmerken en prestaties, het systeem van benutting van de gegevens van de zoötechnische kenmerken en prestaties;

 4. Aantonen dat ze doeltreffend functioneert en dat ze in staat is alle noodzakelijke interne controles uit te voeren.

De erkende vereniging of organisatie moet blijven voldoen aan die voorwaarden om haar erkenning te behouden.

De hiernavolgende verenigingen zijn erkend voor het bijhouden van een stamboek voor één of meer rassen:

 • Vzw Vlaamse Rundveeteeltvereniging (VRV)
 • Vzw Vlaams Varkensstamboek (VVS)
 • Vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV)
 • Vzw Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)
 • Vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond voor Fokkers van Neerhofdieren (VIVFN)
Erkenning van verenigingen met een coördinerende opdracht

Met uitvoering van de wet van 1956 kan de Vlaamse overheid een erkenning verlenen aan verenigingen die een coördinerende opdracht opnemen in de fokkerij. Om die erkenning te verkrijgen, moet de vereniging tegelijk voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 1. Opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk;

 2. Aangeven voor welke fokkerijsector of –sectoren ze de coördinatie zal organiseren;

 3. De aard en vorm van coördinatie opgeven.

De erkende vereniging moet blijven voldoen aan die voorwaarden om haar erkenning te behouden.

Hiervoor zijn de volgende verenigingen erkend:

 • Vzw Vlaams Fokkerijcentrum (VFc)
 • Vzw Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP)
Opdrachten in de pluimvee- en konijnensector

Met toepassing van de wet van 1956 en van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen kunnen aan organisaties die actief zijn in pluimvee- en konijnenfokkerij opdrachten toevertrouwd worden.

In dit kader zijn opdrachten toevertrouwd aan de volgende verenigingen:

 • Vzw Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders (VBPKH)
 • Vzw Verbond Pluimvee, Eieren en Konijnen (VEPEK)

2. Subsidiëring

Artikel 12 van het decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 bepaalt dat subsidies kunnen verleend worden aan veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, genetische diversiteit en aan het Vlaams fokkerijcentrum. De hiervoor in de begroting ingeschreven subsidie bedraagt 1.934.000 euro.

De principiële verdeling van dit bedrag over de verschillende verenigingen is als volgt:

 • VRV: 1.194.000 euro
 • VVS: 457.000 euro
 • SLE: 13.000 euro
 • VIVFN: 7.500 euro
 • KHV: 59.000 euro
 • VCP: 84.750 euro
 • VFc: 96.750 euro

De uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 vermeldt ook uitgaven voor rekening van het Fonds voor Landbouw en Visserij. Hiermee wordt in principe een subsidie verleend aan:

 • VBPKH: 10.000 euro
 • VEPEK: 21.000 euro

3. Voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie

Om de subsidie te verkrijgen moeten de hierboven vermelde verenigingen aan de hierna vermelde voorwaarden voldoen:

 1. Een aanvraag richten aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij;

 2. Een actieplan voorstellen met programma’s die verbonden zijn aan de taken van de vereniging;

 3. Een begroting opstellen voor elk actieplan;

 4. De voorgestelde programma’s moeten voldoen aan de voorwaarden van de vrijstellingsverordening (1857/2006).

4. Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende medewerkers van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling:

 

 

Laatste update: januari 2008