U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Duurzame landbouw


punt

Duurzame landbouw

Zorgboerderijen

Zorg verstrekken op het bedrijf, iets voor u?

Vanaf 1 december 2005 kunnen land- en tuinbouwers een subsidie ontvangen voor het opnemen van de zorgtaak op hun bedrijf. Deze subsidie wordt uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven.

Momenteel zijn er al meer dan 200 land- of tuinbouwbedrijven door de Vlaamse overheid erkend als zorgboerderij.

Waarom?

Vlaanderen heeft een lange traditie in het opnemen van een of andere vorm van zorg op het landbouwbedrijf. Een halve eeuw geleden was er op een groot gedeelte van de landbouwbedrijven een zorgvrager aanwezig die in de schoot van het landbouwbedrijf werd opgenomen en daar geborgenheid en arbeidsvreugde kon vinden. Onder meer door de intensivering, de doorgedreven specialisatie en mechanisatie is deze traditionele taak van de landbouw stilaan verdwenen. Een groot gedeelte van de arbeidstaken kan de zorgvrager immers niet meer uitvoeren.

In deze huidige context kan de landbouwer deze taak niet meer opnemen, tenzij louter uit idealisme.

Het landbouwbedrijf is immers een economische activiteit waar de landbouwer een meer dan fulltime taak heeft aan het bedrijfsmanagement en aan de uitvoering van de landbouwwerkzaamheden.

Indien er bij deze taak nog extra aandacht dient te worden besteed aan een zorgvrager, gaat dat ten koste van de andere taken. De zorgvrager kan wel ingezet worden in het landbouwbedrijf, maar het gehaalde rendement is nooit dat van een arbeidskracht in de landbouw. De quasi permanente begeleiding door iemand op het landbouwbedrijf is noodzakelijk, waardoor het netto-saldo zelden positief zal zijn.

Een vergoeding voor het opnemen van de zorgfunctie binnen het landbouwbedrijf is dan ook sociaal en maatschappelijk meer dan verantwoord. Om de landbouwers die deze diversificatie-activiteit uitbouwen te ondersteunen in hun voortrekkersrol, wordt een deel van de inkomstenderving vergoed die gepaard gaat met het verstrekken van deze zorg.

De modaliteiten

Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken moet de land- of tuinbouwer een overeenkomst afsluiten met een voorziening. Dit wordt de zorgboerderij-overeenkomst genoemd.

De zorgboerderij-overeenkomst wordt gesloten tussen de land-of tuinbouwer, de voorziening en de zorgvrager. Hiermee wordt de kwaliteit van de zorg en activering bewaakt. Daarnaast regelt deze zorgboerderij-overeenkomst ook wederzijdse rechten en plichten.

Deze subsidie is bestemd voor land- of tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep. Dit betekent concreet dat de land- of tuinbouwer een land- of tuinbouwbedrijf exploiteert met een arbeidsbehoefte van minimaal 0,5 volle arbeidskrachten (VAK). Daarbij besteedt hij minstens 50% van zijn totale arbeidsduur aan de werkzaamheden op het land- of tuinbouwbedrijf en haalt hij daar minstens 35% van zijn totale netto-inkomen uit.

Samenwerking met een voorziening

Er wordt enkel subsidie gegeven indien de voorziening waarmee de zorgboerderij-overeenkomst wordt afgesloten voldoet aan een van de volgende voorwaarden :

  • De voorziening is erkend door de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van organisaties die actief zijn op het vlak van medisch verantwoord sporten en kinderopvang;
  • De voorziening is een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand;
  • De voorziening is een centrum voor leerlingenbegeleiding. Enkel jongeren die ten minste het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs aangevat hebben en van wie de begeleiding door de CLB's kadert in het remediëren van problematische afwezigheden kunnen zorgvrager zijn in het kader van de zorgboerderij-overeenkomst.

Indien de voorziening niet voldoet aan deze voorwaarden oordeelt in dat geval de minister bevoegd voor het landbouwbeleid of de voorziening al dan niet in aanmerking komt.

Hoeveel bedraagt de subsidie

In de subsidiereglementering wordt een subsidie van 40 euro per dag voorzien als de landbouwer of medewerker zelf instaan voor de zorg en activering van de zorgvrager.

Als de landbouwer enkel zijn bedrijfsinfrastructuur ter beschikking stelt dan bedraagt de subsidie 15 euro per dag. Het maximaal subsidiebedrag per dag is 40 euro, ongeacht het aantal zorgvragers die dag op zijn bedrijf.

De procedure

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen moet de land- of tuinbouwer een aanvraagformulier aan de administratie bezorgen met daar bijgevoegd volgende documenten: een verklaring op erewoord dat de landbouwer land- of tuinbouwer in hoofd- of nevenberoep is volgens de normen van het VLIF; het meest recente aanslagbiljet van de belastingen; een bewijs dat de landbouwer verzekerd is voor de risico's die voortvloeien uit het verzorgen en activeren van zorgvragers op zijn bedrijf en één of meerdere zorgboerderij-overeenkomsten.

Sinds 1 januari 2007 maakt deze subsidiemaatregel geen deel meer uit van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en is er geen Europese cofinanciering meer. De subsidie zorgboerderijen is nu volledig Vlaamse steun van het Departement Landbouw en Visserij. Deze subsidie valt onder de horizontale staatsteun “de minimis”. Concreet betekent dit dat alle steun die de landbouwer onder dit regime heeft ontvangen in een periode van drie jaar nooit hoger mag zijn dan 200.000 euro. In de praktijk zal dit zelden het geval zijn omdat de meeste steun voor landbouwbedrijven niet tot dit regime van staatsteun behoort. De landbouwer zal wel telkens bij elke betalingsaanvraag moeten verklaren dat hij met het ontvangen van de subsidie voor zorgboerderijen niet meer dan 200.000 euro heeft ontvangen in de laatste drie jaar.

De landbouwer registreert de aanwezigheid van de zorgvrager dagelijks op een maandelijks registratieformulier. Bij het begin van elk kwartaal kan de landbouwer de registratieformulieren door zichzelf, de zorgvrager en de voorziening ondertekend, aan de administratie bezorgen. De landbouwer zal op basis van deze registratieformulieren uitbetaald worden. Een subsidieaanvraag voor zorg en activering die langer dan een jaar voordien werd uitgevoerd wordt niet uitbetaald.

Enkel opvang overdag komt in aanmerking voor subsidie. Een dag is een periode van minstens 6 uur overdag. Een halve dag is een periode van minstens 3 uur overdag.

Per dag mogen er op het land- of tuinbouwbedrijf maximaal 3 zorgvragers aanwezig zijn.

De ingevulde aanvraagformulieren en de registratieformulieren stuurt u naar de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Formulieren

PDF-document Aanvraagformulier (PDF-document)

PDF-document Registratieformulier (PDF-document)

PDF-document Zorgboerderijovereenkomst (PDF-document)

PDF-document Formulier wijziging planning (PDF-document)

PDF-document Formulier stopzetting (PDF-document)

PDF-document Formulier wijziging gegevens (PDF-document)

Meer informatie:

 

Voorzieningen

Eric Dekker
Ellipsgebouw (8ste verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 30 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 553 33 24
e-mail e-mail: eric.dekker@wvg.vlaanderen.be

CLB's

Rita Van Durme
Hendrik Consciencegebouw 1 A 07
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
telefoon: 02 553 86 44
e-mail e-mail: rita.vandurme@ond.vlaanderen.be

Laatste update: januari 2008