U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Premies & subsidies


punt

Premies, subsidies & investeringssteun

Subsidie mechanische onkruidbestrijding

Op deze pagina: Voorwaarden - Subsidie - Contactgegevens

De agromilieumaatregel mechanische onkruidbestrijding, waarvoor de land- of tuinbouwer een subsidie kan aanvragen bij de Vlaamse overheid, kent de laatste jaren een gestage groei in Vlaanderen. In 2000 werd van start gegaan met deze agromilieumaatregel. Toen was deze subsidie nog beperkt tot de maïsteelt. Sinds 2001 kwamen ook andere teelten in aanmerking . In het jaar 2006 werd in Vlaanderen voor een oppervlakte van meer dan 6000 ha subsidie mechanische onkruidbestrijding aangevraagd, en dit vooral bij maïs en vollegrondsgroenten. Vooral in de provincie West-Vlaanderen heeft deze maatregel succes.

De perceelsaangifte, het aangaan van een nieuwe verbintenis en de betalingsaanvraag voor de subsidie voor mechanische onkruidbestrijding dienen te gebeuren via de verzamelaanvraag. (Dit is de verzamelaanvraag voor het verkrijgen van de bedrijfstoeslag, voor de agromilieumaatregelen/beheersovereenkomsten en voor de mestbankaangifte)
De verzamelaanvraag kan ook online ingediend worden via het e-loket;
Externe internet-website website (nieuw venster): www.landbouwvlaanderen.be

De land- of tuinbouwer doet de jaarlijkse aangifte van de percelen mechanische onkruidbestrijding via de verzamelaanvraag en volgens de richtlijnen en toelichtingen bij de verzamelaanvraag. De verzamelaanvraag geldt tegelijkertijd als aanvraag tot uitbetaling. De formulieren met bijhorende toelichtingsbrochure worden verstuurd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Voorwaarden

Elke land- of tuinbouwer, zowel in hoofdberoep als in nevenberoep, komt in aanmerking voor deze subsidie op percelen die in Vlaanderen gelegen zijn.

 • De land- of tuinbouwer gaat een verbintenis aan om tenminste vijf opeenvolgende jaren mechanische onkruidbestrijding toe te passen op minimaal 0,5 ha van de percelen die hij jaarlijks aangeeft via de verzamelaanvraag.
 • De percelen moeten gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • Alle percelen die worden aangegeven voor mechanische onkruidbestrijding moeten tijdens de hoofdteelt, maar ook tijdens de voor- of nateelt, in eigen gebruik zijn voor een totale duur van minstens 1 jaar.
 • Voor percelen waarvoor de land- of tuinbouwer de subsidie voor de biologische teelt aanvraagt of voor percelen die aangegeven zijn als braak, kan hij in hetzelfde jaar geen subsidie voor mechanische onkruidbestrijding aanvragen.
 • De land- of tuinbouwer houdt in de loop van het seizoen een teeltfiche bij (bijlage 14 in de toelichtingsnota). De teeltfiche bevat steeds de meest actuele gegevens en wordt bij controle voorgelegd.
 • De landbouwer dient onmiddellijk en te allen tijde alle eventuele wijzigingen van de percelen en van hun bestemming mee te delen aan de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer. Die wijzigingen moeten via het wijzigingsformulier in bijlage 11 van de toelichtingsnota doorgegeven worden vóór de datum van zaaien of planten van de teelt waarvoor de landbouwer de subsidie voor de mechanische onkruidbestrijding aanvraagt, en alleszins vóór 31 mei.

Er bestaan PDPO I-verbintenissen en PDPO II-verbintenissen:

PDPO I-verbintenissen (startjaren 2004, 2005 of 2006)

 • Uitsluitend mechanische onkruidbestrijding (MO1): alle openluchtteelten, met uitzondering van graslanden en grasklaver, komen in aanmerking voor deze subsidie. Er mag geen gebruik gemaakt worden van herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen.
 • Mechanische onkruidbestrijding met rijenbespuiting (MO2): alle openluchtteelten, met uitzondering van graslanden en grasklaver, met een rijafstand van minstens 20 cm, komen in aanmerking voor deze subsidie.
  Bij de mechanische onkruidbestrijding met rijenbespuiting, kan men enkel op de rij gebruik maken van herbiciden, met uitzondering van triazineverbindingen en bodemontsmettingsmiddelen. Tussen de rijen moet een mechanische bewerking gebeuren. De mechanische bewerking moet tenminste uitgevoerd worden op de helft van de rijafstand. Voor de bepaling van de rijafstand worden eventuele grasstroken niet mee in rekening gebracht. (vb. in een fruitplantage moet de mechanische bewerking dus gebeuren op minstens de helft van de "zwarte strook".)

Het toepassen van “uitsluitend mechanische onkruidbestrijding” (MO1) en “mechanische onkruidbestrijding met rijenbespuiting” (MO2) kan gecombineerd worden via één verbintenis, maar niet op éénzelfde perceel.

PDPO II-verbintenissen (startjaren 2007 of 2008)

Uitsluitend mechanische onkruidbestrijding met eigen machines (MOB): alle openluchtteelten, met uitzondering van graslanden en grasklaver, komen in aanmerking voor die subsidie. Er mag geen gebruik gemaakt worden van herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen.

Een PDPO II-verbintenis voor mechanische onkruidbestrijding (MOB) kan gecombineerd worden met een lopende PDPO I-verbintenis voor mechanische onkruidbestrijding (MO1/MO2) (zij het niet op éénzelfde perceel), zolang de lopende PDPO I-verbintenis voldoet aan de minimum oppervlakte van 0,5 ha.

Subsidie

PDPO I-verbintenissen (startjaren 2004, 2005 of 2006)

 • U bent een verbintenis aangegaan voor mechanische onkruidbestrijding in 2004, 2005 of 2006. U kreeg een verzamelaanvraag toegestuurd waarop deze verbintenis werd voorgedrukt in rubriek 1.2.
 • Voor het toepassen van uitsluitend mechanische onkruidbestrijding (MO1) kan een jaarlijkse subsidie van 150 euro per ha bekomen worden. Voor het toepassen van de mechanische onkruidbestrijding met rijenbespuiting (MO2) kan een jaarlijkse subsidie van 50 euro per ha bekomen worden.

PDPO II-verbintenissen (startjaren 2007 of 2008)

 • U kan een nieuwe verbintenis aangaan voor mechanische onkruidbestrijding via de verzamelaanvraag 2007 of online via de verzamelaanvraag op het e-loket;
  Externe internet-website website (nieuw venster): www.landbouwvlaanderen.be
 • Voor het toepassen van “uitsluitend mechanische onkruidbestrijding” (MOB) kan u een jaarlijkse subsidie van 250 euro/ha ontvangen.

Voor bijkomende informatie over de agromilieumaatregel mechanische onkruidbestrijding dient men zich te richten tot de buitendiensten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Markt – en Inkomensbeheer:

 

Laatste update: november 2007