U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Duurzame landbouw Demonstratieprojecten


punt

Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demoproject "Digestaat als alternatief voor kunstmest"

Aanvrager: WPA vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
Partners: Hogeschool West-Vlaanderen, departement PIH en Biogas-E vzw

Korte samenvatting project:

Digestaat is het restproduct van de co-vergisting van mest met nevenstromen. Op het niveau van de landbouwer is er weinig praktijkkennis aanwezig om digestaten op een optimale wijze in te plannen in de bemestingsstrategie. Binnen dit project wordt aan de hand van veldproeven de landbouwkundige waarde van digestaat in vergelijking met kunst- en drijfmest geïllustreerd. Daarnaast worden praktijkaanbevelingen geformuleerd inzake de optimale toedieningswijze en de benodigde hoeveelheid digestaat.

Toelichting project:

Kader

De interesse voor biogasproductie door middel van co-vergisting van mest en biomassa groeit in Vlaanderen. Na dit vergistingsproces, een mestbewerkingsproces, blijft een digestaat over dat als meststof kan gebruikt worden en in vergelijking met ruwe drijfmest meerdere voordelen heeft. Vergisting in de landbouwsector kan echter enkel slagen als het eindproduct gevaloriseerd kan worden. In Vlaanderen zijn de bodemverbeterende eigenschappen van digestaat evenwel nog onvoldoende gekend bij de landbouwers. Bovendien is het niet duidelijk op welke manier dit digestaat best toegediend wordt. Binnen dit project wordt dan ook de bemestingswaarde van digestaten vergeleken met deze van drijfmest en/of minerale mest en wordt gedemonstreerd in hoeverre digestaat een goed alternatief kan zijn voor kunstmest.

Doelstellingen en Activiteiten

Een eerste doelstelling binnen het project is de variabiliteit van digestatenop vlak vanbemestingswaardein kaart te brengen. Daarvoor worden verschillende digestaattypes, afkomstig van vergistinginstallaties met verschillende inputstromen, in het labo geanalyseerd. De resultaten hiervan worden in tabelvorm gebundeld, zodat de kenmerken van de verschillende types digestaat en de verschillende types ruwe drijfmest kunnen vergeleken worden.

Een tweede doelstelling is de bemestingswaarde van één digestaat demonstreren aan de hand van demoproeven op maïs en prei, in vergelijking met het gebruik van minerale meststoffen en organische mest. Het hiervoor gebruikte digestaat wordt geselecteerd op basis van de eerder uitgevoerde labo-analyses en de beschikbaarheid. Deze demovelden bevinden zich in West-Vlaanderen, in de buurt van het POVLT (WPA vzw) te Rumbeke-Beitem.
Omdat het ook belangrijk is de meststoffen onderling te vergelijken op risico voor uitspoelen in het najaar en op nawerking in het volgende teeltseizoen, worden de demovelden 2 jaar opgevolgd, waarbij afwisselend maïs en prei wordt geteeld.
Tijdens de teelt worden waarnemingen uitgevoerd inzake gewasstand, gewaskleur en gewasstadium. Bij de oogst wordt de opbrengt bepaald en worden chemische gewasanalyses uitgevoerd. De N-concentratie in het bodemprofiel wordt periodiek gemeten. De bedoeling is uiteindelijk om per type meststof een N-balans op te maken.

Een derde doelstelling is het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. Dit zal enerzijds gebeuren aan de hand van veldbezoeken aan de demovelden en voorlichtingsmomenten in de winter. Anderzijds zal er ook een samenvattende brochure worden opgesteld waarin, op basis van de ervaringen met de demovelden, praktijkgericht advies geformuleerd zal worden over het gebruik van digestaat in de landbouw. Richtlijnen worden geformuleerd die in een code voor goede landbouwpraktijken kunnen opgenomen worden. Ook het wettelijk kader van het gebruik van digestaat in de landbouw wordt erin uitgelegd. Deze informatie zal eveneens beschikbaar zijn op een website. Regelmatig zullen artikels gepubliceerd worden in de landbouwpers, gebaseerd op de beschikbare literatuur en op de bevindingen in de eigen demonstratievelden.

Projectduur

01/02/2006-31/01/2008

e-mail: e-mail lies.willaert@west-vlaanderen.be

 

 

 

Gepubliceerd: april 2006