U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Veeteelt & Zuivel


punt

Veeteelt & Zuivel

Steun voor investeringen en vestigingen

Door het Vlaams InvesteringsFonds (VLIF) verleent de Vlaamse overheid investerings- en vestingssteun aan de particuliere land- en tuinbouwer.

Daarnaast stelt het VLIF ook financiële middelen ter beschikking van de verenigingen en coöperaties van land- en tuinbouwers en is er een steunkader voorzien om bij problemen ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden en van planten- en dierziekten snel specifieke maatregelen te kunnen uitvaardigen.

Voor het (ver)bouwen van stallen kan tot 40% investeringssteun verkregen worden. Voorbeelden zijn:

  • Uitrusten van stallen als potstal;
  • (ver)bouwen; uitrusten van stallen voor schapen, herten, …;
  • investeringen gericht op de vermindering van ammoniakuitstoot en geurhinder;
  • omschakeling naar groepshuisvesting voor vleeskalveren.

Meer informatie: VLIF - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Laatste update: april 2006