U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Overzicht projecten 2003-2004

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling voorziet de mogelijkheid om de afzet van biologische producten te steunen. In juni 2003 werd een tweede oproep voor projecten ter bevordering van de biologische landbouw in Vlaanderen gepubliceerd. Uit volgende specifieke thema's konden de indieners per project een keuze maken:

- bevordering van de afzet van biologische varkens;
- bevordering van de afzet van biologisch fruit;
- bevordering van de afzet van biologische industriegroenten;
- bevordering van korte ketenafzet.

Vier geselecteerde projecten worden uitgevoerd in de periode oktober 2003 - november 2004.

1. Afstemmen van vraag en aanbod in de korte ketenafzet van biologische producten

De uitvoerder van het project is het VAC. Het doel is biologische bedrijven die recent gestart zijn met korte ketenafzet of die ermee wensen te starten te ondersteunen. Ook gangbare bedrijven die wensen om te schakelen worden tot de doelgroep gerekend.

Het is in het bijzonder de bedoeling van het project om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en samenwerking tussen deze bedrijven, over de sectoren heen, te bevorderen. Potentiële afnemers zullen benaderd worden om zo voor deze bedrijven een nieuwe afzetmarkt te creëren.

In eerste instantie zal een overzicht gemaakt worden van het aanbod van de producenten en de vraag van potentiële afnemers in Vlaanderen. Dit overzicht wordt publiek gemaakt en regelmatig geactualiseerd. Waar nodig zullen samenwerkingsverbanden worden ondersteund.

Contactpersoon bij het VAC is Filippe Van de Craen
Tel. 09 272 77 58
e-mail: e-mail filippe.vandecraen@vacvzw.be

2. Netwerking directe vermarkting - bio (Netwerkvorming tussen direct vermarktende biobedrijven door collectieve teeltplanning, productuitwisseling en marktprofilering)

BLIVO vertrekt met dit project van de overtuiging dat directe vermarkting essentieel is voor de ontwikkeling van biologische land- en tuinbouw, maar te kampen heeft met veel specifieke problemen als extra arbeids en arbeidskosten, concurrentie van de groothandel en toenemende regelgeving.

Het doel van het project is om de huidige samenwerking tussen de ondernemers van de Bio-Boerengroep zuidoost Vlaanderen en tussen een aantal telers van de coöperatie Atalanta verder uit te bouwen. Tijdens overlegrondes met groepen telers zullen knelpunten in beeld gebracht worden. De oplossingen voor deze problemen zullen gebaseerd zijn op de reeds aanwezige kennis van de landbouwers, studiebezoeken,…. Het vormen van een netwerk met afstemming van teeltplanning en afzet, met ontwikkeling van een goed logistiek management, met ontwikkeling en promotie van een regiobewustzijn bij producenten en consumenten is een streefdoel van het project.

Contactpersoon bij BLIVO: Marcel de Jong;
Tel. 03 387 37 70
e-mail: e-mail marcel.dejong@blivo.be

3. Samenwerking rond afzet van biologisch hardfruit

Met de uitvoering van dit project wil BLIVO vraag en aanbod van biologisch hardfruit beter op elkaar afstemmen. Een samenwerkingsverband tussen de biologische telers van appelen en peren wordt opgezet en verder uitgewerkt.
Tijdens bijeenkomsten komen de noden in beeld, om een ontwikkeling mogelijk te maken zullen deze vragen worden opgelost. De antwoorden zullen worden gevonden bij de telers, anderzijds zal op zoek gegaan worden naar de meest onderlegde expert of bedrijven die de oplossing in praktijk brengen.
Het doel van het project is om de fruittelers op de markt te positioneren als groep en de bedrijven als deel van de groep waarbij de eigen identiteit van elk afzonderlijk behouden blijft. Tijdens groepsbijeenkomsten wordt de vraag van de markt in beeld gebracht alsook de rassen die in Vlaanderen hieraan kunnen voldoen. Door de samenwerking wordt het aantal producten uitgebreid en met behulp van een herkenbare verpakking worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd
Meer zekerheid over de afzet, een betere marktpositionering, zicht over de groeimogelijkheden kunnen ook gangbare telers overtuigen om over te schakelen naar bio.

Contactpersoon bij BLIVO: Marcel de Jong;
Tel. 03 387 37 70
e-mail: e-mail marcel.dejong@blivo.be

4. De afzet van biologische industriegroenten

Binnen dit project dat wordt uitgevoerd door BB-Consult wordt in eerste instantie een grondige knelpuntenanalyse gemaakt die tevens een stand van zaken geeft van de huidige landbouwproductie en industriële verwerking van biologische groenten in Vlaanderen. Door de knelpunten, noden en groeimogelijkheden van industriegroenten voor de biologische telers en verwerkers in beeld te brengen en oplossingen hiervoor aan te reiken moeten vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd geraken.
Vanuit de opgedane kennis en ervaring zal in het project sterk aangestuurd worden op samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsontwikkeling krijgt prioritair aandacht.
Er zal ook een teeltgids samengesteld worden om de waarde van de industriegroenten over te dragen naar een breder publiek (oa. gangbare boeren).

Contactpersoon bij BB-Consult: Ignace Deroo;
Tel. 051 26 03 85
e-mail: e-mail ignace_deroo@boerenbond.be

Laatste update: 2004